Podjeli

Javne  isprave  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina :

 • PRVOG PRAVNOG  REDA
 1. ZEMLJIŠNA KNJIGA
 2. Zbirka položenih  ugovora

 

Koliko  danas  prosječni građanin  REPUBLIKE  HRVATSKE   poznaje  značenje  zemljišne  knjige  kao  i  njenu  uporabu  u  svakodnevnim  poslovima  . upravnim  ili  pravnim  radnjama  ?

Kao  osoba  iz  geodetske  struke  susretao  sam  osobe  koje  nisu  baš  upoznate  sa  dokumentom  dokazom  o  vlasništvu odnosno prijepisom  zemljišno – knjižnog  uloška.

Ljudi  u  pravilo  ne  razlikuju   katastarski podatak  od  zemljišno – knjižnog  podatka.

Katastarski  operat  i  zemljišno – knjižni  operat  su  dva  lica  istog  novčića  , definiraju prostorni  registar  nekretnina .

Katastarski  operat : katastarski  plan , posjedovni list ( broj katastarske čestice , kultura , klasa, površina , katastarski prihod  po  osnovu kojeg  se  određuje  porez  na  nekretnine) ) zbirka  isprava  pomoćnih  računanja – tehnički  terenski podatci , definira  posjednika u  čijem  je  posjedu  nekretnina.

Zemljišno – knjižni  operat  je  zemljišna knjiga koja  definira  vlasnika  katastarske  čestice  osobu  koja   raspolaže i uživa u  svom  vlasništvu , zbirka isprava.

Između  vlasnika  i  posjednika  odnos  se  regulira  nekim  upravnim  aktom : korištenja  nekretnine , zakupa nekretnine , najma nekretnine ili arende.

U  zemljišnoj  knjizi  vodi  se  pravni  promet  nekretninom .

Vlasnik  nekretnine  može  isključivo biti  potpisnik  u  svojstvu  prodavatelja  nekretnine , a  vlasništvo  se  dokazuje  izvatkom  odnosno  prijepisom  zemljišno – knjižnog  uloška.

Vlasnik  može  isključivo   ishoditi  hipotekarni  krediti i  ograničiti  svoja  prava  nad  raspolaganjem  nekretninom  sve  dok  se  ne  isplati   zaduženje .

U  zemljišnu  knjigu  upisuju  se  stvarna  opterećenja  nekretnine  : izgrađenost katastarske čestice , trajno  opterećenje  sa  individualnom  stambenom  zgradom , opterećenje  katastarske  čestice  sa  izgradnjom  gospodarskog  objekta : garažom  , šupom  ili  nekom  drugom  pomoćnom  građevinom.

Građevinska  dozvola daje  se  na  ime  vlasnika  nekretnine , ali  za  ishođenje   građevinske  dozvole  potrebno  je  još  pribaviti  kopiju  katastarskog  plana  kako  bi  se  imao  uvid  u  položaj  i  oblik  vlasničke  čestice  za  koju  se  ishodi  građevna  dozvola.

Vlasništvo  se  dokazuje  prijepisom  zemljišno – knjižnog  uloška , ali  na  katastarskoj  čestici  može  biti  izgrađen  više-katni stambeni  objekt . Da  bi  se  definiralo  vlasništvo  nad  stambenim  jedinicama  provodi  se  etežiranje   izgrađenog  objekta.

Jedan  vlasnik  može  viti  vlasnik  katastarske  četice  , a  drugi  vlasnici  mogu  biti  vlasnici   stambenih  prostornih  jedinica znači  da  na  vlasništvu  nekretnine – katastarske čestice  postoji  i  drugi  oblik  vlasništva – etažno  vlasništvo.

Osim  navedeni  vlasničkih  prava  postoje  i  prava vlasništva   trajnog prava služnosti koja  se  stječu  vremenom po  osnovi  pravne  radnje  DOSJELOSTI.

Građanin  po  dokaz  o  vlasništvu  dolazi  u  zemljišnu  knjigu  nadležnog  općinskog  suda . Dokaz  o  vlasništvu  nije  javna  isprava  koja  Vam  je  potrebna  svaki  dan . Dokaz  o  vlasništvu  neki  vlasnici  godinama  ne  upotrebljavaju jer  nemaju  neku  potrebu  bilo  kome  dokazivati  da  su  vlasnici.

Kada  vlasnik  potražuje  dokaz  o  vlasništvu  ulazi  u  sud  sa  dubokim  poštovanjem jer  ima  osjećaj  da mu  se  uručuje  vrijednost , dokaz  da  on  u svojstvu  vlasnika ima i  raspolaže  sa  vrijednošću , sa  nekretninom.

Sada  se  pojavljuje  zakonitost  i  valjanost  dokaza  o  vlasništvu odnosno  prijepisa  posjedovnog  lista.

Prijepis  zemljišno  knjižnog  uloška  ovjerava i  izdaje  sud  i  pri  tome  naplaćuje  državne  biljege  trenutno  u  visini  od 20,00 kuna.

Stavljanjem  državnog  biljega  na  javnu  ispravu  prijepis  zemljišno – knjižnog  uloška  za  koju  garantira REPUBLIKA  HRVATSKA i  sud  da  su  valjani  zakoniti i  pravno  valjani  stvorena je  vrijednosnica  REPUBLIKE  HRVATSKE  po  osnovu  koje  se  može  trgovati  ili dokazivati  vlasništvo  za  potrebe  upravih  ili  pravnih  poslova.

Ono  što  je razočaravajuće a  to  je  da  su  sve  od  reda  ZEMLJIŠNE  KNJIGE  VAN  SNAGE  UPORABE  u  statusu  ZASTARE  na  prostoru  REPUBLIKE HRVATSKako  REPUBLIKA  HRVATSKA   raspolaže na  80%  teritorija  REPUBLIKE HRVATSKE  javnim  prostornim  registrom  nekretnina  izrađenim po  osnovi   grafičke geodetske  izmjere  a  stavljeni  VAN  SNAGE  UPORABE  sa danom  17. 11. 1924. godine .

Nacrt rješenja ministra financija od 17. 11. 1924. u kojem se propisuje uvođenje Gauss-Krügerove projekcije kao službene projekcije. Projekcija je zadana s tri koordinatna sustava, srednji meridijani 15°, 18° i 21°, upotrebljava se Besselov elipsoid, greenwichki početni meridijan, a ravninske se koordinate zapisuju po prijedlogu Baumgartena, odnosno apscise se mjere od ekvatora, a ordinatama se dodaje konstanta 500 000.

Nacrt rješenja ministra financija od 17. 11. 1924. godine  zasniva  se  na  odluci  komisije sastavljene od  predstavnika  VOJNO GEOGRAFSKOG INSTITUTA  I  GENERALNE DIREKCIJE KATASTRA , koja  je  donijela  21. 03. 1924. godine  odluku da  se  usvaja  konformna Gauss-Krügerove projekcije meridijanskih zona. Predviđa  se da  zone  budu  3°  geografske  dužine  sa  srednjim  meridijanima od  15° ; 18° ; 21° geografske  dužine istočno  od  Greenwicha , a  svaka zona  čini poseban  koordinatni sustav.

PROSTORNI   JAVN  REGISTRI  NEKRETNINA IZRAĐENI  U  „GRAFIČKOJ  GEODETSKOJ  IZMJERI“   „UREDBOM“ Ministra financija Države Srba , Hrvata  i Slovenaca stavljeni su od dana 17. 11. 1924.godine  VAN  SNAGE  UPORABE – (datum  „ZASTARE“  javnih  isprava  izrađenih  po  osnovi  „GRAFIČKE  GEODETSKE  IZMJERE“  u  hvatnoj  mjeri  i  u  prikaznom  mjerilu  orginala  katastarskog  plana  1:2880 ; 1:2904  ; 1:1440  ili  1:720 ; 1:2500 ; 1:1250 ; 1:625)

REPUBLIKA  HRVATSKA pravno-kazneno  i  materijalno  odgovara  za  valjanost  i  zakonitost   svih javnih  isprava  ovjerenih   žigom  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  potpisom  odgovorne  osobe  s  prenesenim   ovlastima.

Prema „UREDBI-UKAZU“  donesenoj  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od dana 01.01.2010. godine  na  javni  prostorni  registar  nekretnina  izrađeni na  20%  teritorija  REPUBLIKE HRVATSKE   u  kartografskom  prikazu   „Gauss-Krügerove projekcije  meridijanskih  zona“    stavljene  je   VAN  SNAGE  UPORABE  u  status  ZASTARE  –  NIŠTAVNOST  – NEUPOTREBLJIVOSTI   za  bilo  koju  uporabu  ili  odlučivanje  u  pravnom  ili   upravnom  poslu .

REPUBLIKA  HRVATSKA pravno-kazneno  i  materijalno  odgovara  za  valjanost  i  zakonitost   svih javnih  isprava  ovjerenih   žigom  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  potpisom  odgovorne  osobe  s  prenesenim   ovlastima.

Navedene činjenice definiraju da  su svi  javni prostorni  registri  nekretnina   NIŠTAVNI , odnosno  u  ZASTARI – VAN  SNAGE  UPORABE  za  bilo  koji  pravni ili upravni  posao.

„UREDBU“ VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE  svi  moramo  poštovati , pa  je  obaveza  USTAVNOG  SUDA  REPUBLIKE  HRVATSKE , Predsjednika Vrhovnog suda REPUBLIKE HRVATSKE  i Ministra Pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE   da u  skladu  predmetne  uredbe   ZATVORI   sve  ZEMLJIŠNO – KNJIŽNE  ODJELA  nadležnih Općinskih  sudova  REPUBLIKE  HRVATSKE zbog  ne  poštivanja   navedene  uredbe i  pri  tome  počinjenja kaznenih  djela , permanentno , stalno , kontinuirano  u   službenim  prostorijama  suda :

KRIVOTVORINA  JAVNE  ISPRAVE ,

KRIVOTVORINA  VRJEDNOSNICE  REPUBLIKE  HRVATSKE – rang  kaznenog  djela  krivotvorine novca   ,

NEOSNOVANO  STJECANJE MATERIJALNE  DOBITI-NOVCA  BEZ  PRAVNE  OSNOVE ,

ZLOUPORABA  POLOŽAJA  I  OVLASTI

Sud , bilo  koji  sud  ne  smije ovjeriti  i  izdati   dokument VAN  SNAGE  UPORABE  u  svojstvu  valjane  isprave  za  pravne  i  upravne  poslove.

Sud  bilo  koji  sud  je   dužan  uvažavati  pravne  i  upravne  akte  kao  i  „UREDBU“ nadležnog   Ministra financija Države Srba , Hrvata  i Slovenaca koji  je    dana  17. 11. 1924. godine  „GRAFIČKU  GEODETSKU  IZMJERU“   stavila   „VAN  SNAGE  UPORABE“  kao  i  sve  javne  isprave  iz  domene  prostornog  registra nekretnina  koje  su  proizašle  iz  „GRAFIČKE  GEODETSKE  IZMJERE“  Navedena  UREDBA  važi  za  80%  javnih  isprava  iz  domene  prostornog  registra nekretnina .

 

Jednako  tako  sud  je  dužan  poštovati „UREDBU-UKAZ“  donesenu  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od dana 01.01.2010. godine kada je  stavljena  VAN  SNAGE  UPORABE  u  status  ZASTARE  –  NIŠTAVNOST  – NEUPOTREBLJIVOSTI   geodetska  izmjera  po osnovi  Gauss-Krügerovu projekciju  meridijanskih  zona“   za  bilo  koju  uporabu  ili  odlučivanje  u  pravnom  ili   upravnom  poslu.  Navedena  UREDBA  važi  za  20%  javnih  isprava  iz  domene  prostornog  registra nekretnina .

 

U  svezi  navedenih  činjenica  sve javne  isprave  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  su  VAN  SNAGE  UPORABE za  bilo  koje  pravno  ili  upravno  odlučivanje  čime je  došlo  do  TRAJNE  PROCESNE  SMETNJE  odnosno  došlo je  do   TRAJNE  BLOKADE  RADA   SUDA.

BOŽIDAR  VIDUKA

magistar inženjer geodezije i geoinformatike


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Pravosuđe