Podjeli

Društvena percepcija zorno oslikava korupciju i kriminal u društvu. Bez ikakvog obzira, brojni direktori u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. sustavno i bez ikakvog straha od nadređenih (skupština i nadzorni odbor), od zakona RH i od javnosti, natječu su tko će više i na koji način kršiti Zakone i interne akte iz područja javne nabave u dijelu angažiranja neugovornih podizvoditelja kod izvođenja radova.

Skupštinu HOPS-a d.o.o sačinjava jedan član, predsjednik Uprave HEP d.d. g. Frane Barbarić. Predsjednik i većina članova nadzornog odbora su radnici HEP d.d. Kad se kriminalne aktivnosti iz područja javne nabave  u području angažiranja neugovornih podizvoditelja događaju u HEP-u zašto se ne bi događale i u HOPS-u.

 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.(u daljnjem tekstu HOPS) je jedan od najvećih investitora u Republici Hrvatskoj sa prosječnim godišnjim planom od cca 600 miliona kuna. Od ukupnog iznosa cca 300 miliona kuna odnosi se na radove i usluge.

 

Temeljem Zakona o javnoj nabavi, HOPS je donio Pravilnik o javnoj nabavi u skladu sa zakonom. Postupak objavljivanja poziva za nadmetanje provodi se u skladu sa internim aktom ali odabir najpovoljnijih ponuditelja ne provodi se u skladu sa internim aktom i dokumentacijom za nadmetanje. U brojnim nabavama odabiru se najpovoljniji ponuditelji koji nemaju resurse da mogu odraditi najmanje 70% poslova predmeta nabave a za 30% poslova predmeta nabave mogu zahtijevati od naručitelja odobrenje za angažiranje podizvoditelja bez obzira da li su u dokumentaciji za nadmetanje naveli potrebu angažiranja podizvoditelja. Isti problemi se pojavljuju i kad pojedini ponuditelji imaju resurse sa kojima mogu odraditi ugovorene poslove, oni to ne rade već na tržištu traže poizvoditelje koje im odgovorne osobe HOPS-a odobravaju protivno internim aktima HOPS-a.

Prema slobodnoj procjeni neugovorni podizvoditelji izvedu oko 40% svih radova što iznosi oko 120 miliona kuna, koji se izvode u objektima HOPS-a, što omogućava kriminalne aktivnosti, a samo odobravanje izvođenja radova podizvoditelja bez ugovora sa naručiteljem je kriminalna aktivnost.

 

U dokumentaciji za nadmetanje i u sklopljenim ugovorima navedeno je da ugovorni izvoditelj može angažirati poizvoditelje do 30% predmeta nabave i da se u takvim situacijama sklapa dodatak Ugovora, između naručitelja i prihvaćenog podizvoditelja. U takvim slučajevima temeljem Zakona o javnoj nabavi naručitelj direktno plaća podizvoditelja. U niti jednom od četri Prijenosna područja i Sektora za izgradnju ne provodi se propisani postupak odobravanja i uvođenja u posao podizvoditelja. Ovakvo stanje traje od dana donošenja prvih zakonskih akata iz područja javne nabave. Nitko u HOPS-u ne želi prekinuti kriminalne aktivnosti vezano za odobravanje uvođenja u posao vanjskih izvođača. Najgore od svega je što i predsjednik uprave donosi interni akt iz područja zaštite na radu, kojim na mala vrata legalizira protuzakonito angažiranje vanjskih izvođača.

 

Pored internih akata iz područja javne nabave temeljem kojih se provodi postupak objavljivanja javnih poziva za nadmetanje i odabira najpovoljnijih ponuditelja u HOPS-u je predsjednik uprave donio 2017. god. Pravila i mjere sigurnosti za rad vanjskih izvođača na privremenim gradilištima u objektima HOPS-a. Temeljem navedenih Pravila u objektima HOPS-a radove mogu izvoditi samo tvrtke koje imaju sklopljen Ugovor ili im je izdana narudžbenica. Nadalje je propisano da radove mogu izvoditi u hitnim situacijama kada nije moguće napisati i izdati narudžbenicu i tvrtke po odobrenju direktora prijenosnih područja za radove koji ne traju duže od 5 radnih dana. Radovi do 5 radnih dana ne smatraju se radovi na privremenim gradilištima. Pravilima i mjerama sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima HOPS-a (Glasnik br.3) propisan je postupak izdavanja pisanih isprava za rad bez kojih nije moguć ulazak i izvođenje radova u elektroprijenosnim postrojenjima.

Pored internih akata iz područja javne nabave temeljem kojih se provodi postupak objavljivanja javnih poziva za nadmetanje i odabira najpovoljnijih ponuditelja u HOPS-u je predsjednik uprave donio 2017. god. Pravila i mjere sigurnosti za rad vanjskih izvođača na privremenim gradilištima u objektima HOPS-a. Temeljem navedenih Pravila u objektima HOPS-a radove mogu izvoditi samo tvrtke koje imaju sklopljen Ugovor ili im je izdana narudžbenica. Nadalje je propisano da radove mogu izvoditi u hitnim situacijama kada nije moguće napisati i izdati narudžbenicu i tvrtke po odobrenju direktora prijenosnih područja za radove koji ne traju duže od 5 radnih dana. Radovi do 5 radnih dana ne smatraju se radovi na privremenim gradilištima. Pravilima i mjerama sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima HOPS-a (Glasnik br.3) propisan je postupak izdavanja pisanih isprava za rad bez kojih nije moguć ulazak i izvođenje radova u elektroprijenosnim postrojenjima.

U Prijenosnim područjima Zagreb, Rijeka i Osijek neugovornim izvođačima se odobrava ulazak i izdavanje Dozvole za rad na način da se u dokumentu pod nazivom Isprava o razgraničenju ovlasti navedu svi radnici svih mogućih tvrtki iz čega nije vidljivo tko su radnici pojedinih tvrtki što je u suprotnosti sa internim aktima HOPS-a.

U Prijenosnom području Split, direktor g. Zoran Sinovčić čim je stupio na dužnost, protivno svojim ovlastima donosi tkzv. Postupovnik za uvođenje u posao vanjskih izvođača na privremenim gradilištima u HOPS-u d.o.o. Navedeni Postupovnik donesen je 25.07. 2018. god.

Postupovnik nije dokument koji analitički razrađuje primjenu odredbi Pravila …. za rad vanjskih izvođača koji je donio predsjednik uprave i treba se primjenjivati u svim dijelovima HOPS-a, propisuje sebi pravo da on donosi Odluku kojom neugovorni vanjski izvođači mogu izvoditi radove u objektima HOPS-a. Postupovnikom je omogućeno da je dostatno da ugovorni izvođač sklopi ugovor ili izda narudžbenicu podizvoditelju i direktor donosi Odluku kojom se odobrava izvođenje radova u objektima HOPS-a.

 

Načini kojima se odobrava izvođenje radova neugovornim izvođačima radova nije u skladu:

 

 1. Zakonom o javnoj nabavi, dokumentaciji za nadmetanje i Ugovoru o izvođenju radova sklopljenog između naručitelja i ponuditelja;
 2. Zakonu o gradnji za radove koji se izvode temeljem građevinske dozvole. Zakonom je propisana obveza da je investitor dužan sklopiti Ugovor sa svim izvođačima;
 3. Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima: Pravilnikom je propisana obveza prijave privremenog gradilišta Inspekciji rada. Pored ostalih podataka potrebno je navest broj ugovornih izvođača i nazive tvrtki ugovornih izvođača. U HOPS-u se dostavlja prijava privremenog gradilišta i bez ikakvog straha se navode i tvrtke koje nisu ugovorni izvođači.

Nastavak prvog dijela slijedi u sutrašnjem izdanju.

Anđelko Jeličić


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika