Podjeli

Sažetak: Samonosivi kabelski snop (u daljnjem testu: SKS) izrađuje se standardno u crnoj boji, prema normi HRN HD 626 S1/A2:2007. Upravo crna boja, tj. čađa u njoj, daje ovom kabelu otpornost na UV
zrake. Na zahtjev korisnika SKS se može izraditi i u nekoj drugoj boji. U tom slučaju, mora se staviti u izolacijski materijal odgovarajući UV stabilizator, kao i boja koju traži krajnji korisnik. Do sada je ova mogućnost u Hrvatskoj iskorištena jedino u HEP ODS Elektroprimorju Rijeka, prilikom rekonstrukcije nadzemne NN mreže grada Osora na otoku Cresu 1998. godine. Na njihov zahtjev u ELKA d.o.o. izrađen je
tada SKS u “kameno sivoj” boji. U referatu će se usporediti rezultati ispitivanja iz 1998. godine s
rezultatima ispitivanja na uzorku kabela koji je bio cijelo ovo vrijeme u pogonu, posebno sa stanovišta
mehaničkih značajki izolacijskog materijala koji je upotrijebljen za “kameno sivi“ SKS. Dat će se i prikaz
današnjeg izgleda nadzemne mreže u gradu Osoru s “kameno sivim” SKS-om. Ujedno će se dati i prijedlozi
gdje bi se još mogao upotrijebiti takav “kameno sivi” SKS, ili u bilo kojoj drugoj boji na zahtjev krajnjeg
korisnika, kako bi projektanti i ostalih nadzemnih 1 kV mreža imali podatak o postojanju ovakve mogućnost

Ključne riječi : standardni SKS, “kameno sivi” SKS
1. UVOD
SKS se izrađuje standardno u crnoj boji i to prema
HRN HD 626 S1/A2:2007 normi [1]. Upravo crna
boja, koju u osnovi sačinjava čađa, umiješana u
osnovnu izolaciju od umreženog polietilena, daje
ovom kabelu odgovarajuću otpornost na djelovanje
UV zraka.
Na zahtjev korisnika, SKS se može izraditi i u nekoj
drugoj boji. U tom slučaju mora se, pored osnovnog
izolacijskog materijala koji je umreženi polietilen,
upotrijebiti i odgovarajući UV stabilizator koji će dati
otpornost ovom kabelu na UV zrake, kao i boja koja se
želi postići. Do sada je, prilikom rekonstrukcije
nadzemne NN mreže grada Osora 1998. godine,
izrađen SKS samo u “kameno sivoj“ boji.
U to vrijeme nije postojala norma za ispitivanje
otpornosti materijala za izolaciju SKS-a na UV zrake,
tako da je tada upotrijebljeni cjelokupni izolacijski
materijal (mješavina osnovnog materijala umreženog
polietilena, UV stabilizator i tražena nijansa sive boja),
za izradu „kameno sivog“ SKS-a, ispitivan u
laboratoriju tvornice odjeće Varteks u Varaždinu, pod
jednakim uvjetima kao što se je ispitivao materijal za
izradu jeans odjeće. U međuvremenu, tehnički odbor
CENELEC TC 46X izradio je prijedlog norme EN
50289-4-17 [3], prema kojoj se može ispitati otpornost
na UV zrake SKS-a izrađenog u bilo kojoj boji.
2. SKS PREMA POSTOJEĆOJ NORMI
Za potrebe HEP ODS-a izrađuje se SKS prema normi
HRN HD 626 S1:2001/A2:2007 i Biltenu HEP-a broj
118 [2]. Prema separatima 4E i 6E ove norme, SKS se
izrađuje s nosivim ili ne nosivim neutralnim vodičem
za nazivni napon 0,6/1/1,2 kV slijedeće konstrukcije:
vodiči izrađeni od aluminija (1) i s izolacijom od
XLPE (3), s ili bez nosivog neutralnog vodiča (2)
izrađenog od aluminijske legure sa silicijem (aldrey), i
s izolacijom od istog XLPE (slika 1.).
Slika 1. SKS koji se koristi u HEP ODS-u
U odgovarajući izolacijski materijal prema normi [1]
tipa TIX-5, dodaje se crna boja, s najmanjim učešćem
čađe od 2,5%, čime se zadovoljava zahtjev otpornosti
na djelovanje UV zraka na SKS-a, definiranog prema
poglavlju 2.5.1. iste norme.
Naime, SKS je cijelo vrijeme svoje upotrebe pod
utjecajem djelovanja i UV zraka, koje imaju negativan
učinak na osnovni izolacijski materijal (umreženi
polietilen) od kojeg se izrađuje SKS. Zbog toga je boja
ovog kabela crna, i u njoj je određeni sadržaj čađe
(prema normi najmanje 2,5%), čime se postiže da ovaj
materijal obojen crnom bojom ne degradira pod
utjecajem UV zraka tijekom svojeg radnog vijeka (cca.
najmanje 40 godina).
Ovako izrađen SKS podliježe raznim ispitivanjima:
rutinskom, preuzimnom i tipskom. U njime se, između
ostalog, provjeravaju osnovne mehaničke značajke
upotrijebljenog izolacijskog materijala, naravno time i
upotrijebljene crne boje, u što spadaju prvenstveno
prekidna sila i prekidno istezanje, i to prije i nakon
P&P 2022
44. međunarodno savjetovanje „PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE“, 10. – 11. studenog 2022. 23
starenja ovog materijala 7 dana na 121°C. Normom je
definirano da nakon ovakvog starenja promjena
istezanja može biti najviše ± 30% dok promjena
čvrstoće može biti najviše ± 25%. Postoje i razna
druga neelektrična ispitivanja kojima se provjera
kvaliteta izolacijskog materijala, kao što su npr.
stupanj umreženja, otpornost na niske temperature
udarom, deformacije na toplo i trajna deformacija pri
određenoj sili, upijanje vode, izolacijski otpor i još
neka druga, a među njima najvažnija je otpornost
izolacijskog materijala na atmosferilije.
Radi se o jednom od tipskih ispitivanja prema točci
2.5.1. navedene norme Ispituju se uzorci izolacije
uzetih sa svih faznih žila, kao i s nosivog neutralnog
vodiča, i oni se tretiraju u raznim klimatskim uvjetima
starenja pod ksenon testom uz djelovanje svjetlosti
radijacije (2,2 ± 0,2) mW/cm2 i valne duljine 340nm
do 400nm ultravioletnog spektra, temperature okoline
(70 ± 2)°C uz prskanje demineraliziranom vodom
(otpora ≥ 105 Ω·cm), prskanje pod kutom oko 50°,
količine vode od 15 – 25 dm3·h-1 u trajanju 3 minute
svakih 20minuta, temperature 10°C do 30°C, uz
najmanju temperaturu – (25 ± 2)°C) i tako tijekom 7
dana tj. 168sati. Pod ovakvim uvjetima prate se onda
ranije spomenute promjene istezanja i prekidne
čvrstoće izolacije. A rezultati moraju biti u granicama:
istezanje najviše ± 30% odnosno prekidna čvrstoća
najviše ± 25%.
3. IZRADA „KAMENO SIVOG“ SKS
Kao što je u uvodu referata spomenuto, prilikom
rekonstrukcije nadzemne NN mreže grada Osora
1998. godine, HEP ODS Elektroprimorje Rijeka
zatražio je u ELKA d.o.o. izradu SKS u “kameno
sivoj“ boji. Tada su postojali zahtjevi i iz HEP ODS
Elektrodalmacije Split, za rekonstrukcije zračne mreže
gradova Hvara i Omiša, ali su od toga odustali zbog
financijskih razloga (ili još nekih drugih nepoznatih
autoru ovog referata).
Nakon što su se odredile sve potrebne konstrukcije za
rekonstrukciju grada Osora, pristupilo se je odabiru
najpovoljnijeg proizvođača UV stabilizatora te
određivanju najpovoljnije količine pojedinog od
potrebnih materijala: osnovni umreženi polietilen, UV
stabilizator i tražena nijansa siva boja. Kako bi se
odredila što točnija nijansa tražene sive boje, iz Osora
je dopremljen uzorak kamena prema kojem je
utvrđeno potrebno doziranje boje. Naime, potrebno je
znati da svako preveliko doziranje boje smanjuje
otpornost na UV zračenje i treba je dozirati u što
manjoj količini, ali opet dostatnoj da se postigne
tražena siva nijansa. Kako bi se ovaj utjecaj što više
smanjio, od proizvođača UV stabilizatora kupljena je i
siva boja, čime se najviše približilo traženoj “kameno
sivoj“ nijansi.
Ovako izrađena smjesa ispitivala se je u laboratoriju
tadašnje tvornice odjeće Varteks u Varaždinu prema
njihovoj metodi, obzirom da Elka d.o.o. tada još nije
imala odgovarajuću opremu za ovo ispitivanje (ksenon
lampa). Otpornost na UV zračenje ispitivalo se je
“weather-O-meter” testom, pod slijedećim uvjetom:
332 sata pri 50°C uz povremeno vlaženje. Prema
Varteksovim podacima, 10 sati starenja, pod ovim
uvjetima, odgovara 1 danu izlaganja sunčevom svjetlu.
Istovremeno s ovim ispitivanjima, ispitivalo se je i u
laboratoriju proizvođača UV stabilizatora i boje pod
slijedećim njihovim uvjetima: 1300 sati zračenja
odgovara 1 godini izloženosti suncu na Mediteranu, a
uzorci su kod njih zračeni prvo 500 pa 1000 sati. Već
tada se nije dobila nikakva vizualna promjena boje na
uzorcima kabelima koji su se ispitivali.
Slika 2. Izgled dijela NN mreže s „kameno sivim“
SKS-om
Budući da tada još nije bilo propisanih kriterija za
procjenu rezultata, a promjene prekidne čvrstoće i
istezanja nisu značajni, prihvatilo se je da su dobiveni
rezultati dobri za daljnju upotrebu izolacije, s kojom je
izrađena cjelokupna količina “kameno sivog“ SKS-a
za potrebe grada Osora.
4. 20-tak GODINA OD UPOTREBE
„KAMENO SIVI“ SKS U OSORU
Nakon 20-tak godina od početka upotrebe, uzeti su
uzorci u gradu Osoru “kameno sivog“ SKS-a s mjesta
upotrebe (slike 2 i 3) te su dostavljeni kod proizvođača
ovog kabela. Ovom prilikom, obzirom da su u
međuvremenu u Elka d.o.o. nabavili “ksenon” lampu,
istovjetno ispitivanje napravljeno je u njihovom
laboratoriju, pod istim uvjetima kao prije 20-tak
godina, te su se usporedili ondašnji i sadašnji rezultati.
Iako je bilo za očekivati da će neki rezultati biti nešto
drugačiji nego prije 20 godina, konačan rezultat je da
je “kameno sivi“ SKS i nakon 20-tak godina upotrebe
u vrlo dobrom stanju i da se može i dalje
upotrebljavati. Naime, dobile su se promjene istezanja
nakon starenja +10% a promjene prekidne čvrstoće –
21%, što je u zadanim granicama po normi.
P&P 2022
44. međunarodno savjetovanje „PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE“, 10. – 11. studenog 2022. 24
Slika 3. Izgled dijela NN mreže s „kameno sivim“
SKS-om
5. ISPITIVANJE NA ATMOSFERILIJE
Kao što je u uvodu rečeno, tehnički odbor CENELEC
TC 46X izradio je prijedlog norme EN 50289-4-17
(Ispitne metode za ocjenu UV otpornosti plašteva
energetskih i svjetlovodnih kabela) još u lipnju 2010.
godine. Prijedlog ove norme ima status FINAL
DRAFT (FprEN 50289-4-17:June 2010) i sve članice
CENELEC-a imale su priliku poslati svoje komentare
i eventualne prijedloge za izmjenama. Oni se svi još
obrađuju i za očekivati je da će se do kraja ove godine
objaviti ova norma kao EN.
Prema ovoj normi može se ispitati otpornost na UV
zrake SKS-a, izrađenog u bilo kojoj boji, prema tri
moguće metode: A, B i C. Metoda A upotrebljava
“ksenon” lampu za simuliranje UV efekta na izolaciji
SKS-a a konačni rezultati se dobiju ispitivanjem
mehaničkih značajki nakon zračenja i to kod vanjske i
unutarnje primjene. Kod metode B upotrebljavaju se
fluorescentne lampe i to dvije vrste: tip I i tip II uz
mjerenje istog efekta nakon zračenja kao kod metode
A, dok se kod metode C koristi “mercury vapour”
lampa (sa živinom parom) s podjednakim efektom
nakon zračenja kao i kod prethodnih metoda. Kod
vanjske primjene, uzorci SKS-a povremeno se tretiraju
vodom kod metoda A i B, dok se kod metode C ne
upotrebljava dodatno i voda.
Kako je ova norma još uvijek u statusu FINAL
DRAFT moguća su neke naknadne izmjene istoga.
Naime, ova norma se usuglašava među članicama
CEN-a već duži niz godina za koje vrijeme je bio
veliki broj izmjena i dopuna, tako da je upitna početna
pretpostavka da bi se ova norma mogla objaviti još do
kraja ove godine.
6. ZAKLJUČAK
6.1. Za potrebe HEP ODS-a uspješno je izrađen,
položen i u funkciji već više od 20-tak godina SKS u
boji različitoj od crne, a koji je upotrijebljen prilikom
rekonstrukcije nadzemne NN mreže grada Osora na
Cresu, i to u „kameno sivoj“ boji.
6.2. Svi rezultati ispitivanja na uzorku kabela, koji je
bio u radi svih ovih 20-tak godina, govore da je ovaj
„kameno sivi“ SKS kabel u očekivano dobrom stanju
te da se isti može i nadalje upotrebljavati.
6.3. Temeljem ovoga, predlaže se da se i u svim
ostalim sredinama gdje imaju potrebu za SKS-om u
boji drugačijoj od crne, upotrebi ovaj proizvod. Ujedno
se preporuča i svim ostalim sudionicima koji odlučuju
o zakonskoj regulativi, kao npr. Ministarstvo
graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode te razne kulturne ustanove koje bi bile
„uljepšane“ ovim proizvodom, da stave u svoje
zakonske akte mogućnost upotrebe SKS kabela u
„kameno sivoj“ boji. Ili u nekoj drugoj boji po želji,
npr. zelene u Nacionalnim parkovima.
6.4. Jedini problem predstavlja telekomunikacijska
mreža, koja se u pravilu postavlja ispod SKS-a, i kod
koje još nisu uzeli u razmatranje izradu
telekomunikacijskih kabela u isto takvoj „kameno
sivoj“ boji, ili nekoj drugoj boji po želji korisnika, jer
samo rješenje NN mreže s „kameno sivim“ SKS-om
nije dovoljno, već ga mora slijediti i odgovarajući
„kameno sivi“, ili neke druge boje, telekomunikacijski
kabel, kao i kompletan spojni i ovjesni kabelski pribor.
7. LITERATURA
(1) Norma HRN HD 626 S1:2001/A2:2007 –
Nadzemni distribucijski kabeli nazivnog napona Uo/U
(Um): 0,6/1 (1,2) kV
(2) Granska norma HEP-a broj 118: „Tehnički
uvjeti i upute za izgradnju niskonaponske mreže sa
samonosivim kabelskim snopom“, I. Izmjene i
dopune, 29.05.2003.
(3) Norma FprEN 50289-4-17:June 2010 – Ispitne
metode za ocjenu UV otpornosti plašteva energetskih i
svjetlovodnih kabela
(4) Zdravko Pamić, Krešo Šintić: „DOSADAŠNJA
ISKUSTVA SA SKS-om U BOJI RAZLIČITOJ OD
CRNE“, 3. (9.) savjetovanje HO CIRED-a, Sv. Martin
na Muri, 13.-16. Svibnja 2012.
(5) Katalog proizvođača „kameno“ sivog SKS-a,
ELKA d.o.o. Zagreb – Energetski i signalni kabeli do 1
kV
(6) Katalog proizvođača UV stabilizatora i boje
– CLARIANT, Švicarska

ZDRAVKO PAMIĆ dipl.ing.el.
Konzultant


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika