Podjeli

Poštovana saborska zastupnice / saborski zastupniče

Ovim Vam se putem MI, SLOBODNI I RAVNOPRAVNI GRAĐANI REPUBLIKE HRVATSKE, obraćamo kao stvarni nosioci vlasti u Republici Hrvatskoj, koji po članku 1. Ustava RH svoja prava na vlast ostvaruju putem:

 1. izborom svojih predstavnika, i
 2. neposrednim odlučivanjem.

Želimo Vas podsjetiti da ste vi pod prisegom, koja glasi:

Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske!”.

S obzirom da šaljemo isto pismo svim saborskim zastupnicima, ne odnosi se svaka pritužba na rad na sve saborske zastupnike, svaki saborski zastupnik/zastupnica će sam/a sebe prepoznati.

OVO IMATE SMATRATI KAO PRITUŽBU GRAĐANA/BIRAČA NA VAŠ RAD, KAKO JE TO ODREĐENO ČLANKOM 46. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE:

Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.”

Onim saborskim zastupnicima/zastupnicama na koje se ne odnose neke ili sve navedene pritužbe na rad, njima ovu pritužbu dostavljamo na uvid i na znanje da MI, građani Republike Hrvatske, više nećemo tolerirati kršenje date prisege, Ustava RH, nepoštivanje pravnog poretka RH, te kršenje bezbrojnih vrijedećih zakona u RH, te mijenjanje postojećih zakona kako bi se omogućilo ‘zakonsko’ osporavanje temeljnih ljudskih prava koja su zajamčena samim rođenjem! Ta nam prava nitko nije dao stoga nam ta prava nitko ne može oduzeti ili ograničiti! To su Bogom data prava svakog ljudskog bića!

PRVA PRITUŽBA: COVID POTVRDE NISU NUŽNOST KOJA JE PROIZIŠLA ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA SARS-Cov-2, NEGO JE SPROVOĐENJE UVOĐENJA ‘JEDINSTVENE EUROPSKE ISKAZNICE O  STATUSU CJEPLJENJA GRAĐANA EU’ KOJA SE PLANIRA VEĆ OD 2009. GODINE

Dokazi i dokumenti koji ćemo ovdje navesti nedvojbeno upućuju na činjenicu da je određena grupa ljudi, odredila da se svi ljudi, od rođenja pa do smrti, moraju kontinuirano cijepiti, te da se mora uvesti elektroničko praćenje cijepljenog statusa svih ljudi, a informacije o primljenim cjepivima bi bili dostupni na cijeloj teritoriji Europske Unije.

Jedan dokument nije preveden na hrvatski jezik, što je u cijelosti neprihvatljivo, jer je prema Ustavu RH, Članak 12. u Hrvatskoj službeni jezik hrvatski, a ne engleski! „U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo.”

NAPOMENA: VELIKA VEĆINA LJUDI NA SVOJE ZDRAVLJE GLEDA KAO NA NAJVEĆE BOGATSTVO!

Zdravstvene ustanove, ministarstvo zdravstva, hrvatski zavod za javno zdravstvo, te slične organizacije na razini Europe i svijeta postoje kako bi se zdravlje čovjeka unaprijedilo, uzroci bolesti uklonili i, ukoliko je moguće, opasnost od zaraznih oboljenja, otklonili. U te svrhe građani iz svojih osobnih dohodaka izdvajaju sredstva za njihovo financiranje i očekuju od njih da svoj posao obavljaju pravilno i u interesu građana!

Ali ono što građani ne očekuju, i ono što neće dozvoliti, jeste da te ustanove, organizacije, ili nevladine svjetske organizacije, te pojedinci koji su uposleni u tim institucijama, odlučuju o njihovim tijelima!

Svaki čovjek ima pravo odlučiti što je za njega najbolje, a medicinska struka ima obvezu svakom čovjeku dati pravovaljane i istinite informacije na osnovu kojih će onda svaki pojedinačni čovjek donijeti informiranu odluku za sebe, kako je to određeno svim zakonima!

Od svakog saborskog zastupnika očekujemo da pravilno prouči ove dokumente i da se usredotoče na naš prigovor da su iskaznice o statusu cijepljenja za sve građane EU planirane još od 2009. godine, te da ove ‘Covid potvrde’ nisu nužnost situacije nego izgovor za provođenje onoga što je već prethodno bilo isplanirano i utvrđeno da se mora ispuniti do 2022. godine!

Ne želimo komentirati ništa u dokumentima, osim činjenice da su ove potvrde planirane, jer su dokumenti tako napisani kao da ih briga za ljudsko zdravlje navodi na uvođenje tih iskaznica!

Ukoliko i nakon ove spoznaje ne ukinete iste smjesta, i ukoliko ne postupite prema odluci naroda okupljenog na trgu Bana Jelačića dana 20. studenoga 2021, kada je narod, preko 80.000 ljudi prisutnih na trgu, a na stotinu tisuća preko live-streama, na upit predstavnika građana da li žele ukinuti Covid potvrde narod je gromoglasno odgovorio: ‘DA’, te na upit predstavnika građana da li trebamo donijeti zakon o zabrani uvođenja bilo kakve slične potvrde ikada više, narod je gromoglasno odgovorio: ‘DA’. TO JE ISKAZANA VOLJA NARODA A VI, SABORSKI ZASTUPNICI MORATE TU VOLJU POŠTIVATI I SPROVESTI!

NAMA NE TREBA REFERENDUM ZA NEŠTO ŠTO JE USTAVOM I SVIM MEĐUNARODNIM ZAKONIMA VEĆ UTVRĐENO!

DOKAZI DA SU COVID POTVRDE PLANIRANA AGENDA, I DIO AGENDE 2030!

 1. IZVOR: EUROPSKA KOMISIJA, BRUXELLES, 26.04.2018.,

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eec4637a-494c-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-hr/format-PDF

Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o pojačanoj suradnji u borbi protiv bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem

Stranica 4U Preporuci se predviđa mogućnost uspostave europskog sustava za razmjenu informacija o cijepljenju radi izrade smjernica o zajedničkom kalendaru cijepljenja EU-a, iskaznice cijepljenja EU-a i internetskog portala s pouzdanim ažuriranim informacijama o prednostima i sigurnosti cijepljenja.

Omogućavanjem uvođenja zajedničke iskaznice cijepljenja EU-a osigurao bi se kontinuitet imunizacije u slučajevima kada se građani, posebno djeca, presele u drugu državu članicu.

Zajednička iskaznica EU-a u kojoj su navedene dogovorene osnovne informacije o svakom cijepljenju olakšala bi tumačenje evidencija o cijepljenju i kretanje građana te ublažila prepreke cijepljenju. (…)

U 2009. tijekom savjetovanja Komisije s dionicima o cijepljenju djece 87 % ispitanika izrazilo je pozitivan stav prema zajedničkoj iskaznici cijepljenja EU-a.

Nadalje, predviđa se osnivanje Koalicije za cijepljenje koja bi okupljala predstavnike udruga zdravstvenih radnika i relevantnih studentskih udruga radi povećanja cjepnog obuhvata u Europi.

Stranica 5Preporuka će iskoristiti sinergije s povezanim djelovanjem i politikama EU-a, poput programa sigurnosti, Programa održivog razvoja do 2030., europskog akcijskog plana „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti, Komunikacije o digitalnoj transformaciji zdravstva i skrbi, Komunikacije o dezinformiranju na internetu, postojećeg i budućeg okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije te europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Stranica 8Potrebno je standardizirati kriterije kako bi se države članice potaknule na prikupljanje i objavljivanje pouzdanih i usporedivih statistika o cijepljenju.

Stranica 9 U točkama od 17. do 25. pozdravlja se namjera Komisije da provede niz inicijativa, uključujući predstavljanje mogućnosti za zajedničku iskaznicu cijepljenja EU-a sa standardiziranim informacijama o povijesti cijepljenja; zahtijeva se predstavljanje izvješća o stanju povjerenja u cjepiva u EU-u uz mjere za bolje razumijevanje prepreka i povećanje pristupa cijepljenju za skupine u nepovoljnom položaju i socijalno isključene skupine; osnivanje Koalicije za cijepljenje s udrugama europskih zdravstvenih radnika i relevantnim studentskim udrugama radi promicanja cijepljenja i jačanja partnerstva i suradnje u području cijepljenja s međunarodnim partnerima ističe se kao još jedan važan element ovog Prijedloga.”

Stranica 11Demografske promjene, mobilnost stanovništva, klimatske promjene i slabljenje imuniteta uzrok su epidemioloških pomaka u teretu bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem, za koje su potrebni programi cijepljenja s cjeloživotnim pristupom cijepljenju i nakon djetinjstva. Cilj je takvog pristupa osigurati odgovarajuću cjeloživotnu zaštitu i pridonijeti zdravom životu i starenju te održivosti sustava zdravstvene zaštite.

Stranica 12. – U Komunikaciji Komisije o provedbi Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta i Komunikaciji o Akcijskom planu za e-zdravstvo 2012. – 2020. podsjeća se na važnost plana za digitalno zdravstvo te potrebu prioritetnog razvoja rješenja u području e-zdravstva i masovnih podataka.”

Stranica 14. – uvedu redovne provjere statusa cijepljenja i redovne prilike za cijepljenje u različitim fazama života tijekom rutinskih posjeta sustavu primarne zaštite i dodatnim mjerama pri upisu u vrtić i školu, na radnim mjestima ili u ustanovama koje pružaju skrb;

 

Stranica 15. – „ispitala mogućnost da se do 2020. utvrde smjernice za osnovni kalendar cijepljenja EU-a u cilju usklađivanja nacionalnih kalendara i promicanja ravnopravnosti zdravstvene zaštite građana Unije te kasnijeg osiguranja širokog prihvaćanja osnovnog kalendara i zajedničke iskaznice cijepljenja; (…)”

 

_oblikovala metodologije i smjernice EU-a u pogledu zahtjeva za podatke radi boljeg praćenja stopa cjepnog obuhvata u svim dobnim skupinama, uključujući zdravstvene radnike, u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom; prikupljala te podatke i dijelila ih na razini EU-a;”

 

Stranica 17. – „da izradi smjernice za prevladavanje pravnih i tehničkih prepreka interoperabilnosti nacionalnih sustava informacija o imunizaciji, uzimajući u obzir pravila o zaštiti osobnih podataka utvrđena Komunikacijom Komisije o omogućivanju digitalne transformacije na jedinstvenom digitalnom tržištu u području zdravstva i skrbi: osnaživanje građana i stvaranje zdravijeg društva;”

 

Sljedeći dokument, je ‘Preporuka Vijeća Europske Unije’, objavljena dana 7. prosinca 2018. godine u službenom glasilu Europske Unije, C 466/1

 

IZVOR: Službeni list Europske Unije

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:466:FULL&from=HR

 

Stranica 7. –

„7. istraže mogućnost razvoja kapaciteta zdravstvenih ustanova kako bi raspolagale elektroničkim informacijama o cijepljenom statusu građana, primjerice s pomoću informacijskih sustava koji raspolažu mogućnostima slanja podsjetnika, bilježenja ažuriranih podataka o procijepljenosti u svim dobnim skupinama te omogućuju povezivanje i razmjenu podataka među sustavima zdravstvene zaštite;

 

POZDRAVLJA NAMJERU KOMISIJE DA U BLISKOJ SURADNJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA PODUZME SLJEDEĆE MJERE:

 1. pokuša uspostaviti Europski sustav za razmjenu informacija o cijepljenju (EVIS) kojim će koordinirati Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) kako bi:
 2. ispitala mogućnost da se do 2020. utvrde smjernice za osnovni kalendar cijepljenja EU-a kojima se uvažavaju preporuke WHO-a za rutinsku imunizaciju, a u cilju poboljšanja usklađenosti nacionalnih kalendara i promicanja ravnopravnosti zdravstvene zaštite građana Unije, kao i mogućnost izrade zajedničke iskaznice cijepljenja; (…)

 

iii. u suradnji sa WHO-om, oblikovala metodologije i smjernice EU-a u pogledu zahtjeva za podatke radi boljeg praćenja stopa procijepljenosti u svim dobnim skupinama, uključujući zdravstvene radnike, te prikupljala

takve podatke i dijelila ih na razini EU-a;

 

Poštovani saborski zastupnici/e, kao što i sami možete vidjeti iz gornja dva dokumenta, ‘zajednička iskaznica cijepljenja’ je nešto čime se određeni krugovi bave već dugi niz godina, a 2018 je protekla u utvrđivanju uvođenja istih!

Naglašavamo, ne ulazimo u potrebitost istih, ne bavimo se ovdje cjepivima, jesu li ona dobra ili ne, nego vas obavještavamo o činjenici da ove ‘Covid potvrde’ nisu rezultat nužnosti situacije nego provođenje prethodno isplanirane agende uvođenja ‘zajedničkih iskaznica cijepljenja’ te kontrola procijepljenosti svakog građanina EU, te također neka vrsta ‘cjeloživotnog cijepljenja ljudi svih dobnih skupina!

 

Detaljan plan uvođenja ‘zajedničkih iskaznica cijepljenja’, originalan naziv na engleskom ‘vaccine passport‘, zadnji put je ažurirano u trećem kvartalu 2019.

IZVOR: EUROPSKA KOMISIJA, dokument nije preveden na hrvatski jezik. Pismeni dio se u cijelosti poklapa sa prvim i drugim dokumentom što smo vam gore podijelili, sa dodatkom datuma do kada i koji se određeni zadatak treba sprovesti. Uvođenje ovih ‘iskaznica o cijepljenju’ predvidjelo se je za 2022. godinu. Koja slučajnost!

IZVOR: EUROPSKA KOMISIJA

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf

 

NAJNOVIJI PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI KOJI JE OTVOREN ZA ‘SAVJETOVANJE’ GRAĐANIMA DO 1. prosinca 2021., SAMO POTVRĐUJE DA COVID POTVRDE NISU NUŽNOST OVE ‘EPIDEMIJE’ NEGO PROVOĐENJE AGENDE KOJEG SADA ŽELITE ‘OZAKONITI’ I TO UPRAVO DO AGENDOM ODREĐENE 2022. GODINE!

 

GRAĐANI RH SU JASNO REKLI SVOJE ‘NE’ I OVIM PUTEM SMO VAM DALI SVOJE OBRAZLOŽENJE!

 

DRUGA PRITUŽBA: TIJEKOM PROGLAŠENJA EPIDEMIJE U CJELOSTI STE ZANEMARILI NAJVAŽNIJE NAČELO  IZ USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE!

 

USTAV RH : I. IZVRŠNE ODREDBE, stavak 12

„-  (…) na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost.

 

Hrvatski narod je odbacio komunistički sustav i ideologiju komunizma, a vi ste u ovoj proglašenoj epidemiji primijenili sve metode komunističke republike Kine!

 

IZVOR: Svjetska zdravstvena organizacija, veljača 2020. godine, naziv dokumenta: „Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),  16-24 February 2020

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

 

NAPOMENA: nismo mogli pronaći ovaj dokument na hrvatskom jeziku, ministar Beroš bi ga morao imati pa izvolite od njega zatražiti kompletan prijevod istog.

 

Stranica 36. – „D. Knowledge Gaps

Knowledge gaps and key questions to be answered to guide control strategies include:

 

Stranica 37. – „Prevention and control measures

 • Key epidemic indicators that inform evidence-based control strategy decision making and adjustments
 • Effectiveness of infection prevention and control (IPC) measures in various health care settings
 • Effectiveness of entry and exit screening
 • Effectiveness of the public health control measures and their socio-economic impact

o Restriction of movement o Social distancing

o School and workplace closures

o Wearing mask in general public

o Mandatory quarantine

o Voluntary quarantine with active surveillance

 

Prijevod:

Stranica 36. – „D. Rupe u znanju

Rupe u znanju i ključna pitanja koja zahtijevaju odgovore za provođenje strategije uključuju:

(…)

Stranica 37. – „Mjere prevencije i kontrole

 • Ključni epidemijski pokazatelji utemeljeni na dokazima prema kojima se donose odluke i prilagođuju strategije kontrole
 • Učinkovitost mjera za prevenciju i kontrolu infekcija (IPC) u različitim zdravstvenim okruženjima
 • Učinkovitost ulaznog i izlaznog probira
 • Učinkovitost mjera kontrole javnog zdravlja i njihov socioekonomski učinak

               o Ograničenje kretanja i Socijalno distanciranje 

               o Zatvaranje škola i radnih mjesta

               o Nošenje maske u široj javnosti

               o Obvezna karantena

               o Dobrovoljna karantena uz aktivni nadzor

 

Kao što je vidljivo iz gornjeg dokumenta Svjetske zdravstvene organizacije, sve represivne metode koje je Komunistička partija Kina primijenila u ‘svojoj’ borbi protiv virusa SARS-Cov-2 NISU BILE UTEMELJENE NA ZNANOSTI; NIJE SE ZNALO IMAJU LI TE MJERE BILO KAKAV POZITIVAN UTJECAJ NA SMANJENJE ŠIRENJA ZARAZE! OBZIROM DA KOMUNISTIČKA PARTIJA KINE NE POŠTUJE LJUDSKA PRAVA NITI LJUDSKO DOSTOJANSTVO, NA ŽALOST TAKVE MJERE SU LAKO SPROVODIVE ZBOG REPRESIVNOG KINESKOG DRŽAVNOG APARATA.

 

HRVATSKI GRAĐANI SU JEDNOM I ZAUVIJEK REKLI POVIJESNO ‘NE’ KOMUNISTIČKIM IDEOLOGIJAMA I METODAMA, TE SVATKO ONAJ TKO SE NJIMA SLUŽI JESTE VELEIZDAJNIK I NEPRIJATELJSKI AGRESOR!

 

Također bismo željeli podsjetiti sve saborske zastupnike da, ukoliko ne udovoljite zahtjevima i volji naroda, Članak 2. stavak 4. Ustava RH utvrđuje:

„Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuje:

o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj;

o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime;

o udruživanju u saveze s drugim državama.

Saveze s drugim državama Republika Hrvatska sklapa zadržavajući suvereno pravo da sama odlučuje o prenesenim ovlastima i pravo da slobodno iz njih istupa.”

 

TREĆA PRITUŽBA: SVI SABORSKI ZASTUPNICI KOJI SU GLASALI ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA PROTIV ZARAZNIH BOLESTI KOJI JE OBJAVLJEN 4. PROSINCA 2020, PREKRŠILI SU SVOJU PRISEGU TE SU STOGA ODGOVORNI NARODU JER SU TOM PROMJENOM ZAKONA UGROZILI TEMELJNA LJUDSKA PRAVA.

Ovom prilikom svima vama, koji ste glasali za tu Izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, dajemo priliku da hitno poništite te izmjene jer ste od ministra za zdravstvo, Vili Beroša,  te od članova ‘znanstvenog savjeta’ Stožera CZ, dobili neistinite, navodno ‘znanstvene dokaze’, o nužnostima donošenja tih promjena.

DOKAZ: Dostavili smo svima vama Zahtjeve za očitovanje i pritužbe na rad Vilija Beroša koje su mu građani RH službeno uručili u proteklim tjednima.

Nakon što smo Vam dostavili dokaze utemeljene isključivo službenim dokumentima Europske agencije za lijekove, Svjetske zdravstvene organizacije, te službenim studijama koje je objavila Svjetska zdravstvena organizacija, Vi nećete imati niti jedno opravdanje za ne djelovanje po savjesti i dužnosti!

 

ČETVRTA PRITUŽBA: NISTE REAGIRALI NA NEZAKONITE I ŠTETNE ODLUKE KOJE STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REDOVITO SPROVODI, KOJIM ODLUKAMA KRŠE SAMI ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, DA NE GOVORIMO O KRŠENJU USTAVA RH, KRŠENJU MEĐUNARODNOG PAKTA O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA, TE KRŠENJU SVIH EU KONVENCIJA O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA!

Zakon o sustavu civilne zaštite:

Načela sustava civilne zaštite

Članak 7.

(1) Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

(2) Načelo humanosti ostvaruje se osiguravanjem poštivanja osoba kojima se pruža pomoć, osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet i zaštitom osobnosti.

Članak 22.a (NN 31/20, 105/20)

(1) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donosi odluke i upute koje provode stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Odluke i upute iz stavka 1. ovoga članka donose se radi zaštite života i zdravlja građana, očuvanja imovine, gospodarske aktivnosti i okoliša te ujednačavanja postupanja pravnih osoba i građana.”

U svim ‘valovima’ epidemije, Nacionalni Stožer je donosio odluke koje u cijelosti krše navedene članke iz Zakona o sustavu civilne zaštite, a vi, pojedini članovi sabora, VI ste odgovorni jer niste reagirali, te niste podržali one saborske zastupnike koji jesu počeli prozivati odgovorne osobe, pa čak i na ostavku nesposobnog ministra zdravstva!

Na temelju dostavljenih dokaza da velika većina odluka Nacionalnog stožera nije bila u skladu sa zakonom o sustavu civilne zaštite, te svim dolje navedenim zakonima, svakog pojedinačnog saborskog zastupnika koji odbije izvršiti svoju zastupničku dužnost, MI, građani RH, smatrat ćemo ih sudionicima zločina protiv čovječnosti!

 

 1. MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA

 

Države stranke ovoga Pakta,

smatrajući da je, u skladu s načelima proglašenim u Povelji Ujedinjenih naroda, priznanje prirodnog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji temelj slobode, pravde i mira u svijetu,

 

priznajući da ta prava proizlaze iz prirodnog dostojanstva ljudske osobe,

priznajući da se, u skladu s Općom deklaracijom o ljudskim pravima, ideal slobodnih ljudskih bića, koja uživaju građansku i političku slobodu i koja su pošteđena straha i nestašice, može postići samo ako su stvoreni uvjeti u kojima svatko uživa svoja građanska i politička prava, kao i svoja gospodarska, socijalna i kulturna prava,

smatrajući da je dužnost država pod Poveljom Ujedinjenih naroda, opće promicanje i poštivanje ljudskih prava i sloboda,

 

vodeći računa da pojedinac, osim odgovornosti prema drugima i prema zajednici kojoj pripada, istovremeno mora težiti promicanju i poštivanju prava priznatih u ovom Paktu,

suglasne su u sljedećim načelima:

 

Članak 2, točka 3.

3. Svaka država stranka ovoga Pakta se obvezuje da će:

 

 1. a) osigurati da svaka osoba kojoj su ovdje priznata prava i slobode povrijeđeni, raspolaže djelotvornim pravnim lijekom, čak i kad povredu počine osobe koje djeluju u službenom svojstvu;

 

 1. b) osigurati da žalbu svake osobe ispita odgovarajuće sudsko, upravno, zakonodavno ili koje drugo tijelo koje je za to nadležno prema pravnom sustavu države, te unaprjeđivati mogućnosti sudskog pravnog lijeka;

 

 1. c) osigurati provođenje pravnog lijeka od strane nadležnih tijela ako se pokaže da je žalba opravdana.

 

Članak  4.

U vrijeme izvanrednog stanja u kojemu je ugrožen opstanak naroda i koje je službeno proglašeno, države stranke ovoga Pakta mogu, u opsegu koji je strogo određen tim izvanrednim prilikama, poduzeti mjere koje derogiraju njihove obveze iz ovoga Pakta, uz uvjet da te mjere nisu nespojive s njihovim ostalim obvezama po međunarodnom pravu i da ne povlače za sobom diskriminaciju temeljenu na rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri ili socijalnom podrijetlu.

 

Na temelju te odredbe ne mogu se derogirati članci 6., 7., 8. (stavci 1. i 2.), 11., 15., 16. i 18.              

 

 Članak 7.

Nitko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni. Osobito je zabranjeno podvrgnuti osobu medicinskom ili znanstvenom pokusu bez njena slobodnog pristanka.

 

Članak 26.

Sve osobe jednake su pred zakonom i imaju pravo na jednaku pravnu zaštitu bez ikakve diskriminacije. U tom smislu, zakonom se mora zabraniti svaka diskriminacija i svim osobama jamčiti jednaku i djelotvornu zaštitu protiv svakog oblika diskriminacije, osobito glede rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja ili neke druge okolnosti.

 

Članak 50.

Odredbe ovoga Pakta primjenjuju se u svim dijelovima saveznih država bez ikakvih ograničenja ili izuzetaka.”

 

KONVENCIJA O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I DOSTOJANSTVA LJUDSKOG BIĆA u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini

PREAMBULA

(…) Smatrajući da je cilj Vijeća Europe postići veće jedinstvo među svojim članicama te da je jedan od načina kojim valja postići taj cilj očuvanje i daljnje ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda,

Svjesne ubrzanog razvoja biologije i medicine,

Uvjerene u potrebu da se ljudsko biće poštuje kao pojedinac i kao pripadnik ljudske vrste, te priznajući važnost osiguranja dostojanstva ljudskog bića,

Svjesne da zloupotreba biologije i medicine može dovesti do čina koji ugrožavaju ljudsko dostojanstvo,

Potvrđujući da se napretkom u biologiji i medicini treba koristiti za dobrobit sadašnjih i budućih generacija,

Naglašavajući potrebu za međunarodnom suradnjom tako da cijelo čovječanstvo može uživati dobrobiti biologije i medicine,

Priznavajući važnost promicanja javne rasprave o pitanjima koja izaziva primjena biologije i medicine i odgovora koje na njih valja dati,

U želji da sve pripadnike društva podsjeti na njihova prava i obveze,

Uzimajući u obzir rad Parlamentarne skupštine na ovom području, uključujući Preporuku 1160 (1991) o pripremi konvencije o bioetici,

Odlučujući da poduzmu takve mjere kakve su potrebne za zaštitu ljudskog dostojanstva i temeljnih prava i sloboda pojedinca u pogledu primjene biologije i medicine,

Dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

Stranke ove Konvencije štite dostojanstvo i identitet svih ljudskih bića i jamče svima, bez diskriminacije, poštovanje njihova integriteta i drugih prava i temeljnih sloboda u pogledu primjene biologije i medicine.

Svaka stranka poduzima u svom unutarnjem pravu nužne mjere za primjenu odredaba ove Konvencije.

Članak 2.

PRIMAT LJUDSKOG BIĆA

Interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad samim interesom društva ili znanosti.

Članak 5.

Zahvat koji se odnosi na zdravlje može se izvršiti samo nakon što je osoba na koju se zahvat odnosi o njemu informirana i dala slobodan pristanak na njega.

Toj se osobi prethodno daju odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata kao i njegovim posljedicama i rizicima.

Dotična osoba može slobodno i u bilo koje vrijeme povući svoj pristanak.

 

POVELJA EUROPSKE UNIJE O TEMELJNIM PRAVIMA (2016/C 202/02)

              

Članak 1.

 Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono se mora poštovati i štititi.

 

Članak 3.

U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće:

slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom

 

KAZNENI ZAKON RH

Sastojci krivnje

Članak 23.

Kriv je za kazneno djelo počinitelj koji je u vrijeme počinjenja kaznenog djela bio ubrojiv, koji je postupao s namjerom ili iz nehaja, koji je bio svjestan ili je bio dužan i mogao biti svjestan da je njegovo djelo zabranjeno, a ne postoji nijedan ispričavajući razlog.

Zločin protiv čovječnosti

Članak 90. (144/12)

(1) Tko kršeći pravila međunarodnog prava u sklopu širokog ili sustavnog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva, uz znanje o tom napadu:

 1. progoni neku odredivu skupinu ili zajednicu na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja se općenito prema međunarodnom pravu smatra nedopustivom, i to počini u vezi s bilo kojom radnjom opisanom u članku 88. do 91. ovoga Zakona tako da drugoj osobi zato što pripada određenoj skupini ili zajednici namjerno i u velikoj mjeri oduzme temeljna prava suprotno međunarodnom pravu,
 2. u okviru institucionaliziranog režima sustavnog potlačivanja i dominacije jedne rasne skupine nad drugom rasnom skupinom ili skupinama i u namjeri održavanja takvog režima počini neko nečovječno djelo opisano u ovom članku ili djelo slično nekom od tih djela (zločin apartheida), ili
 3. počini druga nečovječna djela kojima se namjerno uzrokuje teška patnja, teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja,

kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko zapovijedi neko od navedenih kaznenih djela.

Sukladno svim gore navedenim zakonima, ovih putem upućujemo

ZAHTJEV svim saborskim zastupnicima da odmah pokrenu postupak poništavanja svih Izmjena i dopuna svih zakona koji su doneseni tijekom proglašenja epidemije virusa SARS-Cov-2, jer su SVE izmjene i dopune svih zakona imale za cilj omogućavanje provođenja odluka stožera, a koje odluke u cijelosti krše sve gore navedene međunarodne zakone, USTAV RH, te također spadaju u kaznena djela prema Kaznenom zakonu RH.

Na primjer, Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, travanj 2020:

„Članak 21. (NN 47/20)

Osobe za koje se utvrdi da su oboljele ili za koje se sumnja da boluju od zaraznih bolesti iz članka 20. ovoga Zakona, obvezno se izoliraju i liječe u zdravstvenim ustanovama koje imaju osigurane uvjete za izolaciju i liječenje oboljelih od zaraznih bolesti.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prema epidemiološkoj ocjeni Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odnosno zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba ili prema procjeni doktora medicine specijalista epidemiologije, odnosno drugog nadležnog doktora medicine određene specijalnosti, osobama za koje se utvrdi da su oboljele, za koje se posumnja da boluju od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 ili zdravim osobama koje su bile u kontaktu s oboljelim osobama od te bolesti, odnosno dolaze iz područja zahvaćenog bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 može se odrediti izolacija u vlastitom domu, odnosno u drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija, ako za to postoje odgovarajući uvjeti. Osobe oboljele od drugih zaraznih bolesti, izoliraju se i liječe u vlastitom domu, odnosno u drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija, ako za to postoje uvjeti prema procjeni doktora opće (obiteljske) medicine, odnosno u zdravstvenoj ustanovi.”

U privitku Vam dostavljamo nepobitne znanstvene dokaze te jedinstvenu studiju sprovedene u Kini, u Wuhanu, istraživanje koje se bavilo utvrđivanjem mogućnosti asimptomatskog prijenosa SARS-Cov-2 virusa.

IZVOR: Nature Communication, studija objavljena 20. studeni 2020

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

U Wuhanu je bilo 10.652.513  podobnih osoba u dobi od ≥6 godina (94,1% ukupnog stanovništva). Probir nukleinske kiseline završen je u 19 dana (od 14. svibnja 2020. do 1. lipnja 2020.), a testirano je ukupno 9.899.828 osoba od ukupno 10.652.513 osoba koje ispunjavaju uvjete (stopa sudjelovanja, 92,9%). Od 9.899.828 sudionika, 9.865.404 nije imalo prethodnu dijagnozu COVID-19, a 34.424 oboljelih od COVID-19  su ozdravili.

Od 300 asimptomatskih pozitivnih slučajeva, dva slučaja došla su iz jedne obitelji, a druga dva iz druge obitelji. U ove dvije obitelji nije bilo prethodno potvrđenih bolesnika oboljelih od COVID-19 .Praćena su ukupno 1174 bliska kontakta asimptomatskih pozitivnih slučajeva i svi su negativni na COVID-19.

U probiru je prethodno bilo 34.424 prethodno oporavljenih slučajeva COVID-19. Od 34.424 sudionika s poviješću COVID-19, 107 je ponovno bilo pozitivno, dajući repozitivnu stopu od 0,310% (95% CI 0,423–0,574%).

Virusne kulture bile su negativne za sve asimptomatske pozitivne i repozitivne slučajeve, što ukazuje na to da u ovoj studiji nije otkriven “održiv virus” u pozitivnim slučajevima.

U svijetlu svih Uputa u kojima je Svjetska zdravstvena zajednica dosljedno izvještavala da virus SARS-Cov-2 prenose osobe sa simptomima bolesti, te nakon gore navedene jedinstvene znanstvene studije iz Wuhana, Kine, nepojmljivo je da se dozvolilo unijeti u Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti uputa da se ZDRAVE OSOBE MOGU STAVITI U KUĆNI PRITVOR obzirom da ste dozvolili policijski nadzor i novčane kazne onim ljudima koji su prekršili ovu suludu odluku!

Nadalje, svjesni smo toga da neki saborski zastupnici/e slijepo vjeruju politički podobnim  ‘znanstvenicima’, te Vas ovom prilikom želimo podsjetiti na razloge Nirnberškog koda te helsinške deklaracije.

Njima poručujemo, uspjehu nacističke stranke Njemačke najviše su doprinijeli znanstvenici, liječnici te najviše obrazovne institucije tadašnje Njemačke!

IZVOR: ALLIANCE FOR HUMAN RESEARCH PROTECTION

https://ahrp.org/1932-1945-doctors-academics-perverted-medicine-science-in-nazi-germany2/

1932-1945: Liječnici i akademici izopačili su medicinu i znanost u nacističkoj Njemačkoj – Medicinski zločini Trećeg Reicha rezultat su dinamične trijade koja uključuje državu, medicinsku struku i akademsko poduzeće koje se sastoji od sveučilišta i istraživačkih instituta.” (Seidelman, Perspektive u biologiji i medicini, 2000.)”

Sada se obraćamo saborskim zastupnicima koji posprdno i pogrdno govore o građanima, svojim biračima, koji se protive prisilnim znanstveno neutemeljim zahvatima, kao što su:

 1. testiranje zdravih ljudi (prema gornjoj studiji i svim Uputama Svjetske zdravstvene organizacije, asimptomatski prijenos zaraze je nepostojeći, te je stoga testiranje zdravih ljudi suludo!

Svjetska zdravstvena organizacija je u prosincu 2020, te ponovno 20. siječnja 2021., izdala Upute u kojima se specifično naglašava i zahtjeva da testiranje RT PCR testom mora biti u kombinaciji s drugim elementima, simptomima, potvrđenim kontaktima, itd.

IZVOR: Svjetska zdravstvena organizacija

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

„20. siječnja 2021. Upozorenje o medicinskim proizvodima. Ženeva.

Opis problema: SZO zahtijeva od korisnika da slijede upute za uporabu (IFU) prilikom tumačenja rezultata za uzorke testirane pomoću PCR metodologije. (…)

SZO podsjeća korisnike IVD-a da prevalencija bolesti mijenja prediktivnu vrijednost rezultata ispitivanja; kako se prevalencija bolesti smanjuje, rizik od lažno pozitivnih rezultata se povećava(2). To znači da se vjerojatnost da je osoba koja ima pozitivan rezultat (sars-CoV-2 otkriven) uistinu zaražena SARS-CoV-2 smanjuje kako se prevalencija smanjuje, bez obzira na tvrdnju o specifičnosti.

Većina PCR testova označena je kao pomoć za dijagnozu, stoga pružatelji zdravstvenih usluga moraju uzeti u obzir bilo koji rezultat u kombinaciji s vremenom uzorkovanja, vrstom uzoraka, specifičnostima testova, kliničkim opažanjima, anamnezom bolesnika, potvrđenim statusom kontakata i epidemiološkim informacijama.

 1. Cijepljenje inovantnim mRNA injekcijama koje niti sprječavaju zarazu cijepljene osobe, niti sprječavaju prijenos zaraze. Dana 10. studenog 2021, dostavili smo svima vama znanstvene dokaze za ovu tvrdnju.

Građani, prema svim pravovaljanim zakonima, te Ustavu RH – sami odlučuju hoće li se podvrgnuti bilo kakvom dijagnostičkom, preventivnom ili liječničkom zahvatu! A naročito kada se radi o eksperimentalnom proizvodu za kojeg se dugoročni rizici neće znati do kraja 2023. godine!

Kako je to predsjednik Milanović već nekoliko puta jasno naglasio da je na vama da lijekove i cjepiva učinite dostupnim građanima, a onda će svaki građanim sam za sebe odlučiti je li mu veći rizik razboljeti se ili primiti cjepivo, koje imaju vrlo opasne nus pojave, čak su za neke ljude i smrtonosne.

 

PETA PRITUŽBA: NEDOVOLJNO STE INFORMIRANI I ZAINTERESIRANI TE NE PRIMJEĆUJETE NEDOSLJEDNOSTI.

 

Dana 11. ožujka 2020, ministar Beroš je na osnovu Članka 2. stavka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti proglasio ‘epidemiju’.

Odluka o proglašenju epidemije nije niti bila obrazložena, a niti je objavljena u službenom glasilu Republike Hrvatske što je osnovni temelj za njezino stupanje na snagu (navedeno potvrđuje i odluka Ustavnog suda U-II-296/2006 od 27. listopada 2010. godine “Narodne novine” broj: 126/10 kojom se odlukom neustavnom proglasila odluka tijela javne vlasti koja nije objavljena u Narodnim novinama). Sukladno toj odluci proizlazi da je i Odluka o proglašenju epidemije neustavna jer nikada nije bila oglašena u Narodnim Novinama.

To što u Zakonu o zaštiti pučanstva koje je bilo na snazi 11.03.2020. godine nije postojala obveza objavljivanja proglasa o epidemiji ne mijenja  nadređenost Ustava Članka 90.

USTAV RH

Članak 90.

Prije nego što stupe na snagu zakoni i drugi propisi državnih tijela objavljuju se u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske.

Propisi tijela koja imaju javne ovlasti prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način u skladu sa zakonom.

Nadalje, sukladno odredbi čl. 2. st. 1. i 2. ZZPZB definicija epidemije zarazne bolesti je “porast oboljenja od zarazne bolesti neuobičajen po broju slučajeva, vremenu, mjestu i zahvaćenom pučanstvu te neuobičajeno povećanje broja oboljenja s komplikacijama ili smrtnim ishodom, kao i pojava dvaju ili više međusobno povezanih oboljenja od zarazne bolesti, koja se nikada ili više godina nisu pojavljivala na jednom području te pojava većeg broja oboljenja čiji je uzročnik nepoznat, a prati ih febrilno stanje” dok se zaraženim područjem, smatra “područje na kojem postoji jedan izvor ili više izvora zaraze i na kojem postoje uvjeti za nastanak i širenje zaraze”.

Ministar Beroš dana 11.03.2020. nije niti mogao ovu odluku o proglašenju epidemije objaviti u Narodnim Novinama s obzirom da je na dan donošenja Odluke o proglašenju epidemije ukupan broj ‘zaraženih’ bio 19 osoba, a umrlih NULA osoba (uvid na web stranicu https://korona.com.hr/), što dovoljno govori o ispunjenju kriterija za proglašenje epidemije, dok svojstvo ‘zaraženosti’ nije jedan od kriterija za proglašenje epidemije sukladno ZZPZB.

To što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila ‘pandemiju’ ne znači ništa, jer je definicija za pandemiju u cijelosti suprotna definiciji ‘epidemije’.

Pandemija je širenje nove bolesti diljem svijeta. Pandemija gripe događa se kada se pojavi novi virus gripe i pojavi se širom svijeta, a većina ljudi nema imunitet. (…) Neki aspekti pandemije gripe mogu izgledati slično sezonskoj gripi, dok druge karakteristike mogu biti sasvim različite. Na primjer, sezonska i pandemijska gripa mogu uzrokovati infekcije u svim dobnim skupinama, a većina slučajeva rezultirat će samo-ograničenom bolešću u kojoj se osoba potpuno oporavlja bez liječenja. Međutim, tipična sezonska gripa uzrokuje većinu smrti među starijim osobama, dok se drugi teški slučajevi najčešće javljaju kod osoba s različitim medicinskim stanjima. (…)”

Ukoliko se netko pita „gdje je nestala gripa” odgovor je u zadnjoj rečenici, sukladno gornjem opisu ‘tipične sezonske gripe’.

Nadalje, Svjetska zdravstvena organizacija nema zakonodavnu ulogu, može isključivo davati preporuke! A onda svaka zemlja, na osnovu zakonskih regulativa svoje zemlje, te stanja u svojoj zemlji, donosi odluke o proglašenju epidemije!

S obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija onemogućila pristup gore navedenom dokumentu, mi ga imamo spremljenog u pdf formatu koji Vam dostavljamo u prilogu.

Nadalje, ukoliko ste zaboravili ‘pandemiju svinjske gripe’ koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila u lipnju 2009. godine, naknadno se utvrdilo da nije bila ništa drugačija od uobičajene ‘sezonske gripe’. Europsko Vijeće je SZO-u prozvao na odgovornost zbog ‘lažnog proglašenja pandemije’ jer je tada prvi put promijenila definiciju za ‘pandemiju’ kao što je to gore navedeno bez da je obavijestila javnost o tome!

IZVOR: PMC, US National Library of Medicine, National Institute of Health, objavljen 1. srpnja 2011.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127275/

U središtu ove rasprave bilo je pitanje je li gripa H1N1 uopće trebala biti označena kao “pandemija”. Vijeće Europe izrazilo je ozbiljnu zabrinutost da je proglašenje pandemije postalo moguće tek nakon što je SZO promijenila definiciju pandemijske gripe. Također je izrazilo sumnju u odluku Svjetske zdravstvene organizacije što je uskratila da objavi imena svog savjetodavnog odbora za hitne slučajeve H1N1. SZ0 je, međutim, zanijekala da je promijenila bilo kakve definicije i pravdala  znanstvenu valjanost svojih odluka, navodeći kao razlog “brojne zaštitne mjere” za rješavanje potencijalnih sukoba interesa.”

Što je izazvalo kontroverzu

Od 2003. godine vrh početne stranice SZO-a ‘Pandemic Preparedness’ sadrži sljedeću izjavu: “Pandemija gripe događa se kada se pojavi novi virus gripe protiv kojeg ljudska populacija nema imunitet, što rezultira s nekoliko istovremenih epidemija širom svijeta s ogromnim brojem smrtnih slučajeva i bolesti. Međutim, 4. svibnja 2009., jedva mjesec dana prije proglašenja pandemije H1N1, web stranica je izmijenjena kao odgovor na upit novinara CNN-a. Izraz “ogroman broj smrtnih slučajeva i bolesti” uklonjen je, a revidirana web stranica jednostavno glasi kako slijedi: “Pandemija gripe može se pojaviti kada se pojavi novi virus gripe protiv kojeg ljudska populacija nema imunitet.

 

Poštovani saborski/e zastupnici/e, na osnovu ove izuzetno važne informacije više se nitko nikada ne mora bojati proglašenja ‘pandemije’ od strane Svjetske zdravstvene organizacije, jer se radi o bolesti od koje se velika većina oporavi kod kuće, bez liječenja.

 KAO ZAVRŠNA RIJEČ, 20. studenog 2021, NA TRGU BANA JELAČIĆA GRAĐANI REPUBLIKE HRVATSKE IZNIJELI SU SVOJE NEZADOVOLJSTVO RADOM VLADE, A TI GRAĐANI, UZ STOTINE TISUĆE OSTALIH HRVATSKIH GRAĐANA KOJI NISU BILI NA TRGU, ALI JEDNAKO MISLE KAO I ONI KOJI JESU, NEĆE DOZVOLITI DA PROLIVENA KRV HRABRIH HRVATSKIH JUNAKA OSTANE U POVIJESTI ZAPISANA KAO UZALUDNO PROLIVENA!

 

 UJEDINJENI GRAĐANI HRVATSKE


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika