Podjeli

PREPORUKE:

BUDUĆIM KORISNICINA FINANCIJSKIH USLUGA TE OVRŠENIM BLOKIRANIM GRAĐANIMA TE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA, ZA ZAKLJUČIVANJE DUGOROČNIH UGOVORA

Polazeći od općih načela kogentnih odredbi Zakona o obveznim odnosima,Ovršnog zakona, načela običajnog prava , kao što su dužnost poštivanja općih odredbi propisa poretka te morala, jednakosti i ravnopravnosti ugovornih stranaka, načela savjesnosti i poštenja, načela zabrane upotrebe prava protivno svrsi i namjeni, načela jednake vrijednosti činidbe i protučinidbe, načela da se svojim postupanjem spriječi nastanak štete ugovornoj stranci, načela povećane odgovornosti stručnjaka, načela da se omogući ispunjenje obveze ugovornoj stranci,načela o promjenjenim okolnostima,, načela zabrane korištenja povoljnijeg položaja u izvanrednim okolnostima,  te načela o ovrsi na temelju nesporne isprave,načela stvarne nadležnosti Suda u mjestu prebivališta ili boravišta ovršenika                              te                                                                                                                                      iskustava u zaključivanju i ispunjavanju obveza u ugovorima, kao i provođenju ovrha te prisilnih izvršenja, budućim strankama iz ugovora o kreditu i osiguranju kredita, instrumentima osiguranja, niže se navode neke od mogućih klauzula u  dugoročnim ugovorima kao moguće preporuke i to:

Predmet: Zajam ili kredit ili financijski leasing ili operativni leasing sa detaljnim opisom  sa glavnicom odnosno vrijednošću izraženom u novcu.

Cijena: fiksna kamata za period od recimo prvih 30 mjeseci, uz jednako podijeljen rizik po ugovoru.Nakon toga da se primjenjuje prosječna stopa inflacije u EU plus ugovorna kamata na tržištu. Zatezna kamata da se ugovori nezavisno o dispozitivnim odredbama u posebnom dijelu  ZOO-a u iznosu koji ne prelazi prosječnu godišnju profitnu stopu u zemlji.

Promjenjenje okolnosti: U promjenjenim okolnostima izvanrednih situacija dužeg trajanja,u osnovi okolnostima narušenja ravnoteže u pravima i obvezama stranaka, kao što su ekonomske te financijske krize, ekstremne suše, poplave, potresi, požari,pandemije te u svim situacijama izvan kontrole stranaka (omnibus klauzula) , stranke su dužne, dogovorno, prilagoditi svoje obveze, prema čl.369.-372 ZOO-a, a sve iz razloga što je svima „znatno otežano“ ispunjavanje obveza (čl.369.ZOO-a).

Instrumenti osiguranja;                                                                                                                                     Financijski : Izdati odnosno izdavati potpisane vrijednosne papire pravilno ispunjene i to trasiranu ili vlastitu mjenicu sa ispunjenim prostorima kako na iznos tako i dospjeće ,uz rekta klauzule , a sve prema Jedinstvenim Zakonima o vrijednosnim papirima 1930.g. – Ženevskim Konvencijama.(Ne smije se dopustiti strankama jednostrano postupanje i možebitno samovoljno ispunjavanje  vrijednosnih papira i možebitno krivotvorenje vrijednosnog papira).                                                                                                              Zalogom: Upis uknjižbe založnog prava Ugovora o zasnivanju hipoteke,uvijek na temelju nesporne isprave ..prema Protokolu 1 o vlasništvu , Europske Konvencije o Ljudskim pravima te direktivi 805/2004 EU o nespornoj ispravi uz clausolu intabulandi. Ugovor o zasnivanju založnog prava je akcesorne prirode pa se isti redovito poziva na glavni  Ugovor o kreditu, te rečeni ugovor o zasnivanju založnog prava inkorporira sve odredbe Ugovora o kreditu, prema zakonu.

Promjena ugovornih stranaka: je moguća uz prethodnu pismenu najavu te suglasje stranaka prema čl.127.ZOO-a o prijenosu ugovora ,ili uz suglasje prihvata  novog i/ili dodatnog vjerovnika odnosno dužnika, a sve prema čl.32.stv. 1 i 3, OZ-a,(..javna ili ovjerovljena privatna isprava ..ne dopušta se jednostrano postupanje i u nevrijeme.), sve uz troškove predlagatelja.

Izvršavanje ugovora:Korisnik zajma/ kredita/leasinga je uz 30 dnevnu najavu,  ovlašten uplatom većom od 10 posto smanjiti glavnicu, a stranke su aneksom dužne dogovoriti novi otplatni plan uz obračun povrata ili priznanja iznosa na ime nezarađene kamate (ekskontacija), a sve uz troškove na teret predlagatelja. (definicija ugovora o zajmu/kreditu ..“ na raspolaganje dana određena novčana sredstva“..).

Rješavanje sporova: Spor koji bi nastao u tijeku izvršenja ugovora o kreditu, stranke se obvezuju prethodno i prvenstveno riješiti dogovorom , nagodbom te aneksom ugovoru, a u slučaju i unatoč neuspjelom pokušaju rješavanja spora, rješenje spora se povjerava  nadležnom Forumu ( Izbranom ili redovnom sudu.)                                                                                                                                                     Ovako će se utvrditi ugovorna obveza stranaka da se mora pokušati spor riješiti prijateljskim dogovorom ( out of Court or Arbitration settlement agreement), pa ako jedna od stranaka unatoč svemu, ignorira ovakvu obvezu druga ugovorna stranka može uspješno uložiti prigovor i pravni lijek pozivajući se na odnosnu odredbu u ugovoru (Kako je u svijetu..). Sudovi će se na ovaj način rasteretiti, jer će se odvjetnici potruditi da riješe sporove mirnim putem, izvansudskom nagodbom, pa im usluga/ nagrada ne će izostati. Nadalje, dodatno,upravo iz tog razloga  Sudovi će trebati povećati sudske troškove i zahtijevati primjereni iznos predujma od tužitelja ili predlagatelja osiguranja privremenom ili prethodnom mjerom za štete(.. na brodu, avionu,kamionu,vagonu, nekretnini itd…), pa će posljedično sve manje sporova ,posebice onih manjih vrijednosti, dolaziti na Sud i ostvariti će se princip da … de minimis non curat praetor..

Itd…itd..

 

KOMENTAR:                                                                                                                                                          Moramo ubuduće spriječiti svaku samovolju u postupanju bankara,protivno ZOO-u , OZ-u te potpisanim ugovorima.Naime,nitko od kontrahenata , pa ni bankari ne mogu samovoljno u svako doba pa čak i prije dospjelosti kredita  mijenjati uvjete potpisanog ugovora o kreditu  u  svoju korist     ( nemo sibi conditioni pacti mutare potest..), i pozivati se na  čl.150. posebnog  Zakona o prijenosu kreditnih plasmana između novčanih institucija, kada fizičke osobe te ostale pravne osobe u privredi … nisu i ne spadaju u novčane institucije–.Usput rečeno ,ni Agencije za prisilnu naplatu nisu nikako novčane institucije,jer se za novčane institucije , banke , zadruge itd..predviđa Zakonom znatno veći temeljni kapital od 20.000 kuna (??).    (Koliki je prosječni iznos zajma/kredita ???)                                                  Tako ostaje otvoreno statusno pitanje (?).Uz to, Agent je fizička ili pravna osoba koja poduzima pravne poslove i radnje u tuđe ime i za tuđi račun… vidi ZOO RH (..for and on behalf of…),a komisionar je također osoba koja postupa u svoje ime ali za tuđi račun.  Prema tome agent odnosno Agencija za prisilnu naplatu može postupati kao Ovrhovoditelj protiv svog Nalogodavca kao Ovršenika i to samo radi prisilne naplate isključivo  svoje vlastite usluge, provizije ili nagrade po tarifi, i to na temelju nesporne isprave…                                                                                                                                                           Bankar i korisnik kredita se trebaju zajednički dogovoriti o prijenosu ugovora ili promjeni stranke u ugovoru bilo vjerovnika bilo  dužnika prema čl.127.ZOO-a, i to dokazati ..javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom prema čl.32. stv.1 i 3. OZ-a. Isto tako, založni dužnik daje izravno založnom vjerovniku pravno relevantnu volju clausolom intabulandi ili tabulacionu ispravu kojom istog osobno ovlašćuje da može izvršiti upis uknjižbe založnog prava-hipoteke.Drugim rječima nitko drugi ne može zahtjevati upis izvršenja takvog upisa. Stoga upis  promjena osobe založnog vjerovnika je uvjetovana prethodnim podnošenjem izjave i brisanjem upisa u korist postojećeg upisanog založnog vjerovnika , te istovremeno sa razlikom od nekoliko sekundi upisa uknjižbe založnog prava uvijek temeljem clausole intabulandi ili tabulacione isprave u korist novog odnosno drugog založnog vjerovnika. Dakle, ne može se dogoditi da se temeljem navodne „prikladne“ isprave izvrši upis uknjižbe založnog prava u korist novog vjerovnika uz prezentaciju  univerzalnog Sporazuma o prijenosu potraživanja banaka po nedospjelim kreditima u nevrijeme, sa izrazitim manama volje založnog dužnika koje se očituju u neophodnosti davanja tabulacione isprave novom vjerovniku.To se nerijetko događa u našim Općinskim sudovima –zemljišno-knjižnim odjelima jer postupaju  prema ZZK – u, na temelju „prikladne“ isprave , a ne prema direktivi 805/2004 EU o „nespornoj ispravi“  te Protokolu 1 o vlasništvu, Europske Konvencije o ljudskim pravima,a sve pozivom na čl.134. i čl.141.C. USTAVA RH te čl.5. Zakona o sudovima gdje je jasno utvrđena hijerarhijska primjena odnosno prioritetni i“ iznad zakona“ (čl.134. Ustava) red primjene, izvora prava.

Gornje stajalište se potvrđuje iskustvom rada na upisima uknjižbe založnog prava-mortgage-a na brodovima  zastave Paname te St.Vincent&Grenadines, kojom prilikom za promjenu imena vjerovnika u upisniku brodova, je trebalo postojeće založno pravo izjavom pravno-relevantne volje postojećeg založnog vjerovnika brisati, i tek nakon toga možda nekoliko minuta kasnije upisati  first preferred mortgage u korist novog ili drugog založnog vjerovnika i naravno uvijek uz clausolu intabulandi.

Zaključak: Da su ovako postupali svi čimbenici u RH…, banke, korisnici kredita,agencije za prisilnu naplatu , HNB, Zakonodavac, Pravosuđe, ne bismo danas imali ovoliko blokiranih,toliko stečajeva privrednih subjekata i posljedično izgubljenih radnih mjesta, toliko iseljenih građana  i pad broja stanovnika od 396.000 u samo 10 godina. I tko je najodgovorniji za ove posljedice.?  Banke, bankeeeeee, i to upravo one koje su prouzročile svjetsku bankarsko-financijsku krizu, a Zakonodavac i Pravosuđe ih  spašavali na teret građana i privrede!                                                                  I tek je Milanovićeva Vlada , u promjenjenim okolnostima ..krize, uvidjevši pogubno djelovanje Valutne klauzule ,  „protivno svrsi i namjeni“ (ratio legis) iz kogentne odredbe čl.6.ZOO-a, hitno zaustavila rast ŠFRS.                                                                                                                                                       No, i banke i agencije za prisilnu naplatu su, koristeći nedostatke i nedorečenosti OZ-a glede stvarne nadležnosti te pogrešne primjene „ vjerodostojne“  isprave,  protivno EKLJP i Protokola o vlasništvu o „ nespornoj“  ispravi,postupajući nažalost također i po „prikladnoj „ ispravi po ZZK, i nadalje provodile svoju volju i nisu se obazirale na Presudu Trgovačkog suda iz 2013.g. suca Dobronića, sve dok Ustavni sud nije 3.veljače 2021., potvrdio revizijsku Presudu Vrhovnog suda RH Broj. Rev-2221/18-11 od 2018.g., u čijoj izreci se izražava narušenje ravnoteže u pravima i obvezama u ugovorima sa bankama.

Molim komentar/ dopune/ prijedloge……

Igor Govorčin                                                                                                                      kapetan duge plovidbe, dipl.pravnik                                                                                                                         član Udruge BLOKIRANI


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarstvo