Podjeli

Državni ured za reviziju, početkom 2022. godine obavio je reviziju u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava dd.

U Izvješću o obavljenoj reviziji i usklađenosti društva od 13. lipnja. 2022. god. pored brojnih primjedbi iz područja javne nabave navedeno je „da u društvu nisu uređeni uvjeti i način korištenja službenih vozila“. U izvješću se navodi da je odlukama Uprave za razdoblje od studenog 2015. god. do srpnja 2019. god. uređeno pravo korištenja službenih vozila 24 sata. U Odlukama je navedeno da pravo korištenja službenih vozila 24 sata u privatne svrhe ima 35 zaposlenika: predsjednik ,članovi uprave, direktori PrP- ova, sektora, predstojnik ureda, službenik za usklađenost, jedanaest pomoćnika direktora, pomoćnik predstojnika ureda, jedan rukovoditelj službe, šest savjetnika direktora, jedan koordinator i jedan savjetnik.

U izvješću se ne navodi temeljem koje odluke i koja radna mjesta imaju pravo korištenja službenih vozila 24 sata za period od 2019. god. do dana obavljanja revizije.

U izvješću se navodi izjava predstavnika društva HOPS dd da će izraditi unutarnje akte, Pravilnik o korištenju službenih vozila te druge odgovarajuće akte kojima će se urediti način i uvjeti korištenja službenih vozila Društva te prava i obveze korisnika službenih vozila 24 sata.

U Izvješću Državnog ureda za reviziju ne navodi se što se podrazumijeva pod pojmom „korištenja službenih vozila 24 sata u privatne svrhe“. Neosporno je da su svi radnici navedeni u odluci korištenja službenih automobila koristili službene automobile u privatne svrhe svaki dan u tjednu i  cijelu godinu. Neosporno je da je pored radnika kojima je odlukom odobreno korištenje službenih vozila u privatne svrhe, službena vozila koristili u privatne svrhe još cca 40 radnika. Prema izvorima iz HOPS- a zbog zloupotrebe korištenja službenih vozila u privatne svrhe od strane radnika koji nisu za to imali odobrenje propisano internim aktima za vremenski period od 2015. – 2019. god., HOPS – u je nanesena šteta u iznosu od cca 1.050.000 Eura.

Za vremenski period od 2020.- 2022. god. zloupotrebom službenih vozila u privatne svrhe od strane radnika koji za to nisu imali odobrenje propisano internim aktima. HOPS-u je nanesena šteta u iznosu od 420.000 Eura.

Navedeni iznos odnosi se na potrošeno gorivo bez troškova tekućeg održavanja. Svako vozilo u prosjeku mjesečno prijeđe cca 2000 km vozeći se u privatne svrhe s prosječnom potrošnom cca 8 – 8,5 . Korištenje službenih vozila u privatne svrhe prešutno su odobravali svi direktori organizacijskih jedinica. Službena vozila u privatne svrhe koristili su brojni Rukovoditelji Službi, Odjela i pojedini koordinatori u svim organizacijskim jedinicama.

 

U odnosu na primjedbe navedene u Izvješću Državne revizije vezano za korištenje službenih automobila u privatne svrhe, predsjednik Uprave dana 30. prosinca 2022. donosi Pravilnik o korištenju službenih vozila. Šest mjeseci je trebalo predsjedniku Uprave da donese Pravilnik koji se mogao donijeti u roku od najduže mjesec dana. Ništa se u HOPS-u ne događa slučajno. Svojim ponašanjem je samo produžio rok da se zloupotrebljavaju službena vozila u privatne svrhe.

Iz sadržaja Pravilnika o korištenju službenih vozila vidljivo je da Predsjednik Uprave nema namjeru donijeti Pravilnik o korištenju službenih vozila na način primjeren potrebama  tvrtke, ne stvarajući diskriminaciju među radnicima. HOPS dd je tvrtka koja  posluje sa gubitkom. U svakoj ozbiljnoj tvrtki koja posluje sa gubitkom, prvo i osnovno da se smanje gubitci je rezanje materijalnih troškova koji ne utječu na funkcioniranje tvrtke  što predsjedniku Uprave Igoru Ivankoviću ne pada na pamet. Sve se može rezati ali zabrana korištenja službenih vozila u privatne svrhe ne dolazi u obzir što je vidljivo i iz sadržaja Pravilnika.

Pravilnikom o korištenju službenih vozila čl. 6. stavak 2. t.1. i 2. propisano je da pravo na dodjelu i korištenje službenih vozila 24 sata imaju radnici na radnim mjestima s posebnim ovlastima prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji Društva s kojima je sklopljen poseban ugovor kojim se utvrđuju njihova prava i obveze i njihovi pomoćnici.

Člankom 6. st. 5. propisano je da predsjednik Uprave može svojom odlukom dodijeliti pravo korištenja službenog vozila 24 sata i ostalim korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. članka 6. na prijedlog i uz pisano obrazloženje ovlaštene osobe ili člana Uprave. Tko je ovlaštena osoba iz ovog članka nije razvidno, kao da je to bitno. Pod ostalim korisnicima kojima se dodjeljuje službeno vozila na korištenje 24 sata, ovaj članak podrazumijeva radnike ovisno o značaju, prirodi posla i vrsti njihovog radnog mjesta, ma što to značilo.

Člankom 6. stavak 2. t.1 i. 2. navedena je dodjela i korištenje , a u članku 6. stavak 5. samo korištenje, ma što to značilo.

Člankom 6. st.7. propisano je da Odluku o dodjeli vozila na 24 sata donosi predsjednik Uprave čime se derogira odredba iz stavka 2. t. 1.i 2. gdje je već navedeno pravo na dodjelu i korištenje.

U točki 8. istog članka propisano je da će predsjednik Uprave svojom odlukom svim korisnicima službenog vozila na 24 sata, utvrditi prava i obveze te u skladu s odredbama važećih poreznih propisa, način i uvjeti korištenja službenog vozila u privatne svrhe, kao i način utvrđivanje plaće radnika po toj osnovi.

Iz navedene odredbe je jedino jasno da se dodjela i korištenje službenih vozila 24 sata u HOPS-u ne smiju koristiti temeljem ovog Pravilnika dok predsjednik Uprave ne donese posebnu Odluku.

Posebna odluka o dodjeli i korištenju službenih vozila 24 sata do današnjeg dana nije donesena a ako je donesena nije javno objavljena na oglasnim pločama i na internetskim stranicama Društva.

Temeljem odredbi ovog Pravilnika niti jedan radnik u HOPS-u nema pravo koristiti službeno vozilo 24 sata. To se odnosi i na sve članove Uprave HOPS-a.

Protivno odredbama Pravilnika o korištenju službenih vozila svaki dan od dana stupanja na snagu Pravilnika u HOPS-u cca 70 radnika koristi službena vozila 24 sata i u privatne svrhe.

Zloupotrebom korištenja službenih vozila u privatne svrhe od dolaska Igora Ivankovića na radno mjesto predsjednika Uprave do dana stupanja na snagu predmetnog Pravilnika HOPS je oštećen za iznos od cca 52.500 Eura jer je i on odobravao/nije spriječio korištenje službenih vozila u privatne svrhe radnicima koji nisu imali pravo koristiti službeno vozilo u privatne svrhe u odnosu na Odluku iz 2015. god..

Zloupotrebom korištenja službenih vozila u privatne svrhe protivno internim aktima društva od dana donošenja Pravilnika o korištenju službenih vozila HOPS je oštećen za iznos od cca 210.000 Eura.

Zloupotrebom korištenja službenih vozila u privatne svrhe od dolaska Igora Ivankovića na mjesto predsjednika Uprave, HOPS je oštećen za iznos od cca 262.500 eura.

 Zloupotrebom službenih vozila u privatne svrhe od 2015. god. do danas HOPS je oštećen za iznos od 1.784.000 Eura.

Navedenom iznosu treba dodati troškove tekućeg održavanja i troškove amortizacije.

Člankom 6. stavak 9. Pravilnika propisano je da korisnik kojem je dodijeljeno službeno vozilo 24 sata dnevno nema pravo na naknadu troškova prijevoza prema općim aktima Društva.

Unatoč ovakvoj odredbi svi korisnici službenih vozila 24 sata koji nemaju sklopljene menadžerske ugovore primali su i primaju naknade za putne troškove.

Nije poznato ali se pretpostavlja da i osobe sa menadžerskim ugovorom primaju dodatni prihod na plaću za korištenje službenih vozila 24 sata iako nije donesena Odluka o dodjeli vozila. Ako su ostvarivali i ostvaruju dodatni prihod korištenjem službenih vozila u privatne svrhe temeljem kojeg akta su upisivali prijeđene kilometre za obračun. Ako su primali dodatni prihod s osnova korištenja službenih vozila za privatne potrebe lopovi bi trebali vratiti primljeni novac u proračun HOPS-a.

Od ukupnog broja prijeđenih kilometara svih vozila koja su odobrena da se koriste 24 sata 80% kilometara se prijeđe u privatne svrhe.

Sadašnju i bivše Uprave ne zabrinjavaju ove činjenice, oni su bahati moćnici kojima nitko ne može ništa. Znaju da će se gubitci HOPS-a pokriti javnim novcem iz Državnog proračuna i kroz povećavanje cijene kwh.

Kvaliteta predmetnog Pravilnika vidljiva je već u članku 2.st.1.t.1. gdje se u pojmovniku navodi da su službena vozila sva vozila definirana člankom 3. Direktive 2014/45/EU. U navedenoj Direktivi u članku 2. st.1.t.1. niti u bilo kojem članku ne definira se pojam službenog vozila. Direktiva 2014/45/EU pod nazivom Direktiva europskog parlamenta i vijeća o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila propisuje obim i sadržaj tehničkih pregleda motornih vozila.

Osim HOPS-a i HEP-a mali je broj tvrtki u državnom vlasništvu i korisnika državnog proračuna da se na ovakav način bahate s korištenjem službenih automobila u privatne svrhe. Predsjednik Vrhovnog suda RH nema pravo na korištenje službenog vozila 24 sata, a u HOPS-u pravo korištenja službenih vozila 24 sata pored ostalih ima predstojnik i  zamjenik predstojnika ureda Uprave. Njima i brojnim drugim korisnicima službena vozila služe isključivo za privatne svrhe.

Radnici o kojima ovisi stabilnost elektroenergetskog sustava nemaju ovakve privilegije.

Da se zloupotrebljavaju službena vozila u privatne svrhe u HOPS-u i nije neka novost.

Zabrinjava činjenica da je Državni ured za reviziju utvrdio se službena vozila koriste u privatne svrhe bez propisanih kriterija i da pritom nije utvrdio štetu koja je počinjena HOPS-u zloupotrebom korištenja službenih vozila u privatne svrhe i svoje izvješće dostavio nadležnim državnim tijelima. Zabrinjavajuće je što nadzorni i revizorski odbor HOPS-a nisu pokrenuli postupke protiv odgovornih za propuste koji su omogućili milionsku štetu HOPS-u.

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika