Podjeli

KRIMINALNE  RADNJE

Sudaca  Općinskog  suda u Karlovcu ,

sudaca Općinskog sudu u Karlovcu sa stalnom službom u  Ogulinu 

sudaca Županijskog  suda  u  Karlovcu

OKRUGLI   STOL  27. ožujka 2018. godine

Digitalni katastar kao preduvjet razvoja Republike Hrvatske

u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca i Državne geodetske uprave

Prenosim  što  je  gospodin Dr. sc. Damir Šantek ravnatelj Državne geodetske uprave REPUBLIKE HRVATSKE :

„Dr. sc. Damir Šantek ravnatelj Državne geodetske uprave izdvojio je najvažnije prednosti novih katastarskih izmjera, a to su smanjenje pravnih sporova i intervencija sudova; povećanje prihoda jedinica lokalne samouprave i centralne države: porezi, komunalni doprinosi, naknade; bolji i brži gospodarski razvoj lokalnih zajednica; rast vrijednosti zemljišta te veća pravna sigurnost za vlasnike; potpuna i ažurna evidencija vlasništva i tehničkih podataka o katastarskim česticama, omogućit će bolju analizu i strategiju razvoja gospodarskog potencijala RH: “Vrijeme je za digitalni katastar. Svi podatci će biti na portalima i više se neće plaćati naknade za njih.“-zaključio je Šantek.“

Konstatacija  „OKRUGLOG  STOLA“ , citiram :

„Vlada Republike Hrvatske, putem Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave od 2003. godine provodi Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra skraćenog naziva – Uređena zemlja. Katastarska evidencija sadrži više od 15 milijuna katastarskih čestica koje su podijeljene u 3383 katastarske općine.

Krajem 2017. godine pokrenut je opsežan projekt kojim će provesti poboljšanje katastarskih planova metodom homogenizacije na cca. 2500 katastarskih općina na kojima je to potrebno, a planirani završetak projekta je do 2020. godine.“

S obzirom  na  konstataciju „OKRUGLOG  STOLA“ o Digitalnom katastru kao preduvjetu razvoja Republike Hrvatske u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca i Državne geodetske uprave nameće  se  pitanje  : ŠTO  JE  DO  SADA  RAĐENO , ako  su  tek  sad  početi  ozbiljni  radovi  na  digitalizaciji katastarskih podataka ?

Da  podsjetim : Digitalizacija , vektorizacija  i homogenizacija  je  jedan  proces  koji  je  završen  objavom  digitalnih  podataka  u   „DOF-11“ .

Digitalizacija  katastarskih  planova  bez  obzira  da  li  se  radi o  grafičkoj izmjeri ( geodetska  izmjera  predočena  u  mjerilu 1:2880 ; 1:2904 ; 1:1440 ; 1:720; 1:2500 ; 1:1250 ; 1:625 – takozvana   austro – ugarska izmjera)   ili  grafo – analitičkoj izmjeri za  prikaz  geodetske  izmjere  u Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“   , svaka  lomna  točka  očitana  je  lokalnom  digitalnom koordinatnom  sustavu  što   eksplicitno :  znači  svakoj  lomnoj  točci dodjeljeni  su   numerički podatci („x“ i „y“)

Vektorizacija digitalnih podataka  je  poravnanje – izjednačenje  pogrešaka digitalno  očitanih podataka („x“ i „y“) za  svaku  pojedinu  točku  unutar  jednog katastarskog  plana  po  osnovi  kontrolnih  točaka. Sve  digitalno  očitane  točke  korigiraju  se  za  izjednačenu  vrijednost „±Δx1“ i „±Δy1“ katastarskog  plana  na  kojojem  se  točka  nalazi.

Homogenizacija digitalnih podataka je  poravnanje – izjednačenje pogrešno  izračunatih „vektorizacijskih podataka“  unutar  jedne  katastarske  općine , svaki katastarski plan  ima  drugačiju popravku  vektorizacije  digitalnih  podataka . Izjednačenjem  pogrešaka  katastarskih planova  u  jednoj  katastarskoj općini uvode se  nove  korekcije digitalnih  podataka ±Δx2“ i „±Δy2“ što  znači  da  je  izvorno  očitani  digitalni  podatak  doživio nadogradnju  nove  pogreške  tako  da  je  podatak  u „DOF-11“  podatak  jednokratne  upotrebe sa sumarno  nadograđenim   pogreškama :

 • Pogreška geodetske izmjere
 • Pogreška računanja geodetskih podataka
 • Pogreška – kartiranja – ucrtavanja detalja na  katastarskim planovima
 • Digitalizacija – pogreška digitalnog  očitanja
 • Vektorizacija – pogreška poravnanja digitalnih podataka na jednom  katastarskom planu
 • Homogenizacija – pogreška poravnanja digitalnih podataka s obzirom  na  cjeloviti  broj  katastarskih  planova

Ovaj  kratki  presjek  opterećenja  pogrešaka  digitalnog  podatka  katastarskog operata  u  „e – katastru“ definira  da  novo  opterećenje  sa  novom  pogreškom  neće  poboljšati  ionako pogrešan  podatak .

Da  pojasnim  neke  činjenice !

Geodetska  izmjera  REPUBLIKE  HRVATSKE  provodi  se  od 1994. ; 1995. i 1996.  godine kada  su  se  postavljane  geodetske  točke  NULTOG  REDA.

Od  1996 godine  pa  do  04. 08. 2004. godine  na  prostoru   REPUBLIKE  HRVATSKE  državno  tijelo  REPUBLIKE  HRVATSKE   s  prenesenim  ovlastima  DRŽAVNA  GEODETSKA UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE  postavlja  i  razvija   geodetsku  osnovu  HTRS96/TM  kartografskog  sustava .

„UREDBA-UKAZ“  donesena  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine  donesena  je  na  prijedlog  Ravnatelja  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  Prof. Dr. sc   ŽELJKO  BAČIĆ  koji  je  predložio  VLADI  REPUBLIKE  HRVATSKE  na  temelju  „ZNANSTVENE EKSPERTIZE“ nezavisnog  znanstvenog  tijela  GEODETSKOG  FAKULTETA  SVEUČILIŠTA  U  ZAGREBU  koju  su  sačinili  Prof. Dr. sc. TOMISLAV  BAŠIĆ , Prof. Dr. sc. LADISLAV  FAIL  i  Prof. Dr. sc. MILJENKO  LAPAINE  uvođenje  novog  kartografskog  prikaza  HTRS96/TM – KARTOGRAFSKA  PROJEKCIJA za  REPUBLIKU  HRVATSKU.

Svrha  donošenja  „UREDBE-UKAZA“  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine  je  da  bi  REPUBLIKA  HRVATSKA   mogla  zatražiti  od  EUROPSKE  UNIJE  znatna  materijalna  sredstva  za  provedbu  cjelovite REPUBLIKE  HRVATSLE   u  osnovnoj i  zakonitoj  HTRS96/TM kartografskoj  projekciji.

EUROPSKA  UNIJA  je  odobrila znatna  materijalna  sredstva za  geodetsku  izmjeru  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  izradu  javnih  isprava ZEMLJIŠNIH KNJIGA iz  domene prostornog registra nekretnina usklađenih  sa  stvarnim  stanjem  u  fizičkom  prostoru. Znatna  sredstva  u  iznosu  nešto  većem  od  pet (5) milijardi EUR- a (radi  predodžbe da nije  krivo  upisano <5.000.000.000,00EUR-a)

Krajnji  rok  za  izradu  javnih  isprava iz  domene  prostornog nekretnina , činjeničan , nedvojben i  razvidan  je  u  točki „VI“ „UREDBE-UKAZA“  donesene  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine  :

Vlada Republike Hrvatske

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2004. godine, donijela je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU SLUŽBENIH GEODETSKIH DATUMA I RAVNINSKIH KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA REPUBLIKE HRVATSKE

VI.

Zadužuje se Državna geodetska uprava da uvede nove službene geodetske datume i ravninske kartografske projekcije u službenu uporabu, najkasnije do 1. siječnja 2010. godine. (datum  nastupanja  ZASTARE za Gauss-Krügerovu projekciju meridijanskih zona)

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 931-01/04-01/01  ;  Urbroj: 5030115-04-1  ;  Zagreb, 4. kolovoza 2004.

Neumoljiva  činjenica  je  danas svibanj 2018. godine GEODETSKA IZMJERA  REPUBLIKE  HRVATSKE   u  osnovnoj i  zakonitoj  HTRS96/TM kartografskom prikazu  jednostavno  NE POSTOJI .

ZEMLJIŠNE KNJIGE  na  teritorijalnom  prostoru  REPUBLIKE  HRVATSKE  „NE POSTOJE“  izrađene  u  osnovnoj i  zakonitoj  HTRS96/TM kartografskoj projekciji  s  obzirom  da  ne  postoji  geodetska  izmjere  shvatljivo  je  da  nema  ni  zemljišne  knjige.

Nameće  se  pitanje : Što nam  DRŽAVNA  GEODETSKA UPRAVA   REPUBLIKE HRVATSKE  i  ZEMLJIŠNO – KNJIŽNI ODJELI nadležnih  OPĆINSKIH  SUDOVA  u  REPUBLICI  HRVATSKOJ  „PODVALJUJU“ ?

Na  to  pitanje  je  vro  jednostavno  odgovoriti  : SUD  i DRŽAVNA  GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE  „PODVALJUJU“  KRIVOTVORINE.

KRIVOTVORINA  JAVNE  ISPRAVE ,

KRIVOTVORINA  VRJEDNOSNICE  REPUBLIKE  HRVATSKE – rang  kaznenog  djela  krivotvorine novca   ,

NEOSNOVANO  STJECANJE MATERIJALNE  DOBITI-NOVCA  BEZ  PRAVNE  OSNOVE ,

ZLOUPORABA  POLOŽAJA  I  OVLASTI

Sud , bilo  koji  sud  ne  smije ovjeriti  i  izdati   dokument VAN  SNAGE  UPORABE  u  svojstvu  valjane  isprave  za  pravne  i  upravne  poslove.

B  I  T  N  O : U  svojstvu   tehničke  osobe  i   građanina  REPUBLIKE  HRVATSKE

Zakonska  obaveza  magistra  inženjera  geodezije  i  geoinformatike  BOŽIDARA  VIDUKE  je po  tehničkom saznanju  o  odvijanja permanentnog kaznenog   djela „IZRADE KRIVOTVORINE  JAVNE  ISPRAVE“  u  statusu  javne  vjere u  službenim  prostorijama  suda , istog  trenutka je zakonski  obavezan  upozoriti   sud , a  sud  ima   zakonsku  obavezu  po  saznanju o permanentnom  odvijanju  kaznenog  djela  unutar  službenih  prostorija  suda zapriječiti počinjenje  kaznenog  djela .

ZAPREČAVANJE počinjenja kaznenog  djela koje  se  odvija  u  službenim  prostorijama suda  se  mora  obaviti   trenutno  od  predmetnog sudca  ili  po  službenoj  dužnosti  od  Predsjednika  Općinskog  suda  od  trenutka zaprimanja ovog  pismenog  podneska.

ZAŠTO   SAM  NAVEO  NAVEDENE ČINJENICE ?

MALVERZACIJE  sa   ZEMLJIŠNOM  KNJIGOM u  ovom  slučaju katastarske  općine DREŽNICA  i  drugih  općina  koje  se  vode u  zemljišno knjižnom  odjelu  Općinskog  suda u Karlovcu  sa  stalnom  službom  u  Ogulinu  predočene  su  u  „TV – REPORTAŽI“ – PROVJERENO  na elektronskom  mediju   NOVA TV.

Reporter MATO  BARIŠIĆ

Da  ne  bi  rekli  da  je  tvrdnja  izmišljotina  pogledajte  insert  „TV – emisije PROVJERENI  od  dana  26. 04. 2018. godine  u  vremenskom  intervalu  emitiranja  od  24 minute i 44 sekunde  do  35 minuta i 48 sekundi :

https://novaplus.dnevnik.hr/product/emisije/1198-provjereno

ili

DODATAK

https://novatv.dnevnik.hr/informativni/provjereno/clanak/zanimljivosti/provjereno-kome-je-u-interesu-zagorcati-zivot-tisucama-ljudi-u-dreznici-kraj-ogulina—515183.html

 

Provjereno: Kome je u interesu zagorčati život tisućama ljudi u Drežnici kraj Ogulina?

27.4.2018 / 09:20 / Zanimljivosti

Sudac  ne  može  reći  da  ne zna  da  su  ZEMLJIŠNE KNJIGE  „NIŠTAVNE“  za  bilo koju  pravnu  ili   upravnu  radnju ali   mora  donijeti  UREDBU  o  zatvaranju  svih  ZEMLJIŠNIH  KNJIGA  na  teritorijalnom  prostoru REPUBLIKE  HRVATSKE.

Kada  ANĐELKA  DUKOVAC  u  svojstvu  predsjednice Općinskog  suda  u Karlovcu navodi  da  ZEMLJIŠNA  KNJIGA k. o.  DREŽNICE  ne  postoji  da  je  uništena  u   „DOMOVINSKOM  RATU“ , da  nije  čitka , a  pri  tome  se  iste  te   ZEMLJIŠNE  KNJIGE  koje  je  izradila  „austro – ugarska monarhija“  nalaze  u  transportnim  sanducima  na   tavanu zgrade  suda  u Ogulinu tad  ANĐELKA  DUKOVAC  u  svojstvu  predsjednice Općinskog  suda  u Karlovcu „LAŽE“.

Do  sada  nije  bilo  takvog  činjeničnog  dokaza da  predsjednik  suda „LAŽE“  kako  bi   pogodovao  kriminalu.

Na  žalost  kamere   „NOVATV“ nedvojbeno  daju  činjenični  dokaz  da   gospodin  Đuro Sessa, mag. iur. Predsjednik Vrhovnog  suda REPUBLIKE  HRVATSKE  da  je dužni  trenutno  udaljiti  imenovane  sudce  od  obavljanja  sudačke  dužnosti zbog  kriminala  kojeg  su  počinili i  kojeg  čine  obnašajući  sudačku dužnost.

Sudci  koje  je  gospodin  Đuro Sessa, mag. iur. Predsjednik Vrhovnog  suda REPUBLIKE  HRVATSKE  dužan  trenutno  udaljiti  iz   HRVATSKOG PRAVOSUĐA:

OPĆINSKI SUD  U  KARLOVCU

ANĐELKA  DUKOVAC  u  svojstvu  predsjednice Općinskog  suda  u Karlovcu , TOMISLAV  MARAS u  svojstvu  zamjenika Općinskog  suda  u Karlovcu ,

Sudci  „GRAĐANSKOG  ODJELA“ : IRENA  SEGAVIĆ – predsjednica građanskog odjela , MIROSLAV KOSANOVIĆ zamjenik  predsjednice  građanskog odjela

JOSIP  ŠTRUCELJ ,  PREDRAG  GAJŠAK , SYLVIANE KRALJEVIĆ , RENATA VRĐUKA , VESNA GRAČAN

Obiteljski sudci : MIRO  ŠIMAC

Kazneni odjel : JASMINA  ŠTRUCELJ ; EMA KALEB MAMIĆ  , LEONA KOVAČIĆ , MARIJA GARAČIĆ – TURKOVIĆ , , IRENA  DAJAK ,

Sudski savjetnici  :  MAJA  VIDOVIĆ , LJILJANA JAŠKA , TIHANA LAPTALO – MEDARIĆ 

Voditelj zemljišno – knjižnog odjela : VESNA RIBAR

Zamjenica voditelja zemljišno – knjižnog odjela : MARIJANA PEKIĆ

Sudac  zadužen  za  praćenje  sudske prakse  : BLAŽENKA GLAD

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU STALNA  SLUŽBA  U  OGULINU

SUTKINA  MARIJANKA  CINDRIĆ – ŽUPANIĆ je  ovlaštena  za  obavljanje  poslova sudske uprave u  stalnoj službi Ogulin

Sudci : MIMA MRVOŠ , MILKA KELEUVA IVOŠEVIĆ , BLAŽENKA GLAD , ŽELJKO BROZOVIĆ

ŽUPANIJSKI  SUD  U  KARLOVCU

Predsjednik  suda : ANTE  UJEVIĆ

Kazneni  odjel : Predsjednica kaznenog odjela SANDRA JANKOVIĆ

Sudci : MLADEN KOSIJER , IVAN PERKOVIĆ , ELMA KALEB MAMIĆ , LEON KOVAČIĆ

Građanski odjel : predsjednica  građanskog odjela ALENKA  LAPTALO

Sudci : MIRA BOSILJEVAC , ŽELJKO UDIER , VESNA BRITVEC , MILKA VRANEŠ , MICHAL DANEČEK , VESNA STOKRP , VINKA VRANČIĆ

Viši sudski  savjetnici : IVANA BORKOVIĆ , JASNA RADMAN

Nijedan  od  navedenih  sudaca  ne  može  tvrditi  da  nije  znao  da  su   ZEMLJIŠNE KNJIGE  katastarske općine DREŽNICA i  drugih  katastarskih  općina nalaze  u  sanducima  na  tavanu  zgrade suda u  OGULINU.

Dražen Bošnjaković ministar pravosuđa REPUBLIKE  HRVATSKE  jednaka  prava i  obaveze  ima  za  poduzimanje  pravnih radnji  protiv  sudaca  , odnosno može , smije i  mora zatražiti od   DRŽAVOG SUDBENOG VIJEĆA  njihovo  udaljenje  od   obavljanje  sudačke  dužnosti zbog  počinjenih teških  kaznenih  dijela radom  u  HRVATSKOM PRAVOSUĐU..

Stranka , vlasnici  nekretnina katastarske  općine DREŽNICE i drugih  katastarskih općina čije  se  zemljišne  knjige  nalaze u  sanducima na  tavanu  zgrade suda u Ogulinu ,  u  bilo  kojem  upravnom  ili  pravnom  postupku   prema  Zakonu  o  parničkom  postupku :

 

Ne treba dokazivati činjenice koje su općepoznate ,  član  221 (ZPP)

Zakoni  REPUBLIKE  HRVATSKE  smatraju  se  činjenicom  i  ne  treba  ih  dokazivati  već  se  stranka  na  njih  može  i  smije  pozvati  a  nadležno  državno  tijelo  obavezno  je  predočit  postupanje  u  skladu  sa  zakonom.

NEZAKONITI RAD KAO ODGOVORNOST

Nezakonit rad određuje postupanje : suprotno zakonu , drugom propisu ili općem aktu , odnosno kao propuštanje da se primjeni zakon , drugi propis ili opći akt, i to s voljom ili pristankom da se trećemu nanese šteta .

Nezakonit rad očituje se kakao postupanje suprotno zakonu ili propuštanje primjene zakonskih odredaba – a s voljom ili s pristankom da se trećima nanese šteta , prihvatio je VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ( Odluke Vs, Rev-2059/90 od 22.05.1991. godine . Izbor 93.131 i Rev-1025/88 od 21.12. 1988).

NEPRAVILAN RAD KAO ODGOVORNOST

Nepravilan rad očituje se kao činjenje ili ne činjenje suprotno uobičajenom ili propisanom načinu – metodi obavljanja djelatnosti , a može se zaključiti o postupanju volje ili pristanka da se time oštete prava ili interesi trećega .

Nezakonit ili nepravilan rad može se pojaviti i kao aktivnost ( culpa in commitendo ) i kao ne činjenje odnosno propuštanje (culpa in omittendo ).

VRSTA I STUPANJ KRIVNJE (član 158. ZOO-a)

Zakon o obaveznim odnosima nije odredio ni pojam krivnje , a ni vrste i stupanj krivnje . To praktično ne stvara teškoće , jer su ti pravni instituti dosta jasno definirani i u pravnoj znanosti i u pravnoj praksi .

Prema članu 158. ZOO-a , krivnja postoji kada je štetnik uzrokovao štetu : namjerno ili nepažnjom

Tim je Zakonom o obaveznim odnosima odredio i vrste krivnje .

N A M J E R N A (DOLUS)

Namjerna (dolus) najteža je vrsta krivnje . Ona postoji kada je štetnik postupao i znajući i hotimice .

Kad je riječ o namjeri štetnik želi uzrok (štetnu radnju) , ali i posljedicu (štetu uzrokovanu drugoj osobi ) . Da bi se utvrditi da je štetnik postupio namjerno , traži se , dakle da je štetnik postupao i znajući i hotimice.

Namjera bi po svojoj težini odgovarala umišljaju u kaznenom pravu .

Razlikujemo dvije vrste namjere : izravnu (direktnu ) i eventualnu .

IZRAVNA (DIREKTNA) namjera postoji kada je štetnik svjestan toga da će , ili da može kao posljedica njegove radnje nastati šteta drugome , a njegova je volja usmjerena baš na postizanje takve štetne posljedice .

EVENTUALNA NAMJERA postoji kada je štetnik , istina , svjestan mogućnosti da će svojom radnjom uzrokovati drugome štetu , koju on , istina ne želi , ali na nju ipak pristaje . On , dakle, dakle nije zainteresiran da izazove štetne posljedice , ali ga mogućnosti njihova nastanka ne odvraća od poduzimanja štetne radnje .

 

U ovom  trenutku  nastupa  problem  :

Kako  priznati  da  sudci  HRVATSKOG  PRAVOSUĐA masovno  krivotvore  podatke  na  sudovima ?

Kako  priznati  da  sudci  na  sudovima  nameću  bespotrebne  troškove geodetske  izmjere  za   utvrđivanje  vlasništva , a  vlasništva  nema ?

Kako  priznati  da  su  sudci  HRVATSKOG  PRAVOSUĐA  svi  od  reda  članovi  „zločinačke  organizacije“  koja ima   zakonski  imunitet  da  krivotvori  podatke  iz   ZEMLJIŠNE KNJIGE ?

Na  postavljena pitanja je  vrlo  teško  dati  odgovor !

Dražen Bošnjaković ministar pravosuđa REPUBLIKE  HRVATSKE  tvrdi  da  je geodetska  izmjera  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  izrada  ZEMLJIŠNE  KNJIGE  REPUBLIKE  HRVATSKE  „PROCES  KOJI  TRAJE“ . Pri  tome  Dražen Bošnjaković ministar pravosuđa REPUBLIKE  HRVATSKE  svjesno i  namjerno   zaboravlja  da  su  zemljišne  knjige  koje  HRVATSKO PRAVOSUĐE koristi  VAN  SNAGE  UPORABE  od  17. 11. 1924. godine.

Dražen Bošnjaković ministar pravosuđa REPUBLIKE  HRVATSKE nije  objasnio  koji je  to  proces  koji  traje  od  17. 11. 1924. godine  pa  do  dana svibanj 2018. godine, a  da  pri  tome  NEMA  NITI  JEDNU  ZEMLJIŠNU KNJIGU  VALJANU.

Austro – ugarska monarhija  je  od  1835 godine  pa  do 1880 godine  izvršila  premjer  : Slovenije , Hrvatske ; Bosne i Hercegovine , Vojvodine i Srijema do  Dunava  za  45 godina a  od  1855 godine  pa  do 1880 godine  izradila ZEMLJIŠNE KNJIGE    koje  mi  danas koristimo a  stavljene  su  VAN  SNAGE  UPORABE  sa danom 17. 11. 1924. godine .

Kakav  je  to  „PROCES“  gospodine Dražene Bošnjakoviću ministru  pravosuđa REPUBLIKE  HRVATSKE  u  kojem  Vi  radite  96 godina  a  niste  ništa  uradili osim  što  ste  „zamračili“ – ukrali  novac  namijenjen za  geodetsku  izmjeru REPUBLIKE  HRVATSKE  i  izradu  ZEMLJIŠNE KNJIGE.

Drugi  je  problem  što  eminentni  , uvaženi  sudci HRVATSKOG  PRAVOSUĐA  dobivaju  honorare  za držanje  tribina , predavanja  u  kojima  se  objašnjavaju  zemljišne knjige  i  njihova  zakonska  valjanost.

Nijedan  eminentni , uvaženi  sudac  nije  se odredio i  oglasio  da  su   ZEMLJIŠNE KNJIGE  NIŠTAVNE  na  cijelom prostoru   REPUBLIKE  HRVATSKE.

Jedna  od  eminentnih  sudaca kojeg  možete  sresti  pri  izlaganju  na  tribinama  o  valjanosti   ZEMLJIŠNIH  KNJIGAS  je   ANA MARIJA KONČIĆ, voditeljica Zemljišnoknjižne pisarnice  u Stalnoj službi u Sesvetama, Općinski građanski sud u Zagrebu , navodim  neke   od  tema :

 • PRIJAVNI LIST – PROVEDBA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA (20.09.2017. godine) – kotizacija 750,00kn + PDV
 • ZEMLJIŠNO KNJIŽNO PRAVO U PRAKSI (18.11.2016. godine) – kotizacija 799,00kn + PDV
 • POTPUNOST I ISTINITOST PODATAKA ZEMLJIŠNE KNJIGE – MOŽE LI SE UREDITI STANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA? (14.11.2014. godine) – kotizacija 600,00kn + PDV
 • PRIJAVNI LIST – PROVEDBA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA  (24. siječnja 2018. godine) – kotizacija 750,00kn + PDV
 • Nekretnine i zemljišne knjige 2. – Ljiljana Matuško Antonić, Biljana Barjaktar, Ana-Marija Končić – (15. 03. 2018. godine ) – kotizacija 1800kn (PDV – uključen)
 • Predavanje o Zakonu o zemljišnim knjigama , u prostorijama Hrvatske udruge miritelja u Zagrebu , gosti predavači bili su gđa ANA MARIJA KONČIĆ, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama i gosp. JADRANKO CRNIĆ, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini (15. 03. 2018. godine ) – kotizacija 1800kn (PDV – uključen)
 • Održan Stručni seminar – Upravljanje imovinom JLP(R)S na LC Konferenciji Panorama 2016 (29.09.2016. godine) sa stručnom prezentacijom gostiju predavača te LC konzultanata. Pomoćnik glavnog državnog revizora za reviziju učinkovitosti, gospodin Božo Antić-Vuletić u svojoj prezentaciji naveo je da 32 lokalne jedinice imaju učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama. Voditeljica ZKO Stalne Službe u Sesvetama, Općinskog građanskog suda, gđa Ana-Marija Končić savjetovala je o slijedu postupka upisa uz popis potrebnih isprava za upis u Zemljišnu knjigu

TOMISLAV ARALICA, sudac Županijskog suda u Zagrebu  SUDSKA PRAKSA U UREĐIVANJU MEĐA (20. rujna 2017. godine Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb ) – kotizacija 750,00kn + PDV  isto  predavanje  20. siječnja 2018. godine Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb – kotizacija 750,00kn + PDV

UPRAVITELJI S PRIJEDLOGOM IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O POVEZIVANJE ZK I KPU

Citiram :

U petak, 12. listopada 2012. godine u Pustari VIŠNJICA kod Slatine održana je posebna pravna radionica na temu ‘Analiza nacrta prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o povezivanju ZK i KPU’

Na radionici je bilo preko 60 sudionika: članova Udruge UPRAVITELJ, predstavnici  ZK odjela, te istaknuti predavači Ana-Marija Končić i Damir Kontrec. U uvodnom dijelu koordinatorica Odbora za pravo Brankica Dejanović dala je prikaz sadašnjeg stanja u primjeni Pravilnika i istakla važnost uloge upravitelja zgrada.

Gospođa Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama, prezentirala je osnovne značajke  ‘Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o povezivanju ZK i KPU’. Gospodin Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske ukazao je na opravdanost pojedinih prijedloga u Nacrtu, te dao niz odgovora na konkretna pitanja upravitelja.

Uočeni problemi kod primjene Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisa vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN 60/10), ponukali su zakonodavca da se pristupi analizi i dopuni kako bi se u praksi postigli bolji rezultati. Još jednom je naglasio da ovaj postupak nije etažiranje niti  pojedinačni ispravni postupak, već jedan poseban pojednostavljeni postupak.

U izuzetno živoj i zanimljivoj diskusiji razmijenjena su iskustva, te ukazano na sadašnje probleme u primjeni Pravilnika, te opravdana očekivanja da će se s predloženim rješenjima sadržanim u Nacrtu, bitno olakšati i ubrzati rad na povezivanju uz značajnu ulogu upravitelja na tom poslu.

Tko  je   Damir Kontrec, mag.iur. Predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca od 2017. godine.

Damir Kontrec, mag.iur. nije  bilo koja  osoba  već  sudac  najvišeg  sudskog  tijela , sudac  VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE  koji  KRIVOTVORINE – ZEMLJIŠNE KNJIGE  verificira  u  svojstvu  valjanog  pravnog  akta iako  sudac  zna  da  su   ZEMLJIŠNE KNJIGE   VAN SNAGE  UPORABE  na cjelovitom  teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE.

Damir Kontrec, mag.iur. održao  je  predavanje :

 • POSTUPAK UREĐENJA MEĐE” i  „POVEZIVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA (11. rujna 2012. godine – PULA ) – kotizacija 600,00kn + PDV
 • POSTUPAK UREĐENJA MEĐE i  „POVEZIVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA (19. 11.  godine – DUBROVNIK ) – kotizacija 600,00kn + PDV
 • Dana 24. ožujka 2011. godine u hotelu PANORAMA u Zagrebu održana je još jedna odlična pravna radionica, ovaj put na temu ‘ Uloga upravitelja zgrada kod postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora’. Na radionici je bilo preko 70 sudionika: članova Udruge UPRAVITELJ i njihovih kolega koji nisu članovi Udruge, te istaknutih predavača i gostiju. U uvodnom dijelu koordinatorica Odbora za pravo Brankica Dejanović dala je prikaz zakonske osnove i istakla važnost uloge upravitelja zgrada. Gospođa Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama, prezentirala je zanimljive primjere povezivanja iz prakse. Gospodin Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske ukazao je na primjenu Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisa vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN 60/10).
 • Suca Vrhovnog suda (VS RH) Damira Kontreca smatra se jednim od najvećih hrvatskih stručnjaka za zemljišnoknjižno pravo. Član je Koordinacijskog odbora projekta Svjetske banke u sređivanju zemljišne knjige (ZK) i katastra ispred VS-a RH, a i član je Državnoga sudbenog vijeća (DSV). S obzirom na to da su nesređene zemljišne knjige jedan od glavnih razloga zašto nema investicija, a pravna država još jedna boljka s kojom se susreću poduzetnici, bio je to dovoljan razlog da ga zamolimo za razgovor o rješenjima za ZK i stanju u pravosuđu . Kada je  tako  veliki  stručnjak  iz  zemljišno – knjižnog prava zašto  tvrdi  da  su  zemljišne knjige  valjane  kada  su  sve   zemljišne  knjige  VAN  SNAGE  UPORABE  od  dana  11. 1924. godine  80%  zemljišnih knjiga , a  dodatnih  20% zemljišnih knjiga  je  VAN  SNAGE  UPORABE  od  dana  01. 01. 2010. godine . Zašto uvaženi eminentni sudac  VRHOVNOG  SUDA  REPUBLIKE  HRVATSKE Damira Kontreca ne  iznese  javno  da  su   ZEMLJIŠNE  KNJIGE  TRAJNA PROCESNA SMETNJA  pri  donošenju  odluka , rješenja , presuda  sudac  HRVATSKOG  PRAVOSUĐA , da  sudci  ne  mogu i  ne  smiju donositi  odluke rješenja presude iz domene  imovinskog i zemljišno – knjižnog prava. Ako  imas  kakve  dvojbe  pogledajte snimku  insert  „TV – emisije PROVJERENI  od  dana  26. 04. 2018. godine  u  vremenskom  intervalu  emitiranja  od  24 minute i 44 sekunde  do  35 minuta i 48 sekundi :

https://novaplus.dnevnik.hr/product/emisije/1198-provjereno

 • Damir Kontrec: Mobilni timovi mogli bi brzo rješavati zemljišne knjige u slučaju investicija.

Da  pojasnim sudac  u  geodetskoj izmjeri  pojavljuje  se  u komisiji za  izlaganje mjernih podataka  gdje  se   svakom  pojedinog vlasnika  upoznaje  sa   njegovim  novim  vlasništvom – nedijeljenom  nekretninom. Sudac  „komasacionoj komisiji“  daje pravnu  snagu . Po  provedbi javnog izlaganja  geodetske  izmjere i  rješenju svih prigovora  vlasnika  nekretnina  pristupa  se  formiranju  ZEMLJIŠNE KNJIGE.

Zapisnik javnog  izlaganja  potpisuje i  ovjerava  sudac koji  je  osnovni  akt  za  formiranje  novih  ZEMLJIŠNIH KNJIGA.

Kako  nema  geodetske  izmjere , tako  nema ni  javnog  izlaganja  pa  ujedno  nisu  potrebni mobilni  timovi  sudaca  koji  bi  bili  članovi  komisija  za  javno  izlaganje.

Pretpostavka  je  bila „nju dil“ „velika obnova  javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina“ , „javni radovi“ koji  bi  uposlili više  od  200.000 građana  REPUBLIKE HRVATSKE na  cijelom  prostoru države, ali  od  takvog  posla ništa.

Stalni  predavač Pravnog  fakulteta u  ZAGREBU    prof.dr. Tatjana Josipović održao  je  predavanje  na temu

 • FUNKCIJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA, prof.dr. Tatjana Josipović, 29.06.2011 – Kotizacija 700,00kn + PDV
 • POSEBNI PRAVNI REŽIM NA NEKRETNINAMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA KONCESIJE (21. veljače 2012. godine ) – kotizacija 700,00kn + PDV
 • ZABILJEŽBA PRAVNIH ČINJENICA KAO INSTRUMENT ZAŠTITE PRAVA NA NEKRETNINAMA (23. veljače 2012. godine ) – kotizacija 700,00kn + PDV

Ovo  su  samo  od  nekih  predavača  koji  imaju  znatne  dohotke , ali  koji  su  još  uvijek  „gladni“  novca    i  naplaćuju  svoja  predavanja,  ništa sporno – znanje se  treba  platiti , ako  je  to  što  predaju  „ISTINA“ , na  žalost  svi  ovi  predavači  su  „LAGALI“  slušateljima  jer  su   sve  ZEMLJIŠNE KNJIGE  na  teritorijalnom  prostoru   REPUBLIKE  HRVATSKE   NIŠTAVNE  za  bilo  koju  upravnu  ili pravnu  radnju.

Naručena  predavanja od  eminentnih , uvaženih  sudaca  i profesora  Pravnog  fakulteta u  svrhu   davanja  legitimnosti  počinjenju kaznenog  djela  krivotvorine  javne  isprave  predavača  dovodi u  situaciju  člana   zločinačke organizacije  koji je  svoje  znanje  stavio u  službu  kriminala  kako bi  nanio  štetu  drugome.

KAZNENI  ZAKON – ZLOČINAČKO UDRUŽIVANJE Članak 328. stav 1.  i 4.

 • Tko organizira  ili vodi zločinačku udruženje , kaznit će  se  kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina

4.) Zločinačko udruženje čine najmanje tri osobe koje su se udružile sa zajedničkim ciljem počinjenja jednog ili više kaznenih dijela , za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža , a koje ne uključuje udruženje koje čine osobe slučajno povezane za neposredno počinjenje jednog kaznenog djela.

„OBMANA“ , „PREVARA“ a  pri  tome  stjecanje neosnovanog  materijalnog  dobra (plaćena  predavanja)   je  počinjenje  teškog  kaznenog  djela po  kaznenom  zakonu  REPUBLIKE HRVATSKE.

Eminentni sudci , uvaženi građani REPUBLIKE HRVATSKE :gospodin  Damir Kontrec, mag.iur. Predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca od 2017. godine , gospođa Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama ,gospodin  TOMISLAV ARALICA, sudac Županijskog suda u Zagrebu , stalni  predavač Pravnog  fakulteta u  ZAGREBU    prof.dr. Tatjana Josipović  i  mnogi  drugi govore i bave  se  zemljišnom  knjigom  ali  nitko  ne  govori  istinu  da  je   ZEMLJIŠNA KNJIGA   dokaz o  vlasništvu   VAN  SNAGE  UPORABE  na  cjelovitom  prostoru  REPUBLIKE HRVATSKE. Prema  njihovim predavanjima , koja  su  naručena i  plaćena ,  etičnosti nema .

Činjenica  je  da  su  SUDCI  bilo  kojeg  suda : Općinskog  suda , Županijskog  suda , Vrhovnog  suda  ili  USTAVNOG  SUDA  REPUBLIKE  HRVATSKE  ,

„NADRI  PISARI“

koji  odlučuju  po  dokumentu kojeg  ne  razumiju , dokumenti – pravni  akti   o  kojem  nemaju pojma  kao  je  nastao , odlučuju  po  dokumentima  za  kojeg  nemaju pojma  kada mu  je  prestala  pravna  snaga. 

Sudbena vlast

 

Članak 117. (USTAV  REPUBLIKE  HRVATSKE)

 

Sudbenu vlast obavljaju sudovi.

Sudbena vlast je samostalna i neovisna.

Sudovi sude na temelju Ustava i zakona.

Prema  navedenoj konstataciji USTAVA   REPUBLIKE  HRVATSKE , zbog  kriminala  i  zločinačkog  udruživanja od  strane  sudaca djelatnika Općinskog  suda  u Karlovcu , sudaca djelatnika Općinskog suda u Karlovcu  sa  stalnom  službom u  Ogulinu  i  sudaca  Županijskog  suda u Karlovcu , gospodin  dr. sc. ŠEPAROVIĆ  MIROSLAV sudac Ustavnog suda RH  i   predsjednik Ustavnog suda RH  ima  ovlasti   udaljiti  sudce  od  obavljana  sudačke  dužnosti   zbog  postupanja i odlučivanja   suprotno  USTAVU  REPUBLIKE  HRVATSKE  kako  bi  se  nanijela  šteta  građanima  REPUBLIKE HRVATSKE.

U ovom  trenutku  postoji „etička  dvojba“ !

Na  jednoj  strani imamo  , moralnu  vertikalu , predsjednika Ustavnog suda RH dr. sc. ŠEPAROVIĆ  MIROSLAV koji  je   osobno  krivotvorio svoju  stručnu  spremu – krivotvorio  je  doktorsku disertaciju kako  bi  dobio veći  status i  osigurao  bolju materijalnu dobit – korist. Da  bude  jasno „plagijat“  je  lijepa  riječ  za „krivotvorinu“ . Što  znači prepisati  nečije  intelektualno  vlasništvo  „u dozvoljenoj  mjeri“.

Krivotvorina  osobnih ispra je  teško  kazneno  djelo , a  krivotvorina  doktorske  disertacije PRAVNIKA  ZNANOSTI  je  iznimno  teško  kazneno  djelo.

Postavit ću retoričko pitanje : Između počinjenog kazneno  djelo „krivotvorinu novca“    i krivotvorine stečene  spreme „krivotvorine  doktorske  disertacije“  stavit  ću   znak  jednakosti „=“ jer  je  jedno i drugo  kazneno  djelo.

Što  znači „Prepisao  je  u   dozvoljenoj  mjeri !“ . Prenesem  li  tu  formulaciju  na  krivotvorinu  novca , netko  je  krivotvorio 5.000.000,00EUR-a takvo  kazneno  djelo ne  smije   počiniti ali  prema  pravnoj  formulaciji,  „Prepisao  je  u   dozvoljenoj  mjeri !“ što  se  može  preinačiti „Krivotvorio  je  novac u  dozvoljenoj  mjeri!“ , što  eksplicitno znači , nije  smije  krivotvoriti  5.000.000,00EUR-a ali  smije krivotvoriti 3.000.000,00EUR-a  jer  je  to  „dozvoljena  mjera“  za  krivotvorinu.

Pitanje  je  kako predsjednik Ustavnog suda RH dr. sc. ŠEPAROVIĆ  MIROSLAV  može  donijeti  „PRESUDU   USTAVNOG SUDA“  protiv  sudaca  ili   građana  REPUBLIKE HRVATSKE  kada  je  predsjednik Ustavnog suda RH dr. sc. ŠEPAROVIĆ  MIROSLAV  sam  krivotvoritelj .

Moralna dvojba  je  kako  osoba  koja  čini kaznena  djela  može  suditi  drugima?

Vratim  li  se  na  početak , katastarsku općinu  DREŽNICU i  druge  katastarske općine  čije  su  ZEMLJIŠNE KNJIGE  u  sanducima  na tavanu  zgrade suda u  Ogulinu nameće  se  pitanje, kako  sudci Općinskog  suda u Karlovcu , sudci u Općinskom sudu u Karlovcu sa stalnom službom u  Ogulinu  i  sudci Županijskog  suda  u  Karlovcu mogu  odlučivati  o počinjenim  kaznenim  dijelima i  sankcionirati  građane  REPUBLIKE HRVATSKE  kad  su  sami sudcu osobe  koje permanentno , kontinuirano , stalno  čine  kaznena  djela

KRIVOTVORINA  JAVNE  ISPRAVE ,

KRIVOTVORINA  VRJEDNOSNICE  REPUBLIKE  HRVATSKE – rang  kaznenog  djela  krivotvorine novca   ,

NEOSNOVANO  STJECANJE MATERIJALNE  DOBITI-NOVCA  BEZ  PRAVNE  OSNOVE ,

ZLOUPORABA  POLOŽAJA  I  OVLASTI

Volio  bih  da  mene  BOŽIDARA  VIDUKU  magistra inženjera geodezije demantiraju  „tri kralja HRVATSKOG PRAVOSUĐA“ :

 • Gospodin sc. ŠEPAROVIĆ  MIROSLAV sudac Ustavnog suda RH  i   predsjednik Ustavnog suda RH
 • Gospodin Đuro Sessa, mag. iur. Predsjednik Vrhovnog  suda REPUBLIKE  HRVATSKE 
 • Gospodin Dražen Bošnjaković ministar pravosuđa REPUBLIKE  HRVATSKE 

BOŽIDAR VIDUKA  magistar inženjer geodezije i geoinformatike


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Pravosuđe