Podjeli

Predlagatelj: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

__________________________________________________________________________

 

Predmet: Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da odredi način i rokove u kojima će Hrvatsku elektroprivredu obeštetiti za gubitke stvorene antiinflacijskim mjerama, odnosno primjenom „Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije“ (predlagateljica: dr. se. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru) – mišljenje Vlade

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

 PREDMET:    Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da odredi način i rokove u kojima će Hrvatsku elektroprivredu obeštetiti za gubitke stvorene antiinflacijskim mjerama, odnosno primjenom „Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije“ (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru) – mišljenje Vlade

 

Veza:              Pismo Hrvatskoga sabora, KLASA: 307-01/23-01/02, URBROJ: 65-23-03, od 16. ožujka 2023.

 

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da odredi način i rokove u kojima će Hrvatsku elektroprivredu obeštetiti za gubitke stvorene antiinflacijskim mjerama, odnosno primjenom „Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije“ (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru), daje sljedeće

 

M I Š L J E N J E

 

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da odredi način i rokove u kojima će Hrvatsku elektroprivredu obeštetiti za gubitke stvorene antiinflacijskim mjerama, odnosno primjenom „Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije“ (u daljnjem tekstu: Prijedlog zaključka), koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru, aktom od 15. ožujka 2023., iz sljedećih razloga:

 

Hrvatska elektroprivreda d.d. (u daljnjem tekstu: HEP d.d.), kao trgovačko društvo od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kontinuirano bilježi kvalitetne rezultate poslovanja te kroz svoje društveno odgovorno poslovanje doprinosi široj zajednici, a ujedno generira dodanu vrijednost za vlasnika. Međutim, zbog značajnih izvanrednih utjecaja na poslovanje u 2022. godini, društvu HEP d.d. potrebna su dodatna sredstva kako bi moglo premostiti trenutni manjak likvidnosti.

 

Društvo HEP d.d. u prethodnim razdobljima kontinuirano bilježi održivo i profitabilno poslovanje. Društvo HEP d.d. je samo u razdoblju od 2016. do 2021. godine u prosjeku generiralo prihode od 1,91 mlrd. eura na godišnjoj razini.

 

Nastankom poremećaja na energetskim tržištima već početkom 2022. godine društvo HEP d.d. čini okosnicu sigurnosti opskrbe i preuzima odlukama Vlade Republike Hrvatske zadaće vezane uz osiguravanje energenata na teritoriju Republike Hrvatske i zaštitu najosjetljivijih kupaca i / ili kupaca koji su ostali bez opskrbljivača, samim tim i bez opskrbe energijom, a u čemu ostali tržišni sudionici nisu imali interesa sudjelovati bilo da se radi o kapacitetima i / ili drugim tržišnim preduvjetima.

 

Uzroci koji su doveli do poremećaja na globalnom, pa tako i europskom tržištu energije nisu otklonjeni te je na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 16. ožujka 2023. donesena Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, koja je stupila na snagu 1. travnja 2023., a kojom je u članku 12. propisano da će Vlada Republike Hrvatske poduzeti potrebne mjere u svrhu osiguranja održivosti poslovanja i investicijskog potencijala društva HEP d.d. s obzirom na to da se dominantna uloga društva HEP d.d. i njegovih povezanih društava uz sigurnost opskrbe kupaca na umreženim sustavima i dalje nastavlja.

 

U tom smislu su društvu HEP d.d. dana državna jamstva za dva kredita, radi osiguranja nabave energenata, koja su s obzirom na okolnosti produljena i u 2023. godini, odlukama Vlade Republike Hrvatske, koje su donesene na sjednici održanoj 30. ožujka 2023.

 

Vlada Republike Hrvatske je također na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. donijela i Odluku o odobrenju davanja dioničarskog zajma društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. i pokretanju aktivnosti postupka dokapitalizacije, KLASA: 022-03/23-04/117, URBROJ: 50301-05/27-23-3. Sukladno navedenoj Odluci društvu HEP d.d. daje se dioničarski zajam u iznosu 400 milijuna eura s ciljem osiguranja nužne stabilizacije poslovanja zbog pretrpljenih gubitaka proizašlih iz provođenja odredbi iz paketa mjera Vlade Republike Hrvatske, donesenih radi pomoći građanima i ostalim ugroženim kupcima energije. Nadalje, navedenom Odlukom se zadužilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da poduzme sve potrebne aktivnosti s namjerom povećanja temeljenog kapitala društva HEP d.d. u ukupnoj vrijednosti do 900 milijuna eura. U ukupnu vrijednost povećanja temeljnog kapitala, odnosno dokapitalizacije obuhvaćen je i iznos od 400 milijuna eura koji se daje dioničarskim zajmom. Odluka o odobrenju davanja dioničarskog zajma društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. i pokretanju aktivnosti postupka dokapitalizacije provodit će se u skladu s propisima o državnim potporama i u konzultacijama s Europskom komisijom.

 

Slijedom iznesenoga, Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zaključka budući da je navedenim odlukama Vlada Republike Hrvatske poduzela potrebne aktivnosti.

 

Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na sjednicama Hrvatskoga sabor i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila ministra gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Davor Filipovića i državne tajnike Ivu Milatića, dr. sc. Marija Šiljega, Milu Horvata i Hrvoja Bujanovića.

PREDSJEDNIK

mr.sc. Andrej Plenković


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarstvo