Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Sud je dužan dati odgovor na pitanje : „ZAŠTO NE PROVODI TEHNIČKU IZVRŠNU / PRAVOMOČNU PO DATUMU UREDBU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine koja definira da od dana 01.01.2010. godine sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina (zemljišna knjiga , zbirke pomoćni registri zemljišne knjige , katastarski planovi , posjedovni listovi , zbirka isprava pomoćnog računanja , „GUP“ , „PUP“ kao i svi drugi registri koji se vode po osnovi geodetske izmjere i zemljišne knjige) , podvlačim , moraju biti izrađene i predane na korištenje u upravnim i pravnim radnjama u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskom prikazu ?“
res iudicata
res iudicata [re:s ju:dika:’ta] (lat.: presuđena stvar), u rim. pravnoj tradiciji i u suvremenom procesnom pravu, izraz koji označuje predmet (spor, pitanje) o kojem je donesena pravomoćna presuda (odluka).
O odlučenoj / presuđenoj stvari se ne odlučuje !
Sudovi su tijela sudbene , dakle jedne od triju ravnopravnih državnih vlasti , pa država odgovara po ustavnim načelima i za zakonit i za pravilan rad sudova . Zakon o sudovima ( Narodne Novine broj 3/94 , dalje skraćeno : ZS ) sadrži i posebne odredbe o odgovornosti sudaca za štetu koju oni počine u obnašanju sudačke dužnosti .
Prema propisu članku 67. ZS-a , Republika Hrvatska odgovara za štetu koju u obnašanju sudačke dužnosti nanese sudac .
Za zasnivanje odgovornosti sudca bilo bi dovoljno da se krivnja suca sastoji od svjesnog postupanja suprotnoga sudačkoj dužnosti ili od postupanja za koje se može znati da je povreda sudačke dužnosti i neovisno o tome je li sudac želio nekome nanijeti štetu.
Država je odgovorna za štetu učinjenu pravomoćnom sudskom odlukom kada je ta odluka rezultat grubog kršenja sudačke dužnosti , kada je do odluke došlo krivičnim djelo suca .
N A M J E R N A (DOLUS) da sudac počini štetu svojim odlučivanjem suprotno UREDBU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine ona postoji u definiranom obliku kaznenog djela :
Namjerna (dolus) najteža je vrsta krivnje . Ona postoji kada je štetnik postupao i znajući i hotimice .
Kad je riječ o namjeri štetnik želi uzrok (štetnu radnju) , ali i posljedicu (štetu uzrokovanu drugoj osobi ) . Da bi se utvrditi da je štetnik postupio namjerno , traži se , dakle da je štetnik postupao i znajući i hotimice.
Namjera bi po svojoj težini odgovarala umišljaju u kaznenom pravu .
Razlikujemo dvije vrste namjere : izravnu (direktnu ) i eventualnu .
IZRAVNA (DIREKTNA) namjera postoji kada je štetnik svjestan toga da će , ili da može kao posljedica njegove radnje nastati šteta drugome , a njegova je volja usmjerena baš na postizanje takve štetne posljedice .
EVENTUALNA NAMJERA postoji kada je štetnik , istina , svjestan mogućnosti da će svojom radnjom uzrokovati drugome štetu , koju on , istina ne želi , ali na nju ipak pristaje . On , dakle, dakle nije zainteresiran da izazove štetne posljedice , ali ga mogućnosti njihova nastanka ne odvraća od poduzimanja štetne radnje .

Iznesena NEPOBITNA ČINJENICA sudce Općinskog suda , Županijskog suda , Vrhovnog suda i Ustavnog suda REPUBLIKE HRVATSKE dovodi u nezavidan položaju permanentnog , kontinuiranog , stalnog činjenja teških kaznenih dijela „namjerno“ sa „umišljajem“:
„KRIVOTVORINA JAVNE ISPRAVE ,
KRIVOTVORINA VRJEDNOSNICE REPUBLIKE HRVATSKE – rang kaznenog djela krivotvorine novca ,
NEOSNOVANO STJECANJE MATERIJALNE DOBITI-NOVCA BEZ PRAVNE OSNOVE ,
ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI“
Sud , bilo koji sud ne smije ovjeriti i izdati dokument VAN SNAGE UPORABE u svojstvu valjane isprave za pravne i upravne poslove.
Prema USTAVU REPUBLIKE HRVATSKE , članku 117. :
Članak 117. (USTAV REPUBLIKE HRVATSKE)

Sudbenu vlast obavljaju sudovi.
Sudbena vlast je samostalna i neovisna.
Sudovi sude na temelju Ustava i zakona.
Statičku volju DRŽAVE – ZAKONE , sudovi aktivno provode po osnovi zaključaka , odluka , rješenja i presuda.
ZAKONSKE OBAVEZE PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG SUDA !
Predsjednik OPĆINSKOG SUDA po saznanju da se u prostorijama suda odvija kazneno djelo obavezan je trenutno zapriječiti odvijanje kaznenog djela .
Zemljišno – knjižni odjel je sastavni dio Općinskog suda , po saznanju PREDSJEDNIKA SUDA da se u službenim prostorijama zemljišno – knjižnog odjela Općinskog suda permanentno , kontinuirano odvijaju kaznena djela „KRIVOTVORINA JAVNE ISPRAVE , KRIVOTVORINA VRJEDNOSNICE REPUBLIKE HRVATSKE – rang kaznenog djela krivotvorine novca i NEOSNOVANO STJECANJE MATERIJALNE DOBITI-NOVCA BEZ PRAVNE OSNOVE , ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI“ dužan je u roku od pet (5) minuta zapriječiti ulaz u zemljišno – knjižni odjel Općinskog suda , a u slijedeća dva sata predsjednik OPĆINSKOG SUDA dužan je sazvati tiskovnu konferenciju i obavijestiti putem tiska (dnevnog i tjednog) i elektronskih medija da je zapriječio ulaz u zemljišno – knjižni odjel Općinskog suda.
ZAKONSKE OBAVEZE PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA !
Predsjednik ŽUPANIJSKOG SUDA po saznanju da se u prostorijama suda odvija kazneno djelo obavezan je trenutno zapriječiti odvijanje kaznenog djela .
Zemljišno – knjižni odjel je sastavni dio Općinskog suda , po saznanju PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA da se u službenim prostorijama zemljišno – knjižnog odjela Općinskog suda permanentno , kontinuirano odvijaju kaznena djela „KRIVOTVORINA JAVNE ISPRAVE , KRIVOTVORINA VRJEDNOSNICE REPUBLIKE HRVATSKE – rang kaznenog djela krivotvorine novca i NEOSNOVANO STJECANJE MATERIJALNE DOBITI-NOVCA BEZ PRAVNE OSNOVE , ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI“ dužan je u roku od pet (5) minuta zapriječiti ulaz u zemljišno – knjižni odjel Općinskog suda , a u slijedeća dva sata predsjednik OPĆINSKOG SUDA dužan je sazvati tiskovnu konferenciju i obavijestiti putem tiska (dnevnog i tjednog) i elektronskih medija da je zapriječio ulaz u zemljišno – knjižni odjel Općinskog suda.
U roku od dvadeset i četiri (24) sata Predsjednik ŽUPANIJSKOG SUDA dužan je zapriječiti ulaze u sve zemljišno – knjižne odjela na teritorijalnom prostoru ŽUPANIJSKOG SUDA .
ZAKONSKE OBAVEZE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA !
Nesporno je da je Predsjednik Vrhovnog suda REPUBLIKE HRVATSKE upoznat o odvijanju kaznenih djela „KRIVOTVORINA JAVNE ISPRAVE , KRIVOTVORINA VRJEDNOSNICE REPUBLIKE HRVATSKE – rang kaznenog djela krivotvorine novca i NEOSNOVANO STJECANJE MATERIJALNE DOBITI-NOVCA BEZ PRAVNE OSNOVE , ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI“ u službenim prostorijama suda .
VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE , a samim time i predsjednik VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE gospodin Đuro Sessa, mag. iur. po osnovi sudskih ukaza broj : Su – VI – 191/2018-3 od dana 09. svibnja 2018. godine i Su – VI – 191/2018-4 od dana 09. svibnja 2018. godine i Su – VI – 191/2018-6 od dana 22. svibnja 2018. godine donesenih od Tajnika suda gospodina VIHORA KUŠPILIĆA nesporno i činjenično raspolaže dokazima o permanentnom , kontinuiranom , stalnom činjenju brojnih kaznenih dijela u službenim prostorijama suda na cjelovitom teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE
Prema „Poslovniku suda“ u službenim prostorijama suda ne smije se odvijati kazneno djelo. Svaki sudac koji u pravnom postupku dozna da se kazneno djelo odvija u sudu dužan je istog trena poduzeti sve zakonske radnje kako bi spriječio odvijanje kaznenog djela unutar službenih prostorija suda.
U koliko u naznačenim vremenima Predsjednik Općinskog suda i Predsjednik Županijskog suda ne donesu „SUDSKE UKAZE“ o zaprječivanju službenih prostorija suda kako se u njima ne bi odvijalo kazneno djelo i IZVRŠNIH/PRAVOMOĆNIH RJEŠENJA o zaprečivanju službenih prostorije DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE i zaprečivanju službenih prostorije Ministarstva graditeljstva i urbanizma REPUBLIKE HRVATSKE jer se službenim prostorijama javnih ustanova jednako tako ne smije odvijati kazneno djelo Predsjednik VRHOVNOG SUDA je dužan u roku od četrdeset i osam (48) sati donijeti „SUDSKI UKAZ“ o zaprečivanju – zatvaranju svih službenih prostorija suda zemljišno – knjižnih odjela nadležnih Općinskih sudova na teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE .
Da bih pojasnio ozbiljnost situacije dat ću slijedeće obrazloženje !
Rješenje ili presuda donesena 1911 godine sa svojom punom pravnom snagom , sa svojim punim pravnim učinkom i sa svojom punom posljedicom ne može se ni jednim „matematičkim modelom“ transformirati u zakonodavni prostori REPUBLIKE HRVATSKE i 2018. godinu jer je rješenje/presuda djelovala na stranke u postupku 1911. godine.
Rješenje ili presuda donesena 1981 godine sa svojom punom pravnom snagom , sa svojim punim pravnim učinkom i sa svojom punom posljedicom ne može se ni jednim „matematičkim modelom“ transformirati u zakonodavni prostori REPUBLIKE HRVATSKE i 2018. godinu jer je rješenje/presuda djelovala na stranke u postupku 1981. godine.
Rješenje ili presuda donesena 2005 godine sa svojom punom pravnom snagom , sa svojim punim pravnim učinkom i sa svojom punom posljedicom ne može se ni jednim „matematičkim modelom“ transformirati u zakonodavni prostori REPUBLIKE HRVATSKE i 2018. godinu jer je rješenje/presuda djelovala na stranke u postupku 2005. godine.
Rješenja ili presude su pisani dokumenti koji imaju i djeluju sa svojom punom pravnom snagom , sa svojim punim pravnim učinkom i sa svojom punom posljedicom u EPOHI VREMENA donošenja , datiranja rješenja ili presude.
Zašto sud ne poštuje TEHNIČKE DATUME „UREDBI“ koje stavljaju ZEMLJIŠNE KNJIGE VAN SNAGE UPORABE ?
Kako ZEMLJIŠNA KNJIGA nije izrađena po osnovi geodetske izmjere u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji već po osnovi „GRAFIČKOJ GEODETSKOJ IZMJERI“ i to na 80% teritorija REPUBLIKE HRVATSKE a po osnovi „UREDBE“ Ministra financija Države Srba , Hrvata i Slovenaca od dana 17. 11. 1924.godine „GRAFIČKA GEODETSKA IZMJERA“ stavljena je VAN SNAGE UPORABE – (datum „ZASTARE“ javnih isprava izrađenih po osnovi „GRAFIČKE GEODETSKE IZMJERE“ u hvatnoj mjeri i u prikazanom mjerilu originala katastarskog plana 1:2880 ; 14:1440 ili 1:720 ; 1:2904 ili 1:2500 ; 1:1250 ili 1:625).
Eksplicitno znači s danom 17.11.1924. godine ZEMLJIŠNA KNJIGA kao i svi registri nekretnina koji su urađeni u „GRAFIČKOJ GEODETSKOJ IZMJERI“ – plošnoj kartografskoj projekciji stavljeni su VAN SNAGE UPORABE odnosno NIŠTAVNI SU za bilo koju pravnu ili upravnu radnju.
Kako ostale ZEMLJIŠNE KNJIGE nisu izrađene po osnovi geodetske izmjere u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji već po osnovi „Gauss-Krügerove projekcije meridijanskih zona“ i to na 20% teritorija REPUBLIKE HRVATSKE a po osnovi „UREDBE-UKAZA“ donesene od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine s punom pravnom snagom s punim pravnim učinkom , s punom pravnom posljedicom od dana 01.01.2010. godine geodetska izmjera u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ stavljena je VAN SNAGE UPORABE s danom 01.01.2010. godine kao i svi registri nekretnina koji su urađeni u naznačenoj kartografskoj projekciji.
Eksplicitno znači da je ZEMLJIŠNA KNJIGA izrađena po osnovi geodetske izmjere u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ „NIŠTAVNA“ za bilo koju pravnu ili upravnu radnju.
„ZEMLJIŠNA KNJIGA“ je pisana javna isprava koja se ne može matematičkim modelom , bilo kojim transformirati – prenijeti u neki drugi kartografski sustav već se može koristiti isključivo u kartografskom sustavu u kojem je izrađena , eksplicitno znači da se ZEMLJIŠNA KNJIGA može koristiti isključivo u epohi kartografske izrade po osnovi datuma puštanja u pravnu uporabu.
Pravna i tehnička valjanost ZEMLJIŠNE KNJIGE putem automatizma „NESTAJE“ onog trenutka kada se promjeni kartografski prikaz detalja.
„ZEMLJIŠNOJ KNJIZI“ izrađenoj po osnovi „grafičke geodetske izmjere“ pravna i tehnička valjanost prestaje danom 17.11.1924. godine kada je uvedena u primjenu geodetska izmjera u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ .
„ZEMLJIŠNOJ KNJIZI“ izrađenoj po osnovi „geodetske izmjere u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ pravna i tehnička valjanost prestaje danom 01.01.2010. godine kada je uvedena u primjenu geodetska izmjera u „osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji“ .

Navedene ČINJENICE nalažu Predsjedniku VRHOVNOG SUDA da ZATVORI sve službene prostorije ZEMLJIŠNO – KNJIŽNIH ODJELA nadležnih OPĆINSKIH SUDOVA kako sud ne bi ovjeravao pečatom i potpisom odgovorne osobe i izdavao javnu ispravu stavljenu VAN SNAGE UPORABE i činjenično počinio kaznena djela „KRIVOTVORINA JAVNE ISPRAVE , KRIVOTVORINA VRJEDNOSNICE REPUBLIKE HRVATSKE – rang kaznenog djela krivotvorine novca , NEOSNOVANO STJECANJE MATERIJALNE DOBITI-NOVCA BEZ PRAVNE OSNOVE i ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI“
Navedene ČINJENICE nalažu Predsjedniku VRHOVNOG SUDA zbog „DOMINO EFEKTA“ da ZATVORI sve službene prostorije DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE , s njenim Područnim uredima za katastar na teritoriju REPUBLIKE HRVATSKE kako državno administrativno tijelo REPUBLIKE HRVATSKE s prenesenim ovlastima ne bi ovjeravao pečatom i potpisom odgovorne osobe i izdavao javnu ispravu stavljenu VAN SNAGE UPORABE i činjenično počinio kaznena djela „KRIVOTVORINA JAVNE ISPRAVE , KRIVOTVORINA VRJEDNOSNICE REPUBLIKE HRVATSKE – rang kaznenog djela krivotvorine novca , NEOSNOVANO STJECANJE MATERIJALNE DOBITI-NOVCA BEZ PRAVNE OSNOVE i ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI“
Predmetnu „UREDBU“ o zatvaranju svih zemljišno – knjižnih odjela nadležnih Općinskih sudova Predsjednik VRHOVNOG SUDA mora donijeti „ODMAH“ – TRENUTNO bez odgađanja.
Bilo koji sud u REPUBLICI HRVATSKOJ
NE SMIJE
ovjeriti žigom / pečatom „REPUBLIKE HRVATSKE“ , ovjeriti potpisom odgovorne osobe / imenovane osobe, naplatiti državne pristojbe i pustiti u pravnu ili upravnu radnju ispravu „VAN SNAGE UPORABE“ u statusu ZASTARE .
Kako se Ustavom traži, suglasnost s odredbama: članka 3. (načelo vladavine prava, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, ), članka 5. stavka 1. (načelo ustavnosti i zakonitosti) , članak 19. (Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu. Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.) Ustava Republike Hrvatske.
Zanimljivo je da sudovi REPUBLIKE HRVATSKE bez izuzetka krivotvoritelje novca bilo čije valute i puštanjem iste te valute u opticaj kažnjavaju najstrožim kaznenim odredbama , a pri tome permanentno , stalno , kontinuirano sud „KRIVOTVORI VRJEDNOSNICE REPUBLIKE HRVATSKE – rang kaznenog djela krivotvorine novca“ i pri tome postupa u skladu sa zakonom.
Sud je dužan obrazložiti navedenu relaciju.
Svaki pojedini građanin REPUBLIKE HRVATSKE je dužan poštovati i postupiti u skladu sa pravomoćnim/izvršnim rješenjem / presudom donesenom od strane suda.
Da li građanin REPUBLIKE HRVATSKE se smije oglušiti na pravomoćno/izvršno rješenje/presudu suda ?
Da li građanin REPUBLIKE HRVATSKE smije reći da ga se pravomoćno/izvršno rješenje/presudu suda ne tiče ?
Zašto sud , Općinski sud , Županijski sud , Vrhovni sud i Ustavni sud REPUBLIKE HRVATSKE , Upravni sud i Visoki upravni sud REPUBLIKE HRVATSKE ne poštuju izvrše/pravomoćne UREDBE :
– „UREDBU-UKAZ“ donesen od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine sa punom pravnom snagom , sa punim pravnim učinkom i punom pravnom posljedicom od 01.01.2010. godine.
– UREDBA“ Ministra financija Države Srba , Hrvata i Slovenaca od dana 17. 11. 1924.godine „GRAFIČKU GEODETSKU IZMJERU“ stavlja VAN SNAGE UPORABE – (datum „ZASTARE“ javnih isprava izrađenih po osnovi „GRAFIČKE GEODETSKE IZMJERE“ u hvatnoj mjeri i u prikazanom mjerilu originala katastarskog plana 1:2880 ; 14:1440 ili 1:720 ; 1:2904 ili 1:2500 ; 1:1250 ili 1:625).
Na prvoj strani „OČITOVANJA“ koje je upućeno „MINISTARSTVU PRAVOSUĐA , Ured za europske poslove , međunarodnu i pravosudnu suradnju“ Očito je da Predsjednica Općinskog suda u KARLOVCU gospođa ANĐELKA DUKOVAC „od šume ne vidi drvo“ , pod brojem : 13 Su-240/2018 od 10. svibnja 2018. godine. navodi se , citiram:
„Prema izračunu za djelomičnu izmjeru je potrebno osigurati novac u iznosu od 1.600.000,00 kuna (jedan milijun i šesto tisuća kuna) ,“
Navedeni iznos je kap u moru novca kojeg je REPUBLIKA HRVATSKA dobila od EUROPSKE UNIJE za usklađenje katastarskog operata i zemljišno – knjižnog operata sa stvarnim stanjem u fizičkom prostoru kroz povoljne kredite i „donacije“ bespovratnih sredstava . Ovaj je navod činjenica koja proizlazi iz dokaza „UGOVORA“ .
EUROPSKE UNIJE za usklađenje katastarskog operata i zemljišno – knjižnog operata sa stvarnim stanjem u fizičkom prostoru dodijelila je REPUBLICI HRVATSKOJ nešto više od pet (5) milijardi EUR-a (više od 5.000.000.000,00EUR-a) – GDJE JE TAJ NOVAC – NESTAO – u čijem je džepiću završio , sud je dužan trenutno dati odgovor ?
Na prvoj strani „OČITOVANJA“ koje je upućeno „MINISTARSTVU PRAVOSUĐA , Ured za europske poslove , međunarodnu i pravosudnu suradnju“ od strane Predsjednice Općinskog suda u KARLOVCU gospođe ANĐELKE DUKOVAC pod brojem : 13 Su-240/2018 od 10. svibnja 2018. godine. navodi se , citiram:
„Na broj KLASA : 720-03/18-01/2209
Vezano za upit Veleposlanika Republike Srbije od 08. ožujka 2018. godine. izvješćujemo vas da su rješenjem Županijskog suda u Karlovcu broj Su-63/95 od 16. veljače 1995. godine između ostalih zemljišne knjige k. o. Drežnica STAVLJENE IZVAN SNAGE time da je i dalje na snazi katastarski operat.“
Da podsjetim Predsjednicu Općinskog suda u KARLOVCU gospođu ANĐELKU DUKOVAC , ja , BOŽIDAR VIDUKA sam magistar inženjer geodezije i geoinformatike osoba iz struke koja provodi geodetsku izmjeru i struka koja piše – oblikuje – formira ZEMLJIŠNU KNJIGU .
Obrazloženje koje je dato od strane Predsjednice Općinskog suda u KARLOVCU gospođe ANĐELKE DUKOVAC je obrazloženje „KRIMINALNE RADNJE“ koja se permanentno . stalno , kontinuirano odvija u prostorijama suda .
Da podsjetim , prema ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA , citiram
Članak 7.
(1) Zemljišna knjiga je javna i svatko može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu.
Članak 9.
(1) Zemljišne knjige se temelje na podatcima katastarske izmjere .
Članak 10.
(1) Oznake katastarskih čestica u zemljišnoj knjizi moraju biti sukladne s njihovim oznakama u katastru zemljišta i katastarskim planovima, a osobito moraju biti navedeni katastarski brojevi čestica, njihova površina prema katastru, kao i zgrade i druge građevine koje trajno leže na zemljištu ili su ispod njegove površine (izgrađenost zemljišta).
(2) Odluke sudova i druge vlasti o knjižnim pravima moraju sadržavati oznake i podatke o katastarskom broju i površini katastarskih čestica, kao i o katastarskoj općini u kojoj leže, onako kako su ti podaci označeni u zemljišnoj knjizi.
(3) Ako se razlikuju podaci u zemljišnoj knjizi i katastru zemljišta, mjerodavni su za knjižna prava podaci u zemljišnoj knjizi, dok ne budu promijenjeni po odredbi stavka 4. ovoga članka.
(4) Promjena katastarskoga broja, oblika, površine ili izgrađenosti zemljišta provodi se u zemljišnoj knjizi na temelju rješenja koje zemljišnoknjižni sud donosi po službenoj dužnosti pošto mu tijelo nadležno za katastar dostavi prijavni list o toj promjeni u katastru zemljišta. Zemljišnoknjižni će sud odmah nakon primitka prijavnoga lista katastra u posjedovnici učiniti vidljivim da je pokrenut postupak za promjenu podataka.
Članak 10. ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA nedvojbeno definira da stavljanjem javne isprave PRVOG PRAVNOG REDA – ZEMLJIŠNE KNJIGE putem automatizma se stavlja VAN SNAGE UPORABE javna isprava DRUGOG PRAVNOG REDA – KATASTARSKI OPERAT.
Predsjednica Općinskog suda u KARLOVCU gospođa ANĐELKA DUKOVAC nema pojma o rangu javnih isprava i koja javna isprava isključuje koju javnu ispravu.
Stavljanjem ZEMLJIŠNE KNJIGE – VAN SNAGE UPORABE putem automatizma se je stavio KATASTARSKI OPERAT – VAN SNAGE UPORABE.
Sud nije ovlašten NIŠTAVNU JAVNU ISPRAVU „REANIMIRATI“ i definirati u svojstvu pravno valjanje i tehnički ispravne javne isprave.
Jednom stečeni ili izazvani uvjeti ZASTARE – VAN SNAGE UPORABE ne mogu se poništiti . ZASTARA nema roka trajanja , kada „zastara“ nastupi ona je trajna.
Članak 98. – ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
(1) Na mjestu gdje bi u zemljišnoknjižnom ulošku trebalo provesti upis odmah će se učiniti vidljivim (plomba) dan i vrijeme kad je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog za upis, te broj dnevnika zemljišnoknjižnih podnesaka pod kojim je zaprimljen (broj dnevnika). Plomba će se po službenoj dužnosti izbrisati kad se provede upis ili unese zabilježba odbijanja prijedloga za upis.
(2) Za štetu koja nastane primjenom pravila o zaštiti povjerenja u potpunost i istinitost zemljišnih knjiga zbog nepravodobnoga unošenja plombe objektivno odgovara Republika Hrvatska.
Razvidno je da ZEMLJIŠNA KNJIGA bilo koje katastarske općine formira se nakon provedenog javnog izlaganja geodetske izmjere predmetne katastarske općine.
Predsjednici Općinskog suda u KARLOVCU gospođi ANĐELKI DUKOVAC poznato je , citiram :
res iudicata
res iudicata [re:s ju:dika:’ta] (lat.: presuđena stvar), u rim. pravnoj tradiciji i u suvremenom procesnom pravu, izraz koji označuje predmet (spor, pitanje) o kojem je donesena pravomoćna presuda (odluka).
Rješenje Županijskog suda u KARLOVCU broj Su-63/95 od dana 16. veljače 1995. godine koje je izvršno/pravomoćno rješenje .
O odlučenim/presuđenim stvarima se ne odlučuje.
Kako se je rješenjem Županijskog suda u KARLOVCU broj Su-63/95 od dana 16. veljače 1995. godine ZEMLJIŠNA KNJIGA k. o. DREŽNICA , VAN SNAGE UPORABE , putem automatizma su stavljeni VAN SNAGE UPORABE podatci DRŽAVNE GDEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE za katastarsku općinu DREŽNICA.
IZVRŠNA / PRAVONOĆNA „TEHNIČKA UREDBA Ministra financija Države Srba , Hrvata i Slovenaca od dana 17. 11. 1924.godine „GRAFIČKU GEODETSKU IZMJERU“ stavljena je VAN SNAGE UPORABE – (datum „ZASTARE“ javnih isprava izrađenih po osnovi „GRAFIČKE GEODETSKE IZMJERE“ u hvatnoj mjeri i u prikazanom mjerilu originala katastarskog plana 1:2880 ; 14:1440 ili 1:720 ; 1:2904 ili 1:2500 ; 1:1250 ili 1:625) za katastarske općine :
Split ,
Rijeka ,
Pula ,
Makarska ,
Dubrovnik ,
Posedarje ,
Delnice ,
Drežnica ,
Zagreb itd.
IZVRŠNA / PRAVONOĆNA „TEHNIČKA UREDBA donesena od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine s punom pravnom snagom s punim pravnim učinkom , s punom pravnom posljedicom od dana 01.01.2010. godine geodetska izmjera u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ stavljena je VAN SNAGE UPORABE s danom 01.01.2010. godine kao i svi registri nekretnina koji su urađeni u naznačenoj kartografskoj projekciji za katastarske općine :
Osijek ,
Josipovac ;
Čepin ;
Koška ;
Našička Breznica ,
Vladislavci itd.
Sud može imati svoje mišljenje ali mora poštovati TEHNIČKE UREDBE – UREDBE po osnovu kojih na dan 17. 11. 1924. godine i 01.01.2010. godine nastupaju TRAJNI UČINCI – ZASTARA javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina ZEMLJIŠNE KNJIGE , katastarskog plana , posjedovnog lista , pomoćne zbirke isprava – računanja , GUP i PUP .
Pravna država kao zakonska država (formalna karakteristika):
– Zakonitost:
(a) usklađenost sa zakonom;
(b) saglasnost nižih pravnih akata sa višim
Formalne karakteristike zakona: općenitost, javnost, jasnoća, zabrana retroaktivnosti, jednaka primena
Ove karakteristike zakona omogućavaju predvidljivost, pravnu sigurnost i jednakost
Niži UPRAVNI AKTI : dokaz o vlasništvu – ZEMLJIŠNA KNJIGA , kopija katastarskog plana , prijepis posjedovnog lista , GUP i PUP , bilo koje katastarske općine , MORA biti usklađen s „UREDBOM-UKAZOM“ VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine
U pravnom smislu, vladavina prava zahtijeva strogo pridržavanje Ustava i zakona od strane svih državnih tijela i pojedinih dužnosnika, kao i od samih građana.
Bit koncepcije vladavine prava je zabrana svake samovolje prilikom odlučivanja i postupanja svih državnih tijela, koja mogu intervenirati u odnose među ljudima jedino putem zakona, odnosno na temelju ovlasti dobivenih zakonom (Vrban, 2003). Državni su dužnosnici sluge, a ne gospodari naroda. Dužni smo ponašati se prema zakonu, a ne prema samovolji pojedinaca.
REPUBLIKA HRVATSKA pravno-kazneno i materijalno odgovara za valjanost i zakonitost svih javnih isprava ovjerenih žigom REPUBLIKE HRVATSKE i potpisom odgovorne osobe s prenesenim ovlastima.
TRAJNE BLOKADE RADA SUDA
Svaki sudac „ZNA“ da su presude , rješenja , odluke , zaključci doneseni po osnovi javnih isprava VAN SNAGE UPORABE – „NIŠTAVNI“ i ne mogu izazvati bilo kakav učinak u pravnom postupku , ali nište ne poduzimaju da bi kaznena djelo koje se permanentno , stalno – kontinuirano odvija u prostorijama suda po osnovi izrade i distribucije NIŠTAVNIH javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina , trenutno ZAPRIJEČILI kaznena dijela i onemogućili ponavljanje kaznenih djela koja se čine u službenim prostorijama suda.
BLOKADI RADA SUDA – po osnovi „TRAJNE PROCESNE SMETNJE“ izazvanom javnim ispravama iz domene prostornog registra nekretnina stavljenih „VAN SNAGE UPORABE“ od dana 01. 01. 2010. godine na cijelom teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE po osnovi „UREDBE-UKAZA“ Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 ; Zagreb, donesenom od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE dana 04.08.2004. godine s punom pravnom snagom s punim pravnim učinkom , s punom pravnom posljedicom od 01.01.2010. godine u kojoj je decidirano navedeno da svi prostorni registri nekretnina bez izuzetka moraju biti izrađeni u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji od dana 01. 01. 2010. godine.
Katastarski operat i zemljišno-knjižni operat su dva lica istog novčića i oni su „indikacijski-IDENTIFIKACIJSKI“ podatci katastarske čestice koji moraju udovoljiti UREDBI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE.
„UREDBA-UKAZ“ donesen od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine.
Ne primjenjujući predmetnu uredbu , a permanentnom primjenom javnih isprava izrađenih u „Gauss-Krügerovoj projekcij meridijanskih zona“ i „grafičkoj geodetskoj izmjeri“ u pravnim i upravnim radnjama iz domene prostornog registra nekretnina poglavito javne isprave prvog pravnog reda ZEMLJIŠNE KNJIGE a pri tome je stavljena VAN SNAGE UPORABE po osnovi „UREDBE-UKAZA“ donesenog od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine. čine se kaznena djela : KRIVOTVORINE JAVNE ISPRAVE , KRIVOTVORINE VRIJEDNOSNICE REPUBLIKE HRVATSKE (rang kaznenog djela krivotvorine novca) , NE ZAKONITO STJECANJE MATERIJALNE DOBITI i ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI . Za navedena kaznena djela zakonom je definirano da „kazneni progon“ po službenoj dužnosti nadležno je OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO .
Krilatica : „Neka državna tijela rade svoj posao !“ u ovom slučaju ne vrijedi jer DRŽAVNI APARAT , a pod tim podrazumijevam DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE , SUDOVI REPUBLIKE HRVATSKE , DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU REPUBLIKE HRVATSKE i MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE koriste svu državnu operativu kako bi štitili kriminal koji permanentno , kontinuirano čine građanima REPUBLIKE HRVATSKE
Kako se kaznena djela odvijaju u službenim prostorijama suda , PREDSJEDNIK SUDA po sili zakona je dužan po saznanju o odvijanju kaznenih dijela ZAPRIJEČITI počinjenje kaznenih dijela .
Sve javne isprave po osnovi „UREDBE-UKAZA“ donesenog od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine po osnovi točke broj „VI“ MORAJU biti izrađene i korisniku uručene u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM KARTOGRAFSKOJ PROJEKCIJI od dana 01. 01. 2010. godine.
„UREDBOM-UKAZOM“ Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 ; Zagreb, donesenom od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE dana 04.08.2004. godine s punom pravnom snagom s punim pravnim učinkom , s punom pravnom posljedicom od 01.01.2010. godine u kojoj je decidirano navedeno da svi prostorni registri nekretnina bez izuzetka moraju biti izrađeni u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji od dana 01. 01. 2010. godine.
CITIRAM „UREDBU-UKAZ“ Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 ; Zagreb, donesenu od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE :
Vlada Republike Hrvatske
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2004. godine, donijela je
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU SLUŽBENIH GEODETSKIH DATUMA I RAVNINSKIH KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA REPUBLIKE HRVATSKE
VI.
Zadužuje se Državna geodetska uprava da uvede nove službene geodetske datume i ravninske kartografske projekcije u službenu uporabu, najkasnije do 1. siječnja 2010. godine. (datum nastupanja ZASTARE za „Gauss-Krügerovu projekciju meridijanskih zona)
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 ; Zagreb, 4. kolovoza 2004.

Datum 01. 01. 2010. godine , pune pravne snage , punog pravnog učinka i pune pravne posljedice nije predmet RASPRAVE nego konstatacija presuđena/odlučena stvar izvršnosti/pravomoćnosti NEPOBITNA ČINJENICA – TEHNIČKE UREDBE , datum nastupanja ZASTARE..
res iudicata
res iudicata [re:s ju:dika:’ta] (lat.: presuđena stvar), u rim. pravnoj tradiciji i u suvremenom procesnom pravu, izraz koji označuje predmet (spor, pitanje) o kojem je donesena pravomoćna presuda (odluka).
Zabrana ponovnog odlučivanja
Materijalna pravomoćnost definira da se njena negativna strana sastoji u tome da se o istoj stvari među istim strankama može suditi samo jedanput (ne bis in idem, bis de eadem re ne sit actio). Pravomoćna sudska odluka se uz određene pretpostavke može pobijati u onoj istoj parnici u kojoj je donesena, ali ne i u novoj parnici. Tako npr. tužitelj čiji je tužbeni zahtjev pravomoćno odbijen ne će moći jednaki zahtjev istaći u novoj parnici protiv istog tuženika.
Pravomoćna presuda je, dakle, negativna procesna pretpostavka. Do odbacivanja tužbe doći će ponekad povodom tuženikova prigovora (članak 288. stavak 3. i članak 301. stavak 1. ZPP), ali nepostojanje takvog prigovora nije zapreka sudu da tužbu odbaci, jer sud u smislu odredbe članka 333. stavak 2. ZPP po službenoj dužnosti pazi je li stvar pravomoćno presuđena. Iako je u navedenoj zakonskoj odredbi rečeno da sud to čini tijekom cijelog postupka, druge posebne odredbe ZPP to demantiraju. Tokom prvostupanjskog postupka sud može po službenoj dužnosti odbaciti tužbu bilo na pripremnom ročištu (članak 288. stavak 2. ZPP) bilo na glavnoj raspravi (članak 301. stavak 4. ZPP). Ako je prvostupanjskom presudom odlučeno o zahtjevu o kojemu je već prije pravomoćno presuđeno, učinjena je apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavak 2. točka 11. ZPP na postojanje koje žalbeni sud pazi po službenoj dužnosti (članak 365. stavak 2. ZPP). Okolnost da je odlučeno o zahtjevu o kojem je već prije pravomoćno presuđeno razlog je za izjavljivanje i izvanrednih pravnih lijekova i to: revizije (članak 385. stavak 1. točka 1. ZPP), zahtjeva za zaštitu zakonitosti (članak 404. stavak 1. točka 1. ZPP) te prijedloga za ponavljanje postupka (članak 421. točka 7. ZPP).
Vezanost sudova za pravomoćnu odluku
Djelovanje pravomoćne sudske odluke može doći do izražaja i onda kad u nekoj novoj parnici između istih stranaka nije postavljen tužbeni zahtjev jednak onome o kome je već pravomoćno odlučeno. To će se desiti onda kada je pitanje o kome je kao o glavnom pravomoćno odlučeno u ranijoj parnici, od prejudicijelnog značaja u novoj parnici. U takvoj situaciji je svaki domaći sud pri ocjenjivanju tog prethodnog pitanja vezan pravomoćnom sudskom odlukom i nije ovlašten o njemu drugačije odlučiti, već mora uzeti da je ono što je utvrđeno pravomoćnom odlukom istinito. Kaže se: «res iudicata pro veritate habetur».
Vezanost stranaka za pravomoćnu odluku
Pravomoćna sudska odluka, bila ona zakonita ili ne, mjerodavna je za pravne odnose stranaka koji su prije pravomoćnosti bili sporni (res iudicata facit ius inter partes). Ne samo da je one ne mogu pobijati , već su se dužne ponašati u skladu s njom. I one treće osobe na koje se ona inače ne odnosi moraju je respektirati kao regulatora odnosa stranaka. Članak 6. stavak 3. Zakona o sudovima («Narodne novine» br. 3/94, 100/96, 131/97 i 129/00) propisuje da je svatko u Republici Hrvatskoj dužan poštivati pravomoćnu i izvršnu sudsku odluku i njoj se pokoriti

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE je dužan dati odgovore na postavljena pitanja i to najkasnije u roku od osam (8) dana od dana zaprimanja ovog podneska.

BOŽIDAR VIDUKA  magistar inženjer geodezije i geoinformatike


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Pravosuđe