Podjeli

HOPS d.o.o. je jedna od rijetkih tvrtki u državnom vlasništvu, koja na svojim internetskim stranicama, posljednjih pet godina ne objavljuje Registra ugovora o javnoj nabavi. HOPS d.o.o., objavljivao je Registar ugovora o javnoj nabavi na svojim internetskim stranicama do 2017. god., na način da nije ažurno upisivao sve ugovorne podizvoditelje. Registar Ugovora o javnoj nabavi, HOPS d.o.o., objavljuje neažurno putem Narodnih Novina na EJON (elektronski oglasnik javne nabave),  što je zakonska obveza.

Članakom 28. Zakona o javnoj nabavi NN br. 120/16, propisano je:

(2). Naručitelj je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih  sporazuma.

(4).  Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., od 2018. god., objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi, na elektroničkom oglasniku javne nabave na način da u rubrici „Podugovaratelji“ ne upisuje ažurno podatke za ugovornr podugovaratelje.

U postupcima javne nabave brojni podnositelji ponuda, u svojoj ponudi navode potencijalne podugovaratelje. Podatci o pougovarateljima, u sklopu ponude, unose se u ESPD obrazac. U postupku odabira najpovoljnijeg ponuditelja, u Zapisnik se unose i podatci o podugovarateljima. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja sa ugovornim ponuditeljem i sa podugovarateljima sklapa se Ugovor o izvođenju radova. Nakon sklapanja ugovora, podatke o predmetu nabave, o ugovornom izvoditelju i o podugovarateljima, potrebno je upisati u Registar ugovora o javnoj nabavi.

Upisivanje ugovornih podugovaratelja u HOPS- d.o.o. nije praksa osim nekoliko izuzetaka. Od dana početka vođenja Registra ugovora o javnoj nabavi, upisano je cca 900 ugovora. Od navedenog broja ugovora cca 500 ugovora odnosi se na izvođenje radova. Od ukupnog broja Ugovora za izvođenje radova,  kod cca 250 ugovora, sklopljen je ugovor i sa podugovarateljima.

U Registru ugovora o javnoj nabavi, podatci o podugovarateljima upisani u za 9, od 250 Ugovora o javnoj nabavi. Iz provjerenih podataka vidljivo je da je kod brojnih ugovora o izvođenju radova, sklopljen ugovor i sa podizvoditeljima, koje HOPS d.o.o ne upisuju u Registar ugovora propisan zakonom.

Ne objavljivanje podataka, o podugovarateljima provodi se protivno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Ne objavljivanje ugovornih podizvoditelja provodi se s ciljem da je na gradilištu ne vidi tko je podugovaratelj, a tko neugovorni podizvoditelj. Skrivanje podataka o podugovarateljima, otvara prostor za angažiranje neugovornih podizvoditelja, kod izvođenja radova u objektima Prijenosnog područja Split.

Kod većine ugovora o izvođenju radova, pored ugovornih izvoditelja, radove izvode neugovorni izvoditelji (rad na crno u odnosu na odredbe Zakona o javnoj nabavi i ugovora sklopljenog sa ugovornim izvoditeljima). Kada iz Registra ugovora o javnoj nabavi nije vidljivo, tko je podugovaratelj, nije moguće sa sigurnosti utvrditi tko izvodi radove kao neugovorni izvoditelj.

 

Neugovorni izvoditelji svakodnevno, cijelu godinu, i tako u posljednjih 15 godina, radove izvode na crno u odnosu na Zakon o javnoj nabavi i drugim zakonskim propisima u objektima HOPS-a.

Angažiranje neugovornih podizvoditelja je usmeni dogovor između ugovornog izvoditelja ili podugovaratelja i direktora iz HOPS- a. Takav način ponašanja, dovodi do pogodovanja pomno biranim tvrtkama, da protivno odredbama Zakona o javnoj nabavi izvode radove i ostvaruju prihod. Takav način ponašanja, omogućava tvrtkama kojima je odobreno angažiranje neugovornih izvoditelja, da angažiraju izvoditelje koji će izvoditi radove po cijeni nižoj od ugovorene sa naručiteljem, i tako ostvaruju prihod na razlici cijena, protivan Zakonu o javnoj nabavi. Da se provodi postupak angažiranja novih podugovaratelja, propisan ugovorom, naručitelj, HOPS d.o.o. sklapa dodatak ugovora i direktno plaća novog podugovaratelja po cijenama iz ponude.

Da se provodi postupak angažiranja novog podugovaratelja po odredbama ugovora, tvrtka koja angažira novog podizvoditelja ne bi mogla ostvaritit prihod, na razlici cijena. Sve prethodno navedeno, omogućava mito i korupciju koja se događa u HOPS-u vezano za angažiranje neugovornih podizvoditelja radova. Veliko je pitanje da li angažirani neugovorni podizvoditelji, udovoljavaju uvjetima propisani u dokumentaciji za nadmetanje u pogledu referenci, licenci, likvidnosti itd.

Nastavak u sutrašnjem izdanju, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. nije u ljubavi sa Državnom komisijom za kontrolu javne nabave

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika