Podjeli

Odgovornost za vođenje Grada Supetra Ivana Marković preuzela je 2013., a u 2020. Grad Supetar ulazi sa 24 milijuna kuna obveza i sa manjkom od 9 milijuna kuna. Sva izvršenja proračauna od 2013.do 2019. u odnosu na izvorno planirana izvršena su tek u prosjeku 60%. Sam po sebi nameće se zaključak da je Grad Supetar, u ovu 2020. godinu, “ušao”, sa obvezama u visini jednog izvršenja proračuna. Prošlogodišnje izvršenje proračuna, iznosilo je 27 milijuna kuna, a planirano je u visini od 49 milijuna kuna (54% izvršenja). Izvor: web stranice Grada Supetra.

Što se tiče projekata koje ista navodi u svojoj današnjoj objavi iznosimo sljedeće:

– školska sportska dvorana sufinancirana je od Splitsko-dalmatinske županije

-tzv. novi vrtić se nalazi u staroj zgradi, bivša poslovna zgrada KD Grada, s direktnim izlazom na prometnicu Petra Jakšića što predstavlja veliku opasnost za djecu

-energetska obnova postojeće zgrade vrtića “Mrvica” koštat će  u konačnici 8 milijuna kuna, početno planirano 4,9 milijuna kuna, a navodi se kako je taj projekt sufinanciran sa 1,6 milijuna kuna, što se, ako znamo računati, da zaključiti da će navedeni projekt teretiti gradski proračun sa 6,4 milijuna kuna kuna?  Skoro 25 % proračuna. Za 8 milijuna kuna mnoge su lokalne samouprave sagradile nove zgrade vrtića. K tome, vrtić “Mrvica” nema osiguranu centralnu kuhinju i uređen okoliš , te se za sada plaća korištenje hotelske kuhinje

-naknade za novorođenu djecu bile su prije daleko veće te veći broj studentskih i učeničkih stipendija (Službeni glasnik Grada Supetra br. 14/05),

-besplatni udžbenici su financirani od Splitsko-dalmatinske županije

Komunalno društvo Grad ne posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom, a naplaćuje enormne iznose za prikupljanje i zbrinjavanje otpada, a Kupinovica kao odlagalište otpada koja ne može ni vlastiti otpad zbrinuti, prima otpad sa cijeloga otoka od 1.2.2020.tako da je Kupinovica koja je bila već ekološka bomba, postala još opasnijim i otrovnijim mjestom po okoliš i zdravlje građana Supetra.

Ima toga još..

Osvrt na izjavu Ivane Marković, polugodišnje izvršenje 2020.,ostvarenje prihoda 16,7 mil kn

Izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. kasni već 40 dana iako je propisano da ga je gradonačelnica obvezna podnijeti do 1.lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. O rebalansu, također, još nemamo nikakvih informacija, iako je bio najavljivan. Čemu rebalans proračuna ako gradonačelnica tvrdi da smo u plusu? Imamo li uvid u izvršenje proračuna siječanj-lipanj 2020.na web stranicama Grada?? Da vidimo referentnu stranicu obrasca na kojem se iskazuje izvršenje siječanj-lipanj 2020. i iskazan iznos obveza na dan 30.6.2020. Laiku je jasno da obveze na dan 30.6.2020. ne mogu biti značajno manje od onih 31.12.2020., već su možda i veće?  Da je svih 16,7 mil kuna prihoda koje navodi gradonačelnica plaćeno na obveze iz 2019. čime se financiralo tekuće poslovanje Grada i gradskih korisnika ovih 6 mjeseci?

Jer, na dan 31.12.2019. godine Grad je bio dužan 24.121.743 kn (AOP OZNAKA 036 iz referentne stranice  „Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.siječanj 2019.-31.prosinac 2019.“ K tomu, prihodi poslovanja (AOP OZNAKA 001) iskazani su u iznosu od 26.646.136 kn, a manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju 8.939.191 kn (AOP OZNAKA 636). Postoji opravdana bojazan da Grad nije sposoban servisirati najnužnije obveze (plaće gradske uprave i dječjega vrtića). Podsjetimo se i ponovimo: Nerealno planiranje zadnjih 8 godina (svi planovi planirani su prvotno na 50 milijuna kuna, da bi stvarna izvršenja proračuna (poput ovoga) pokazala da se izvršenja svode na cca 50% planiranoga, a neprijeporno je da nerealno planiranje generira nerealno trošenje. Ovaj izvještaj  o tome zorno govori. Postavlja se pitanje: Ako je na dan 31.12.2019. dug po obvezama 24 milijuna kuna koliki je na današnji dan? Nažalost,  vijećnicima se ne odgovara na pitanja, tako da mnogi  pribjegavaju korištenju Zakona o pravu na pristup informacijama.

Tonkica Kaliterna


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika