Podjeli

Točno su dvije godine od pisanja ovog teksta. I ništa se nije promijenilo.

Stoga isti tekst objavljujem opet, ovo je 1 dio.  Drugi dio ide odmah, sljedeći dan.

Nije za vjerovati koliko su moćni ti slugani u vlasti, jednostavno je, rade što hoće.

Dokaz tome su i protekle dvije godine u kojima se ništa nikome nije dogodilo.

https://www.hop.com.hr/2022/02/25/mega-afera-hrvatskih-voda-olaf-eu-tuziteljica-laura-c-kovesi-i-dorh-dobili-prijavu-kriminala-za-koju-vlada-rh-mora-pasti/

 

Nalazimo se još uvijek u specifičnim okolnosti pLandemije ali i neviđenog profiterstva državnih dužnosnika, uposlenika u državnim tvrtkama i njihovih podobnika i priležnika, bolje rečeno, veleizdajnika,  koji će nas ostaviti bez svega. Ali baš bez svega. Pitam se hoćemo li moći i disati?

Neke informacije koji sami ti dužnosnici iznose u svojim javnim nastupima posebno odjeknu kod nas nekih koji smo sa istim problemima upoznati a neki smo i u tim strukturama nekad i radili pa su nam mnoge stvari i poznate, osobito iz ključnih djelatnosti tih državnih tvrtki.

Ovaj puta krećem na Hrvatske vode. Pa idemo redom, sa dijelom informacija koje će za većinu vas čitatelja biti preteške obzirom na visokostručne termine i tematiku a što upravo predstavlja pogodno tlo za malverzacije i silno profiterstvo.

 

 1. 01. 2022. po prvi puta zatražila sam putem maila odgovore na pitanja od generalnog direktora Hrvatskih voda, Zorana Đurokovića, kako ga predstavljaju, no, nema više generalnog direktora. Zamislite, on je po novoj reorganizaciji i EU direktivama – čelnik Posredničkog tijela razine 2.

 

Kako je izgledala ta komunikacija te odgovori na postavljena pitanja prosudite sami. Moram navesti kako je u službi ureda gospodina Đurokovića iskazana osobita brzina i briga te uljuđena komunikacija što je rijetkost u našim tvrtkama u državnom vlasništvu kao i svim njihovim tijelima i službama.

U izradi stručnog dijela teksta zahvaljujem se na pomoći stručnjaku iz Hrvatskih voda.

Ali vrijedi svakog slova, neprocjenjiva je.

 

1 – ODGOVORI NA UPITE GOSPOĐE mr. sc. ARNE ŠEBALJ

 1. Koliko je trenutno zaposlenih u Hrvatskim vodama?

Broj zaposlenika je 1205.

 1. Koliko je iznosio financijski plan radova za 2020.g i koliko je od toga namijenjeno za
 2. a) vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda (uključivo i pročišćavanje)
 3. b) ostalu vodnogospodarsku djelatnost
 4. c) koliki udio u ukupnom iznosu otpada na sredstva iz EU fondova i jesu li ona nepovratna

 

Hrvatske vode su u 2020. godini realizirale 3,666 milijardi kuna, od čega se na:

 1. vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda (uključivo i pročišćavanje) odnosi 1,897 milijardi kuna
 2. ostalu vodnogospodarsku djelatnost odnosi se 1,769 milijardi kuna
 3. iznos od 1,011 milijardi kuna su sredstva povučena EU fondova, ona predstavljaju udjel od gotovo 28% u odnosu na cjelokupna ulaganja i ta sredstva su bespovratna.
 4. Što se podrazumijeva pod pojmom aglomeracija i koliko ona teži financijski?

Pojam aglomeracija definiran je u članku 4. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj: 66/2019 i 84/2021) kao područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja. Ova definicija je još 2008. godine transponirana iz Direktive Vijeća 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991. i SL L 67 7.3.1998.) u Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama („Narodne novine“ broj: 94/2008), a zatim je 2009. godine prenesena u Zakon o vodama („Narodne novine“ broj: 153/2009).

Cjelokupna financijska vrijednost aglomeracije se razlikuje od aglomeracije do aglomeracije a ovisi o njezinim specifičnostima kao što su: veličina aglomeracije, koncepcijsko rješenje odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, izgrađenost i značajke postojećeg sustava javne odvodnje i dr.

 1. Jesu li Hrvatske vode tvrtka Hrvatske vode d.o.o. i, ako jesu, tko je vlasnik?

Hrvatske vode nisu d.o.o. Hrvatske vode su pravna osoba za upravljanje vodama, osnovana Zakonom o vodama (“Narodne novine” , br.107/95), koje posluju prema važećem Zakonu o vodama (“Narodne novine”, br. 66/19 i 84/21). Prema članku 198. stavku 4. Zakona o vodama, na Hrvatske vode se, ako tim zakonom nije drukčije propisano, primjenjuju propisi koji vrijede za ustanove. Dakle, jedini osnivač Hrvatskih voda je Republika Hrvatska.

 1. Da li je generalni direktor Hrvatskih voda zapravo „Čelnik posredničkog tijela razine 2“ i šta to znači?

Na temelju članka 7. stavka 7. podstavka 1. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14), Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14). Sukladno navedenoj Uredbi definirano je da su Hrvatske vode Posredničko tijelo razine 2 za tri specifična cilja sa specifičnim ciljem: Jačanje sustava upravljanja katastrofama unutar prioritetne osi 5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima, te 6. Zaštita okoliša i održivost resursa te Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda unutar prioritetne osi 6 Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve.

Nadalje, člankom 205. Zakona o vodama (NN 66/19 i 84/21) definirano je da je generalni direktor voditelj poslovanja Hrvatskih voda. Isti članak (u stavku 2.) utvrđuje da generalni direktor:

 1. Zastupa i predstavlja Hrvatske vode, te
 2. Vodi i organizira poslovanje Hrvatskih voda.

Sukladno gore navedenom, Generalni direktor je odgovoran i za dio poslovanja Hrvatskih voda vezanih uz delegirane funkcije Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2, te je ujedno i Čelnik Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2.

 1. Možemo li dobiti na uvid egzaktne podatke o
 2. a) efikasnosti I i II stupnja pročišćavanja otpadnih voda grada Zagreba

Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ broj: 26/2020) propisani su zahtjevi za pojedine stupnjeve pročišćavanja otpadnih voda, metodologija i učestalost uzorkovanja i ispitivanja sastava otpadnih voda te način provedbe ocjene rada uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Uvidom u rezultate analiza otpadnih voda uzorkovanih na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Zagreb (UPOV Zagreb) koje su dostavljene za 2020. i 2021. godinu od strane isporučitelja vodne usluge, utvrđeno je da otpadna voda na izlaznom oknu uređaja ispunjava zahtjeve za I. i II. stupanj pročišćavanja iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ broj: 26/2020). Nastavno je prikazan dio statističke obrade rezultata analiza otpadnih voda dostavljenih za 2020. i 2021. godinu.

Slika 2

 

 1. b) kakvoći vode rijeke Save uzvodno i nizvodno od ispusta

Rijeka Sava je u redovitom monitoringu uzvodno od ispusta otpadnih voda Grada Zagreba na mjernoj postaji 10015 Sava, Petruševec te nizvodno na postaji 10019 Sava, Rugvica. Ocjena stanja se obavlja temeljem kriterija propisanih u Uredbi o standardu kakvoće voda (N.N. br. 96/2019). Višegodišnji rezultati monitoringa pokazuju da je Sava i uzvodno i nizvodno od ispusta u dobrom ekološkom i kemijskom stanju. Izvješća o stanju površinskih voda u 2019. godini možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskih voda, na adresi https://www.voda.hr/hr/godisnji-planovi-izvjesca-o-provedenom-monitoringu-za-plansko-razdoblje-2016-2021

 1. c) potrebi izgradnje III stupnja pročišćavanja otpadnih voda grada Zagreba, koje se ispuštaju u vodotok s ogromnom prijamnom sposobnošću, rijeku Savu

Postojeći prijamnik otpadnih voda nakon pročišćavanja na UPOV-u Zagreb je vodno tijelo kanala GOK koje se ulijeva u vodno tijelo rijeke Save. Prema Odluci o određivanju osjetljivih područja („Narodne novine“ broj: 81/2010 i 141/2015) oba vodna tijela nalaze se na slivu osjetljivog područja rijeke Dunav. Navedenom Odlukom, također je propisano da se na sliv osjetljivog područja na odgovarajući način primjenjuju sve odredbe koje se primjenjuju i na osjetljiva područja. Odredbom članaka 7. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ broj: 26/2020) propisano je da se komunalne otpadne vode iz sustava javne odvodnje prije ispuštanja u vode u osjetljivom području pročišćavaju trećim stupnjem pročišćavanja za aglomeracije s opterećenjem većim od 10.000 ES. Obzirom da se radi o aglomeraciji opterećenja većeg od 10.000 ES s ispuštanjem u sliv na koje se primjenjuju odredbe za osjetljivo područje, propisani stupanj pročišćavanja tih komunalnih otpadnih voda je treći. Napominjemo da se radi o osnovnoj mjeri utvrđenima odredbama koje su u nacionalni legislativni okvir prenesene iz navedene Direktive Vijeća 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda koju su obvezne provoditi i ispuniti sve države članice.

 1. Što sve obuhvaćaju, na koji način se financiraju, u kojoj su fazi radovi i tko su glavni i odgovorni za investicije pod nazivom
 2. a) Aglomeracija Petrinja
 • Projekt obuhvaća:
 • Radove na sustavu javne odvodnje; izgradnju i djelomičnu rekonstrukciju gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica kao i projektiranje i sve potrebne istražne i terenske radove
 • Radove na poboljšanju postojećeg sustava javne vodoopskrbe, kao i projektiranje i sve potrebne istražne i terenske radove
 • Radovi uključuju, uključivo ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti za građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Petrinja.
 • Nadzora nad radovima,
 • Nabavu opreme za održavanje i upravljanje sustavom odvodnje otpadnih voda,
 • Usluge upravljanja projektom,
 • Troškove rješavanja imovinskopravnih odnosa,
 • Usluge promidžbe i vidljivosti,
 • Hitne radove na sanaciji sustava vodoopskrbe – sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava vodoopskrbe
 • Radove na sanaciji šteta od potresa na sustavu odvodnje
 • Financiranje:

Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71%) te nacionalnih komponenti (29%). Nacionalnu komponentu osiguravaju sukladno ugovoru o sufinanciranju, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode i Privreda d.o.o. Javni isporučitelj vodne usluge Privreda d.o.o. je ujedno investitor i korisnik Projekta.

 • Radovi:

Zbog katastrofalnog potresa od 29.12.2020. godine Vlada Republike Hrvatske je dana 04.01.2021. godine donijela Odluku o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (Odluka Vlade RH, Klasa: 022-03/21-04/02, Urbroj: 50301-29/09-21-1), kojim je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije. Slijedom čega su radovi na predmetnom projektu usporeni. Kroz buduće postupke javnih nabava usluga i radova omogućit će se sanacije šteta uzrokovanim potresom i stavljanje u funkciju sustava vodoopskrbe. Radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda su nastavljeni na pristupnoj cesti no zbog potresa na samom objektu su usporeni, odnosno potrebe sanacije tla na kojem će se izgraditi građevina.

 • Sudionici:

Projekt „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ je prihvaćen od strane Ministarstva poljoprivrede 16. lipnja 2016. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 07. srpnja 2016. godine između Privreda d.o.o. Petrinja (u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava EU), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (slijednik Ministarstva poljoprivrede) koje ima ulogu Posredničkog tijela razine 1 i Hrvatskih voda u ulozi Posredničkog tijela razine 2.

Za radove na izgradnji i djelomičnoj rekonstrukciji gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica potpisan je ugovor između Privreda d.o.o. Petrinja i Zajednice ponuditelja čiji je nositelj Kolektor Koling d.o.o.

Za radove na gradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Petrinja i pristupne ceste potpisan je ugovor između Privreda d.o.o. Petrinja i Zajednice ponuditelja čiji je nositelj ATZWANGER SpA Bolzano.

Stručni nadzor na radovima provodi SEDRA CONSULTING d.o.o. iz Zagreba temeljem ugovora s Privredom d.o.o. Petrinja.

 1. b) Aglomeracija Sinj
 • Projekt obuhvaća:
 • Radove na sustavu javne odvodnje,
 • Radove na poboljšanju postojećeg sustava javne vodoopskrbe,
 • Radove dogradnje UPOV-a na 3. stupanj pročišćavanja kapaciteta 26 000 ES,
 • Nadzora nad izgradnjom,
 • Nabavu opreme za održavanje i upravljanje sustavom odvodnje otpadnih voda,
 • Usluge upravljanja projektom,
 • Troškove rješavanja imovinskopravnih odnosa,
 • Usluge promidžbe i vidljivosti.
 • Financiranje:

Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (70%) te nacionalnih komponenti (30%). Nacionalnu komponentu osiguravaju sukladno ugovoru o sufinanciranju, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode i Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. (putem sufinanciranja Grada Sinj, Grada Trilj i Općine Otok). Javni isporučitelj vodne usluge Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. je ujedno investitor i korisnik Projekta.

 • Status provedbe:

Od ukupno 10 planiranih ugovora, sklopljeno je 7 ugovora, i to:

 • dva (2) ugovora o radovima na izgradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe (GRUPE 1 i 3); ugovori su potpisani u  studenom i prosincu 2021. godine te su u tijeku pripremne radnje. Početak radova na gradilištu se očekuje tijekom ožujka 2022. godine.
 • jedan (1) ugovor za proširenje i dogradnju UPOV-a; izrađen je idejni projekt te je podnesen zahtjev za produženje trajanja lokacijske dozvole. U tijeku je razrada glavnog projekta.
 • tri (3) ugovora za usluge (nadzor, upravljanje projektom i promidžba i vidljivost); usluge se odvijaju prema ugovoru
 • jedan (1) ugovor za nabavu opreme; isporuka planirana tijekom veljače 2022.

U tijeku je nabava za izgradnju sustava odvodnje i vodoopskrbe – GRUPA 2, a kroz naredne mjesece se planiraju objaviti i preostale 2 nabave za nabavku opreme.

 • Sudionici:

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“ je prihvaćen od strane Ministarstva poljoprivrede 13. veljače 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 25. travnja 2019. godine između Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. (u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava EU), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (slijednik Ministarstva poljoprivrede) koje ima ulogu Posredničkog tijela razine 1 i Hrvatskim vodama u ulozi Posredničkog tijela razine 2.

Za radove na izgradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe potpisan je ugovor između Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. i Izvođača Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, KASSEL, NJEMAČKA za GRUPU 1, te ugovor između Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. i Izvođača Zajednice ponuditelja ROCO-COMMERCE d.o.o. Livno, BiH i ROCO-COMMERCE d.o.o., podružnica Zagreb za GRUPU 3.

Za radove dogradnje UPOV-a Sinj na 3. stupanj pročišćavanja kapaciteta 26 000 ES potpisan je ugovor između Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. i Izvođača HIDROINŽENIRING d.o.o., Ljubljana, Slovenija.

Stručni nadzor na radovima provodi ZAJEDNICA PONUDITELJA: VIA FACTUM d.o.o. Zagreb i SAFEGE d.o.o. Zagreb, a usluge upravljanja projektom EXSTRUCTA d.o.o. Zagreb, sve temeljem ugovora sklopljenih s Vodovodom i odvodnjom Cetinske krajine d.o.o.

 

 1. c) Aglomeracija Metković
 • Projekt obuhvaća:
 • Sanaciju i dogradnja sustava odvodnje,
 • Rekonstrukciju i dogradnja sustava vodoopskrbe,
 • Projektiranje, izgradnju i puštanje u rad UPOV-a, 18.400 ES, III. stupnja pročišćavanja te pripadnog postrojenja za solarno sušenje mulja,
 • Stručni nadzor nad radovima,
 • Nabavu opreme za održavanje i upravljanje sustavom vodoopskrbe te sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
 • Troškovi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,
 • Upravljanje projektom temeljem kombinirane Jedinice za provedbu projekta
 • Promidžba i vidljivost
 • Financiranje:

Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (70,68%) te nacionalnih komponenti (29,32%). Nacionalnu komponentu osiguravaju sukladno ugovoru o sufinanciranju, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Metković d.o.o. te Grad Metković. Javni isporučitelj vodne usluge Metković d.o.o. je ujedno investitor i korisnik Projekta.

 • Radovi:

Radovi na linijskim građevinama su započeli u svibnju 2021. U tijeku su radovi na više lokacija. Vezano za UPOV, u tijeku su pripremne aktivnosti, odnosno faza projektiranja.

 • Sudionici:

Projekt „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Metković“ je prihvaćen od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. srpnja 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 19. srpnja 2019. godine između Metković d.o.o.  (u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava EU), Ministarstva zaštite okoliša i energetike (prethodnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja) koje ima ulogu Posredničkog tijela razine 1 i Hrvatskim vodama u ulozi Posredničkog tijela razine 2.

Za radove na izgradnji sustava javne odvodnje na području aglomeracije Metković i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže potpisan je ugovor između Metkovića d.o.o. i španjolske tvrtke COMSA S.A.U.

Za radove na projektiranju, izgradnji i puštanju u rad UPOV-a, 18.400 ES, III. stupnja pročišćavanja te pripadnog postrojenja za solarno sušenje mulja potpisan je ugovor između Metkovića d.o.o. i Zajednice ponuditelja GIS Aqua Austria i Hering d.d.

Stručni nadzor na radovima provodi SEDRA CONSULTING d.o.o. iz Zagreba temeljem ugovora  s Metković d.o.o.

 1. Kako, tko i temeljem čega određuje stupanj pročišćavanja otpadnih voda? Uzima li se pri tom vrlo važan, zapravo presudan, čimbenik – sposobnost samopročišćavanja (autopurifikacije) prijemnika?

Potpisivanjem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, RH se obvezala ispuniti zahtjeve iz Direktive Vijeća 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda u ugovorenim prijelaznim razdobljima. Zahtjevi koji su preneseni u Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ broj: 26/2020) su osnovna mjera sukladno članku 10. tog Pravilnika. Za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u zaštićenim područjima iz članka 55. Zakona o vodama pored osnovnih mjera provode se i dodatne mjere zaštite (sukladno navedenom članku 10. Pravilnika). Dodatne mjere propisane su u Planu upravljanja vodnim područjima, dokumentima prostornog uređenja te propisima i planovima upravljanja zaštićenim područjima usmjerenim na zaštitu i/ili očuvanje zaštićenih prirodnih vrijednosti. Sukladno navedenom članku 10 Pravilnika, kada se utvrdi da je opterećenje u otpadnim vodama, primjenom osnovne mjere takvo da se ne mogu postići ciljevi zaštite okoliša te u slučajevima kada uvjeti zaštite okoliša to zahtijevaju, propisuju se dopunske mjere određene Planom upravljanja vodnim područjima kao što su strože granične vrijednosti emisija određene na temelju Metodologije primjene kombiniranog pristupa te druge mjere. Metodologija primjene kombiniranog pristupa temelji se na načelu kombiniranog pristupa koji je prenesen u vodnogospodarske propise iz Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23.10.2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike -Okvirna direktiva o vodama (Sl. L 327 od 22.12.2000., uključujući njezine izmjene). Načelom kombiniranog pristupa sagledava se sastav ispuštenih pročišćenih otpadnih voda i njihov utjecaj na stanje voda prijemnika te ovisno o stanju vodnog tijela i utjecaju na njega utvrđuju eventualno potrebne strože granične vrijednosti emisija i dopušteno opterećenje onečišćujućih tvari u pročišćenim otpadnim vodama. Dopunske mjere utvrđuju se za svaki pojedinačni zahvat u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, koji se provodi prema Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/2013, 153/2013, 78/2015, 12/2018 i 118/2018) i propisima donesenih na temelju njega.

Obzirom da u prvim odgovorima nisu dobiveni potpuni podaci uputila sam s pitanjima i drugi mail na koji su pristigli odgovori  03. 02. 2022.

 

2 – ODGOVORI NA DOPUNSKE UPITE mr.sc. ARNE ŠEBALJ         

 1. Minimalnom i maksimalnom protoku otpadnih voda (Qmin i Qmax) koje se pročišćavaju na komunalnom uređaju grada Zagreba

Hrvatske vode ne raspolažu predmetnim podacima, ukoliko mislite na dnevne protoke, obzirom da se u Očevidniku količina ispuštene otpadne vode podaci iskazuju na mjesečnoj razini te je stoga o istome potrebno uputiti upit isporučitelju vodne usluge. Sagledavajući raspoložive mjesečne količine ispuštenih otpadnih voda putem ispusta UPOV-a grada Zagreba prema dostavljenim očevidnicima za 2020. godinu, maksimalna količina ispuštena je u mjesecu listopadu (12.462.362,6 m3), a minimalna u mjesecu travnju (8.246.863,30 m3).

 1. Minimalnom i maksimalnom sadržaju ukupnog dušika i ukupnog fosfora (Nuk i Puk) u komunalnoj otpadnoj vodi grada Zagreba na izlazu iz uređaja za pročišćavanje

Uvidom u rezultate analiza otpadnih voda uzorkovanih na predmetnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda dostavljenima za 2020. i 2021. godinu koncentracije ukupnog dušika i fosfora na izlazu iznose:

Slika 3

 

 1. Količini krutog otpada i mulja nastalih na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda grada Zagreba, te gdje i na koji način se to zbrinjava

Praćenje i izvješćivanje o predmetnim podacima uređeno je propisima o otpadu te se za navedene podatke molimo obratite nadležnom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja ili izravno isporučitelju vodne usluge.

 1. Minimalnom i maksimalnom sadržaju ukupnog dušika i ukupnog fosfora (Nuk i Puk) u vodi rijeke Save uzvodno (Petruševec) i nizvodno (Rugvica) od prijema pročišćenih komunalnih otpadnih voda Zagreba

U 2020. godini je rijeka Sava na mjernim postajama Petruševac i Rugvica prema svim ispitivanim elementima kakvoće bila u vrlo dobrom ili dobrom stanju. Koncentracije ukupnog dušika su bile u rasponu od 1,4 do 2,2 mg/L na postaji Petruševac, te od 1,3 do 2,42 mg/L na postaji Rugvica. Koncentracije ukupnog fosfora su se kretale u rasponu od 0,037 do 0,116 mg/L (Petruševac), te od 0,0536 do 0,137 mg /L (Rugvica).

 1. Uređajima za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u RH za koje nije planiran III stupanj pročišćavanja

Kako je u jednom od ranije dostavljenih odgovora na prethodni upit navedeno, odredbom članaka 7. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ broj: 26/2020) propisano je da se komunalne otpadne vode iz sustava javne odvodnje prije ispuštanja u vode u osjetljivom području pročišćavaju trećim stupnjem pročišćavanja za aglomeracije s opterećenjem većim od 10.000 ES. Za ostale uređaje pripisana je obveza niže razine pročišćavanja kao osnovne mjera.

Ukoliko su propisane dodatne mjere u Planu upravljanja vodnim područjima, dokumentima prostornog uređenja te propisima i planovima upravljanja zaštićenim područjima usmjerenim na zaštitu i/ili očuvanje zaštićenih prirodnih vrijednosti, one se provode zajedno s osnovnim mjerama tj. primjenjuju se stroži zahtjevi. U slučaju da se u postupku ocjene utjecaja na okoliš utvrdi potreba primjene više razine pročišćavanja, propisuju se dopunske mjere ako u Planu upravljanja vodnim područjima nije na vodnom tijelu utvrđeno izuzeće od postizanja ciljeva zaštite voda ili ako Vlada Republike Hrvatske nije donijela odluku kojom je utvrđen prevladavajući javni interes (članak 10. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, „Narodne novine“ broj 26/2020).

 1. Minimalnom i maksimalnom sadržaju ukupnog dušika i ukupnog fosfora (Nuk i Puk) na ulazu i izlazu već izgrađenog komunalnog uređaja s III stupnjem pročišćavanja u RH (ako takav postoji)

U tablici su iskazane maksimalne i minimalne koncentracije ukupnog dušika i ukupnog fosfora utvrđene u 2020. godini na ulazu i izlazu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s III. stupnjem pročišćavanja koji imaju kapacitet veći od 2.000 ES.

Slika 4

 

 1. Razlogu nepostojanja izvješća o stanju površinskih voda za 2020.

Izvješće o stanju površinskih voda u 2020. godini je u pripremi. U ovom trenutku se još obrađuju analize prijelaznih i priobalnih voda i izrađuje izvješće od strane ugovorne institucije. Očekivani završetak izrade je kraj veljače. Budući da su površinske kopnene vode gotovo u cijelosti obrađene, dostavljamo vam ocjenu stanja voda rijeke Save u 2020. godini na mjernim postajama Petruševac i Rugvica.

Zašto je Zagreb osobito zanimljiv u ovoj priči? Uz napomenu, ništa manje nisu zanimljivi ostali, no Zagreb je najveći grad u Hrvatskoj te su mogućnosti svih mogućih vrsta manipulacija i profiterstva neograničene. Iskustva imamo.

 

Sredinom siječnja ove godine gradonačelnik Zagreba najavio je raskid ugovora s koncesionarom Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. (ZOV) i predaju na upravljanje prečistačem otpadnih voda Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. Kao razlog naveo je uskraćivanje investiranja u izgradnju III stupnja pročišćavanja iz EU fondova, zbog toga što je koncesionar privatna tvrtka. ZOV se nalazi u vlasništvu konzorcija kojega čine WTE Wassertechnik GmbH (48,5%); Westenergie Aqua GmbH (48,5%) te gradsko poduzeće Vodoprivreda Zagreb d.d. (3%). Ugovor s navedenim konzorcijem sklopljen je, blago rečeno, pod vrlo neobičnim uvjetima, s rokom do 2028. Godine.

Slijedom toga zagrepčani imaju najskuplji kubik vode u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Što još uvijek ne pokriva troškove pročišćavanja otpadnih voda.

Zato  razliku ZOV-u podmiruje grad Zagreb, iz proračuna. Znači, mi, građani Zagreba.

U višemilijunskim godišnjim iznosima. Preko Erste banke, s popriličnim kamatama. Dakle, pročišćavanje otpadnih voda građane Zagreba već sad košta više nego Svetog Petra kajgana. A trebalo bi, kažu, ulupati puste milijarde u izgradnju i III stupnja pročišćavanja. Bez da je načinjena cost-benefit analiza o tome je li to nužno i što ćemo time dobiti. Osim enormnih dodatnih investicijskih i pogonskih troškova. Jer već postojeći, mehaničko-biološki (I i II stupanj) rezultiraju time da na izlaznom oknu uređaja sastav otpadne vode ispunjava zahtjeve iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020). Čak i kad su hranjive tvari u pitanju. A recipijent, rijeka Sava, je u dobrom ekološkom stanju, duž čitavog toka kroz Republiku Hrvatsku. Po kakvoći vode (sastavu) nimalo lošija na ušću u Dunav (mjerno mjesto Račinovci), od utoka u RH (mj. mjesto Drenje-Jesenice).

 

Vijest o raskidu ugovora s koncesionarom ZOV-a bila je okidač da se detaljnije pozabavimo cjelokupnim investicijama i godišnjim troškovima upravljanja pitkim, površinskim i otpadnim vodama u Republici Hrvatskoj. Dakle, Hrvatskim vodama i svime oko njih. I štošta je tako isplivalo na vidjelo.

 

A sad valja ponoviti i komentirati što se to saznalo, a saznalo se:

 • Da su Hrvatske vode pravna osoba (ustanova) za upravljanje vodama, osnovana Zakonom o vodama, čiji jedini osnivač je Republika Hrvatska (Dakle, ipak nisu Hrvatske vode d.o.o. kao što se može naći u nekim tekstovima na internetu)
 • Da su Hrvatske vode i Posredničko tijelo razine 2, a sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14)

Delegirane funkcije prema ovoj uredbi su: Jačanje sustava upravljanja katastrofama unutar prioritetne osi (???), Klimatske promjene i upravljanje rizicima (???), Zaštita okoliša i održivost resursa, Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom, Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda unutar prioritetne osi (???), te Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganje koje nadilazi te zahtjeve (???).

(Da sam generalni direktor Hrvatskih voda/čelnik Posredničkog tijela razine 2, pitala bih se što mi je činiti. Bogu hvala, nisam.)

 • Da je Posredničko tijelo razine 1 ustrojeno unutar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, što će reći u Vladi RH, dakle „državi“ pa je ministar Ćorić i čelnik posredničkog tijela razine 1

–    Da je u Hrvatskim vodama trenutno 1205 zaposlenih, ali se, unatoč tome, razne studije, analize i izvješća ugovaraju s vanjskim institucijama. Pa tako, još uvijek nema izvješća o stanju površinskih voda za 2020.

 • Da su u 2020. godini Hrvatske vode realizirale (potrošile) 3,666 milijardi kuna, od čega
 1. Na vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, uključivo i pročišćavanje 1,897 mlrd
 2. Na ostalu vodnogospodarsku djelatnost 1,769 mlrd kn

Iz EU fondova u tu svrhu je povučeno nepovratnih 1,011 mlrd kn (28%). Ostatak (72%) su namirili građani RH,  putem 3 vrste vodnih naknada (za uređenje voda, korištenje voda i zaštitu voda) i vodnog doprinosa (plaća se pri izgradnji novih objekata)

 • Da se sredstva povučena iz Eu fondova koriste za realizaciju projekata aglomeracije. Pojam aglomeracije definiran je u članku 4. Zakona o vodama (NN 66/2019 i 84/2021) kao područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje i do krajnje točke ispuštanja.
 • Da je uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda grada Zagreba od samog početka jako sumnjiva priča. Jer je Državna revizija još 2014. utvrdila da će se ZOV-u, u razdoblju 2004. do 2028., za nadoknadu troškova gradnje pročistača, Domovinskog mosta i drugih objekata, platiti 728 milijuna eura više nego što je ZOV uložio. Pa je u priču uskočio i USKOK te podigao optužnicu protiv Ante Pavića, direktora ZOV-a, Hannesa Schweitzera, voditelja projekta i nadzornog inženjera radova na izgradnji glavnog odvodnog kanala, Darka Turopoljca, vlasnika tvrtke Dia graditeljstvo d.o.o. i Damira Vuljanka, koje se tereti za milijunske malverzacije.

U kojoj je fazi postupak, nije nam poznato. Mediji to ne propitkuju. Još uvijek su usredotočeni na covid-propagandu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda planiraju se, dakle, i izgrađuju kao da naši vodotoci primaju i danas teret zagađenja iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Više od 90% njih sa čak III stupnjem pročišćavanja (uklanjanjem hranjivih tvari – Puk i Nuk). Jer je nekad davno, netko u EU birokraciji zaključio da je Crno more osjetljivo područje. I donio direktivu da se iz komunalnih otpadnih voda, s teretom iznad 10000 ES, kojima je ono krajnji recipijent, moraju ukloniti hranjive tvari. Da ne bi došlo do hiperprodukcije algi, odnosno tzv „cvjetanja“ (ES = broj stanovnika + teret iz proizvodnje preračunat na stanovnike).

A što nam to uopće nisu rekli iz tih Hrvatskih voda?

Takvo što nitko iz Hrvatskih voda nije ni spomenuo. Nešto malo, ali vrlo precizno pisali su naši MSM (04. 09. 2015.) bez ikakve reakcije i posljedica:

https://net.hr/danas/hrvatska/smijurija-cvrsto-se-drzite-i-procitajte-kako-se-spanjolska-tvrtka-javila-na-natjecaj-u-hrvatskoj-7a357990-b1c5-11eb-9147-0242ac130068

 

Koliko je zanimljivosti izneseno u ovom tekstu moram vam citirati jedan ulomak, prava sramota, nacionalna sramota:

Tvrtka Slavča d.o.o. iz Nove Gradiške u postupku javne nabave javila se na natječaj za projekt razvoja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška, odnosno za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. A španjolska tvrtka COMSA S.A.U.  (društvo s jednim članom) poslala je ponudu koja u prijevodu vrvi besmislenim stručnim izrazima i frazama.

Ponuda ocijenjena najboljom! I to je moguće u Hrvatskoj. Banda profitera ne bira način.

Problem je u tome što je jedan od uvjeta natječaja bio da sva dokumentacija mora biti prevedena na hrvatski jezik. Španjolci su je – ili ne mogavši naći dobrog pravog prevoditelja ili u žurbi osuđeni na Googleov Prevoditelj – poslali u verziji koja se ne može nazvati drugačije nego urnebesnom smijurijom.

Da stvar bude bolja (ili gora?) ponuda španjolske tvrtke, na 35 stranica ovjerenih pečatom i potpisom, ocijenjena je najboljom među jedanaest pristiglih, te najpovoljnijom jer je s PDV-om vrijedna 35,5 milijuna kuna. Pitanje je mogu li ovdašnji stručnjaci za vodno-komunalnu infrastrukturu uopće shvatiti iz prijevoda što se nudi u tekstualnom dijelu ponude španjolske tvrtke.

Ako je vjerovati prijevodu – bit će mrtvih

 

Samo za primjer, u jednoj od tablica gdje je trebalo navesti količine i karakteristike sirove vode koje ulaze u tretman otpadnih voda krivo je protumačena engleska kratica COD (Chemical Oxygen Demand), te je ista prevedena kao Cause Of Death (COD), pa je tako na hrvatskom prevedeno kako je riječ o uzroku smrti, što bi nekom neupućenom u doslovnom smislu sugeriralo kako se unaprijed podrazumijeva da će netko sigurno u određenom postotku umrijeti zbog karakteristika sirove vode na području Nove Gradiške, izvorno objavio Novi list.

Pročitajte nekoliko tipičnih stručnih “objašnjenja” iz ponude španjolske tvrtke koja je, podsjetimo, ocijenjena najboljom. I to je moguće!

„Sirova voda dobila u prsima čast armiranog betona.

Zbirka masti postiže sustavom površine liječnik oštrica.

Stabilizirani mulj proizvedeno izravno pristupiti obložen pogon pumpe mulja probavu.

U ovom području, predobrada drijemala na visinske 105,20 to je fiksna.

Dolazak lijesa pogon sirove vode, komucira sa dva kanala grubu izoliran motorizirane amoritizerima.

Stanica se nalazi u zgradi sa registracije pretramiento izvan izljeva.

Ovaj fotoaparat je vanjski recirkulacije mulja iz mulja jame.

Biološka reaktor je pravokutnog tipa (u obliku slova S) s precotenada anoksije.

U radu tamo recirkuliracijske vrata za izolaciju ispušnih cijevi svaku bocu mulja u slučaju mehaničkih problema.

Ovaj lijes iz rada ispusta u rijeku, tako da u bilo koje vrijeme povrata vode do postrojenja za obradu pojavljuje postaja obavlja.

Distribucija zraka u cijeloj Kubi je preko roštilj ravna membranu 1,5 m fine mjehurić membrana distributeri, mlaznica 64 instaliraju.

Danje jedan objekt koji poslužuje se predobrada soba dehidracija, mulja zadebljanje, stabilizacije i blato lijevak.“

 

Zaista neviđena smijurija i sramota.

Što u preuzimanju voda, tzv. jezičnoj bravuri iskazanoj u meta jeziku naših EU slugana, znači termin „aglomeracija voda“ čuli ste u odgovoru iz Hrvatskih voda. Nikome ništa nije jasno.

No što se događa u stvarnosti?

Španjolska tvrtka je registrirala podružnicu u Zagrebu. Osnovali su još jednu tvrtku sličnog naziva ali su je brzo zatvorili tj. otjerali u stečaj.

 

Osoba koja zastupa ove Španjolce je: 

ZORAN MIOČINOVIĆ, Likvidator

 

Sjedište tvrtke COMSA Infrastructure d.o.o. u kojoj je bio direktor, a koja je 20.06.2020.  zatvorena, točnije likvidirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu (Tt-20/10818-1) je bilo u Rapskoj ulici 44, Zagreb (vlasnici su ti isti Španjolci).

Stanje ukupnog gubitka kumuliranog tijekom prijašnjih razdoblja na dan izvještavanja 2020. iznosilo je 522.406 kn. Tvrtku su osnovali 17. 07. 2014., zbog posla aglomeracije u Novoj Gradišci i okolici! 

 

Projekt Nova Gradiška – „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška“ 

Projekt  u  Virovitici  sufinanciran  je  sredstvima  strukturnih  fondova  a  provodi  se  u  okviru  Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013.   Projekt  Virovitica  odobren

je  22.  rujna  2015.  Odlukom  o  financiranju  iz  fondova  Europske unije od strane Ministarstva poljoprivrede  (KLASA: 911‐01/12‐01/19, URBROJ: 525‐ 12/1376‐15‐33).  Ugovor  o  dodjeli  bespovratnih  sredstava  potpisan  je  4.studenoga  2015.  između

Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i javnog isporučitelja vodnih usluga Slavča d.o.o.  A Ugovor  o  sufinanciranju  potpisan  je  4. studenoga  2015.  između  Ministarstva  poljoprivrede, Hrvatskih voda, Slavče d.o.o., Grada Nova Gradiška i općina Rešetari i Cernik.  Korisnik projekta je javni isporučitelj vodnih usluga Slavča d.o.o.

 

Ukupna vrijednost projekta je: 

143.169.477,00 HRK

100.616.732,00 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova                                    42.552.745,00 HRK – nacionalna sredstva

 

Predmet projekta:   ‐ Unaprjeđenje sustava odvodnje otpadnih voda uključuje rekonstrukciju 8 retencijskih  bazena, izgradnju obilaznih kolektora duljine 1,853 km, izgradnju 27,7 km gravitacijskih  kolektora i 4,89 km tlačnih cjevovoda te 12 crpnih stanica i 1.308 priprema za kućne  priključke.  ‐ Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe uključuje izgradnju vodospreme kapaciteta 3000 m3,  izgradnju 3,8 km magistralnog  cjevovoda i priprema za kućne priključke.  ‐ Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja i kapaciteta  22.100 ES.

‐ Nabava opreme za učinkovitije upravljanje sustavom.

 

Ciljevi projekta:  

‐  Zaštita  okoliša  uz  poštivanje  načela  održivog  razvoja  poboljšanjem  i  proširenjem  sustava odvodnje otpadnih voda čime će se priključiti 4.603 korisnika te pročišćavanjem

sakupljenih otpadnih voda na uređaju trećeg stupnja pročišćavanja kapaciteta 22.100 ES i

poboljšanjem  sustava  vodoopskrbe za 6.429 stanovnika ‐ Poboljšanje kvalitete okoliša i zdravlja ljudi na području aglomeracije Nova Gradiška

‐  Zaštita  biološke  raznolikosti,  površinskih  voda  i  resursa  podzemnih  voda  povećanjem  postotka prikupljenih i pročišćenih otpadnih voda i  smanjenjem nekontroliranog ispuštanja  nepročišćenih  otpadnih  voda  u  vodotoke,  posebno  potok  Šumetlicu,  te  smanjenjem  procjeđivanja iz sustava odvodnje

‐  Poboljšanje  prikupljanja  i  pročišćavanja  otpadnih  voda  u  aglomeraciji  radi  potpunog  usklađenja s  Direktivom o komunalnim otpadnim vodama do 2018. godine.  Projekt se provodi kroz 6 ugovora:

 1. Ugovor o radovima na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe
 2. Ugovor o radovima na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 3. Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova
 4. Ugovor o nabavi opreme za održavanje sustava
 5. Ugovor o uslugama za promidžbu i vidljivost
 6. Ugovor o uslugama za upravljanje projektom

 

Status projekta: u tijeku (razdoblje provedbe projekta: 2014. – 2018.)  Više detalja o projektu možete saznati na internet stranici Hrvatskih voda.

 

Glavna firma COMSA S.A.U.  iz Barcelone je na adresi Viriato 47, društvo s jednim

 članom, broj  iz sudskog registra: Ao8o31098/EUID ES 08005.00077914 koju zastupaju:

Juan Antonio Eusenat Barea i

Carlos Briz Lorenzo.

 

Tvrtka ima i aktivnu podružnicu u Zagrebu, Slavonska Avenija 6 !

Ista je osnovana u HR u rujnu  2014., pretpostavljam  isti posao — Nova Gradiška.

 

Kod  “COMSA S.A.U.” firme se zapravo radi o konglomeraciji  tj. Holdingu povezanih firmi iz Španjolske i još bog zna odakle:

 

Direktori i Firme kćeri unutar te grupacije “COMSA S.A.U.” su:

 1. Albert Sumaroca i Claverol za “BALMORE PLUS S.L.”
 2. Juan Mairnau Monseratt za “DEIMOS INVERSION S.L.U.”
 3. Jorge Mairnau Monseratt za “SHERATAN MANAGEMENT S.L.U.”
 4. Jorge Mairnau Monseratt za “COMSA Corporacion de Infraestructuras, S.L.”
 5. Josep Lluis Viasecca i Requena za ” FIBEX BLUE S.L.”

 

Posebno treba pogledati  sve oko Projekta Anglomeracije u Novoj Gradišci jer je to kriminal bez presedana a tvrtka, nositelj, “SLAVČA d.o.o.” je praktički prije potpisa ugovora od

35 milijuna kuna „otjerana“ u stečaj…

Postavlja se pitanje kako su to uopće mogli potpisati? Tko je potpisao u ime Republike Hrvatske, Hrvatskih voda,  Ministarstva poljoprivrede, Vlade RH?

 

Vlasnici Slavča d.o.o. (upisana kod Trgovačkog suda u Slavnonskom Brodu  15.11.2010.

(Tt-10/1126-2 MBS:050004582) su bili:  ČLANOVI/OSNIVAČI:

Ivan Arić, OIB: 75188193070, Nova Gradiška, Miroslava Krleže 4  – član društva
Marija Arić, OIB: 91306835108, Nova Gradiška, Miroslava Krleže 4  – član društva

 

Ugovor  o  dodjeli  bespovratnih  sredstava  potpisan  je  4. studenoga  2015. između  Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i javnog isporučitelja vodnih usluga 

Slavča d.o.o.  Grada Nova Gradiška i općina  Rešetari i Cernik. 
Korisnik projekta je javni isporučitelj vodnih usluga Slavča d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta je 143.169.477,00 HRK 

 

A firma SLAVČA d.o.o. je već tada bila odavno u stečaju !!! Točnije na oglasnoj ploči

suda objavljeno je:

„Trgovački sud u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu objavljuje upis brisanja društva, u Sudski registar proveden kod ovoga suda dana 4. lipnja 2012. godine pod poslovnim brojem Tt-11/3092-1, redni broj upisa 4, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 050004582; pod tvrtkom/nazivom: SLAVČA d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge; sa sjedištem u: Nova Gradiška, Miroslava Krleže 4.“

 

Ovo su sve pokazatelji kako je cijeli posao ugovorno odrađen sa španjolskom tvrtkom te je to čisti dokaz pogodovanja kao i neviđeno profiterstvo podobnih ugovornih tvrtki bliskih određenim strukturama i čelnicima državnih tijela i tvrtki.

 

ZAKLJUČAK:

Struka u Hrvatskim vodama zaključila je tako da je, posljedično tome, osjetljivo područje

i rijeka Dunav, odnosno rijeka Sava. (Zapravo sve na crnomorskom slivu.) Potpuno zanemarujući da su to velike rijeke s velikom mogućnošću razrjeđenja i jednako tako

velikom  sposobnošću samopročišćavanja. To jest sa sposobnošću samorazgradnje štetnih

i toksičnih tvari iz otpadnih voda do neškodljivih produkata. Držeći se EU direktive k’o pijan plota.

Danas, nakon što industrije gotovo niti nemamo, čak ni u Zagrebu. Kada proizvodne pogone možemo na prste prebrojiti. Kada je broj stanovnika smanjen umjesto povećan (pa posljedično i uslužne djelatnosti). Kada su polja zakorovljena i pretvorena u šikare, a stočarstvo na izdisaju. III stupanj pročišćavanja višestruko povećava pogonske troškove pa time i cijenu kubnog metra pitke vode. Tko to može podnijeti? U situaciji kada su redovi za pučku kuhinju sve duži, inflacija divlja, blagajne presušuju, EU ne zna što bi sama sa sobom.

 

Dok se cjelokupni sustav društvenog korporativnog uređenja urušava, ne samo kod nas, već u cijelom svijetu, naša posrednička tijela svih razina i dalje proizvode plandemijske i ekološke slučajeve.  Unatoč tome što već i najpoznatiji političar među znanstvenicima, prezimena Đikić, preokreće kaput i zaključuje da bi glede plandemije trebalo staviti točku. Vidjevši da je to već učinio veći broj država u okruženju.

Zanemarivši da Radovan Fuchs treba potrošiti još svu silu nabavljenih testova.

 

Bezumnog ulupavanja pustih milijardi kuna u III stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda grada Zagreba, izgleda, ipak neće biti. Ne stoga što je struka postala struka

i zaključila da to nije ničim opravdano. Razlog je sasvim prizeman. I ne može se ignorirati.

Čelnici posredničkih tijela razine 1 počeli su padati. Očekuje se domino efekt na svim razinama.

A Republika Hrvatska će, nakon što se hobotnici duboke države polome svi krakovi, sva svoja javna dobra vratiti.  I ponovo postati država.

U međuvremenu, pada i CNN. Kažu, ismijavaju se Amerikanci, „više ima uposlenih već gledatelja“. Samo se to još ne zna. Nije bilo na javnoj kući HRT.

 

Svu dokumentaciju kojom raspolažem,  a koju zbog svog obima ne mogu staviti u članak, zbog osnovane sumnje u nepošteno korištenje sredstava iz EU,  kao prijavu dostavila sam OLAF-u kao i osobno Lauri Kovesi, te Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (DORH-u), kao i USKOK-u te u ime građana Republike Hrvatske tražim hitno postupanje i pokretanje postupaka. rvatske (DORH) (.

 

 

Neka nam je Bog na pomoći, od ovog ološa u i pri vlasti ne možemo očekivati ništa osim rasprodaje koja im odlično ide.

 

 

PRIDRUŽITE SE:

 

Telegram kanal Arna Šebalj:

https://t.me/arnakanal

 

FB

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086873156577

 

Chat, grupa 

S Arnom i istinom:

https://t.me/arnasebalj

 

SVJEDOČANSTVA:

https://t.me/+sDUqfUv-QRdmM2Q0

 

Web stranica:

www.arnasebalj.com


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarstvo