Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

DRUGI  PRAVNI  REDJAVNE   ISPRAVE IZ  DOMENE  PROSTORNOG  REGISTRA NEKRETNINA

KATASTARSKI  OPERAT (katastarski plan , posjedovni  list , terenski  podatci geodetske  izmjere   i  pomoćna  računanja )

Od  osamostaljenja  REPUBLIKE  HRVATSKE   mijenjali  su se  RAVNATELJI  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE

 • Bačić Željko dr. sc.   Od  srpnju 2000. godine ravnateljem Državne geodetske uprave. Ovu dužnost obnašao je do veljače 2012 godine 

Za  vrijeme   vladavine  gospodina  BAČIĆ  ŽELJKA  dr. sc. Na  sjednici  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE  04. 08. 2004.  godine  donesena  je  UREDBA  o  uvođenju  HTRS96/TM  u  svojstvu   osnovne  i  zakonite  kartografske  projekcije  po  osnovi   baznih  formula  koje  se  oslanjaju  na  geografske koordinate: geografsku  širinu (φ)  i  geografsku  dužinu (λ).

Jedna  od  najvećih   pogrešaka  geodetske  struke  jer  u  svijetu  i  svjetskoj  kartografiji  uvode  se   kartografski  sustavi  gdje  su  bazne  formule   oslonjene  na  geocentrične  koordinate geocentričnu  širinu (φ°)  i  geocentričnu   dužinu (λ°).

Vlada Republike Hrvatske razriješila je dužnosti Željka Bačića i umjesto njega za ravnatelja Državne geodetske uprave imenovala je Danka Markovinovića sa Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

 • Danko Markovinović sc.    stigao je na čelo Državne geodetske uprave  2012. godine iz kvote Hrvatske narodne stranke, na preporuku „starog“ HNS-ovca Srećka Ferenčaka i njegova partnera Zvonka Biljeckog

A evo podugačkog niza inkriminacija ravnatelja Markovinovića što su djelatnici DGU-a odlučno podastrijeli  sa  javnosti.

1) Naručivanje studija i projekata bez prethodne verifikacije kvalitete postojećih projekata, bez provjere opravdanosti naručivanja

2) Suradnja s tvrtkama kroz naručivanje poslova direktnom pogodbom

3) Usporavanje implementacije ZIS-a, zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra, koji je Odlukom Vlade RH postao projektom od prioritetne važnosti. Markovinović je naređivao obustavu svih aktivnosti. Osim toga za donošenje odluka važnih za implementaciju ZIS-a trebalo mu je više nego dvostruko vremena nego što je radnim tijelima trebalo za pripremu dokumentacije

4) Zapošljavanje bez kriterija pogodovanjem pojedincima namještanjem natječaja

5) Prilagođavanje općih akata DGU-a potrebama pojedinaca iz njegovog kruga

6) Angažiranje pojedinaca koji su bili umirovljeni za potrebe implementacije ZIS projekta, a da nisu imali nikakve veze s tim projektom niti su na njemu sudjelovali, s time da je plaćanje u prvih 6 mjeseci išlo iz proračuna DGU-a

8) Manipuliranje natječajima za izbor zamjenika ravnatelja

10) Korištenje službenih vozila tijekom 24 sata od strane pojedinaca koji na to nisu imali pravo

11) Pogodovanje pojedincima slanjem na simpozije koji se održavaju na udaljenim lokacijama

12) Pogodovanje pri odabiru izvođenja radova na obnovi zgrada u Gruškoj (Zagreb), u Šibeniku, zataškavanje problema oko obnove zgrade u Puli (loše izvedeni radovi, paralelni radovi na zgradi pročelnika)

13) Izdavanje nezakonitih naloga

14) Postupanje po nezakonitim nalozima

15) Ignoriranje pritužbi i prigovora službenika DGU-a, kao i prijave mobinga

16) Zataškavanje slučaja, imenovanje pročelnika koji je već osuđivan, a sudski se vodi postupak protiv njega i postoje brojne prijave, imenovanje bez natječaja

17) Progon djelatnika koji su se usudili pokrenuti postupak na način da se i dalje nad njima vrši mobing, progon svjedoka, oglušivanje na informacije koje upućuju na privatno obavljanje poslova unutar katastarskih ureda

18) Ponavljanje natječaja za zamjenika ravnatelja dok napokon nije zaposlen gosp. Majetić. Gospodin Majetić je prije toga iz privatne tvrtke zaposlen na mjesto voditelja odjela, a zatim na mjesto pročelnika u Rijeci jer je kućni prijatelj ravnatelja Markovinovića.

16) Neosnovano pokretanje postupaka protiv pojedinaca (zahtjevi za pokretanje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti i dr.)

17) Lažno prikazivanje navodnih postupaka koji uopće nisu obavljeni da bi se izbjegle institucije koje su slale upite DGU po prigovorima službenika

18) Naručivanje Pilot projekta s unaprijed prejudiciranim rezultatima čime su se značajno proširivali zadaci iz Pilot projekta

19) Nepotrebno povećavanje troškova za potrebe ZIS projekta tako što se na vrijeme nisu poduzele potrebne mjere da se dođe do podataka APIS-a što je u konačnici rezultiralo sa cca 30 % većim troškovima pripreme podataka

20) Izvođenje geodinamičke kampanje 2013. godine koja nije bila u planu predviđenih aktivnosti, već je naknadno uvrštena, dvije godine prije datuma kada je trebala biti pokrenuta (izvodi se svakih 10 godina), razlozi su poznati

21) Imenovanje osoba iz bliskog kruga za provođenje Državnog stručnog ispita bez obzira što ima zaposlenika koji su po svom znanstveno-stručnom autoritetu kudikamo kompetentniji

22) Imenovanje povjerenstava za izradu Pravilnika na način da se ignoriraju stručni potencijali zaposlenika koji bi mogli puno više pridonijeti kvaliteti pisanih akata. Upravo zbog tog pristupa su na Pravilnik o geodetskom projektu upućene brojne kritike i primjedbe, te je mijenjan gotovo u potpunosti, a po primjeni se pokazalo da su određeni dijelovi teško provedivi u praksi. Stavljanjem izvan snage nastao je pravni vakuum od nekoliko mjeseci, itd.

23) Dodjeljivanje projekata tvrtkama čiji su vlasnici njegovi prijatelji

 • sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod.

Na 13. sjednici Vlade Republike Hrvatske, 22. prosinca 2016. godine dr. sc. Damir Šantek imenovan je na dužnost ravnatelja Državne geodetske uprave koju  obnaša  i  danas . Dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., dana 29. prosinca 2016. godine predstavio se kratkim govorom službenicima Državne geodetske uprave u kojem je najavio buduće djelovanje Uprave i ciljeve koji su pred njom.

Katastarski  operat  povjeren  je  kako  na  izradu  tako  i  na  dužni  nadzor   održavanja  i  izdavanja  javnih  podataka  u  obliku ovjerene  javne   isprave  koja  uživa  javnu  vjeru  istinitosti , točnosti , valjanosti  i  zakonitosti  DRŽAVNOJ  GEODETSKOJ  UPRAVI   REPUBLIKE  HRVATSKE.

Trebam  dati   obrazloženje  zašto  je   „katastarski  operat“ DRUGI  PRAVNI  RED  javnih  isprava  iz  domene  prostornog  registra nekretnina  , a  zašto  je   „zemljišno – knjižni operat“ PRVI  PRAVNI  RED  javnih  isprava iz  domene  prostornog  registra nekretnina ?

Kada  imate  na  stolu  prijepis  zemljišno  knjižnog  izvatka  ovjerenog  od  nadležnog  suda  i  potpisanog  od  odgovorne  osobe  sa plaćeno  propisanom  državnom  pristojbom – državnim  biljegom  i  kada  na  stolu  imate „prijepis posjedovnog  lista“  ovjerenog  žigom  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE , Područnim  uredom  za  katastar i  potpisom  ovlaštenika  sa  naznačenim dokazom  o  plaćanju  državnih  pristojbi za izdanju  javnu  ispravu, Vi  na  stolu  imate  dvije  javne  isprave  izdane  od  dva  različita   državna  tijelo  o   istoj  katastarskoj  čestici .

Navod  koji  sam  iznio  mogu  objasniti  ovako: javne  isprave  prijepis  zemljišno knjižnog  uloška  i  prijepis  posjedovnog  lista  su  „dva  lica  istog  novčića“  jer  se  odnose  na   istu  katastarsku  česticu  u  istoj  katastarskoj  općini.

Zakon  definira  da  je  prijepis  zemljišno knjižnog  uloška javna  isprava  PRVOG  PRAVNOG  REDA ,  a  da  je  prijepis  posjedovnog  lista  javna  isprava  DRUGOG PRAVNOG  REDA , citiram  !

Z A K O N   O   ZEMLJIŠNIM    KNJIGAMA

Članak 10.

(1) Oznake katastarskih čestica u zemljišnoj knjizi moraju biti sukladne s njihovim oznakama u katastru zemljišta i katastarskim planovima, a osobito moraju biti navedeni katastarski brojevi čestica, njihova površina prema katastru, kao i zgrade i druge građevine koje trajno leže na zemljištu ili su ispod njegove površine (izgrađenost zemljišta).

(3) Ako se razlikuju podaci u zemljišnoj knjizi i katastru zemljišta, mjerodavni su za knjižna prava podaci u zemljišnoj knjizi, dok ne budu promijenjeni po odredbi stavka 4. ovoga članka.

ZAKON  O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

Članak 47.

Katastarski operat katastra nekretnina stavlja se u primjenu danom otvaranja zemljišne knjige na temelju odluke ravnatelja.

Ravnatelj donosi odluku o stavljanju u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina na temelju obavijesti ministra nadležnog za poslove pravosuđa o danu otvaranja zemljišne knjige za katastarsku općinu o kojoj je riječ, odnosno na temelju obavijesti o tome da su za dio katastarske općine za koji je provedena katastarska izmjera ili tehnička reambulacija sastavljeni svi zemljišnoknjižni ulošci.

Prije stavljanja u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina u njega će se preuzeti potrebni podaci zemljišne knjige.

Odlukom o stavljanju u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina za cijelu katastarsku općinu ili njezin dio izvan uporabe stavlja se dotadašnji cijeli katastarski operat katastra zemljišta ili dio tog operata.

Katastarski operat ili dio tog operata stavljen izvan uporabe pohranit će se u nadležnom područnom uredu za katastar, odnosno uredu Grada Zagreba.

Zakon  o  zemljišnim  knjigama   u  članku  10.  stav  3.  decidirano  navodi  da   ako  je  različit katastarski  podatak  od  zemljišno  knjižnog  podatka   da  je  pravno  valjan    zemljišno – knjižni  podatak .

Zakon  o  državnoj  izmjeri  i  katastru  nekretnina  u  članku 47. decidirano  navodi  da  se   „UREDBA“  koju  donosi  Ravnatelj  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE   o  puštanju  katastarskog  operata  u pravnu  uporabu  može  donijeti  isključivo  nakon  što   Ministar  pravosuđa  donese  „UREDBU“   o  puštanju   „zemljišne knjige“  u  pravnu  uporabu.

Što  navedena  zakonska  činjenica  znači  u  praksi ?

Kada  imate  na  stolu  prijepis  zemljišno  knjižnog  izvatka  ovjerenog  od  nadležnog  suda  i  potpisanog  od  odgovorne  osobe  sa plaćenom  propisanom  državnom  pristojbom – državnim  biljegom  i  kada  na  stolu  imate „prijepis posjedovnog  lista“  ovjerenog  žigom  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE , Područnim  uredom  za  katastar i  potpisom  ovlaštenika  sa  naznačenim dokazom  o  plaćanju  državnih  pristojbi za izdanju  javnu  ispravu , Vi  vizualno možete   kontrolirati  da  li  su  vlasnik  i   posjednik   iste  osobe .

Građani  moraju  znati  da  do  1996 godine   vlasnik  i  posjednik  nisu  nužno  bile  iste  osobe . Od  1996 godine   vlasnik  i  posjednik  je  nužno  da  su  iste  osobe jer  isključivo   vlasnik  može  i  smije  raspolagati  svojom  nekretninom.

Z A K O N   O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Dio prvi

OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA

Vlasništvo i druga stvarna prava

Članak 1.

(1) Svaka fizička i pravna osoba može biti nositeljem prava vlasništva, a i drugih stvarnih prava: prava služnosti, prava iz stvarnoga tereta, prava građenja i založnoga prava na svemu što može biti objektom tih prava, ako zakonom nije drukčije određeno.

(2) Samo je jedna vrsta prava vlasništva.

Predmet vlasništva i drugih stvarnih prava

Članak 2.

(1) Predmet prava vlasništva i drugih stvarnih prava može biti svaka pokretna (pokretnina) ili nepokretna stvar (nekretnina), osim onih koje nisu za to sposobne.

 (3) Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, ako zakonom nije drukčije određeno.

Vlasnikova prava

Članak 30.

(1) Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima.

(2) U granicama iz stavka 1. ovoga članka vlasnik ima, među ostalim, pravo posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari.

Zemljišnoknjižno stanje kao vanjski odraz

pravnog stanja nekretnine

Upisom stvarnih prava u zemljišne knjige nastaje jedno od osnovnih načela zemljišno-knjižnog prava, a to je načelo javnosti.

Takvim upisima stvarna prava na nekretninama se čine vidljivima svima i djeluju u odnosu na sve osobe. Pravni učinak publiciranja promjena glede stvarnih prava ostvaruje se upisom takve promjene u zemljišne knjige.

Iz publicitetne funkcije proizlazi oboriva presumpcija da je osoba upisana kao nositelj knjižnog prava zaista stvarni nositelj tih prava.

Direktna pravna posljedica takve presumpcije ogleda se u činjenici da onaj tko je upisan kao nositelj knjižnog prava ne treba ni na koji drugi način dokazivati da je nositelj tog prava, osim činjenicom da je upisan kao nositelj tog prava u zemljišne knjige. Onaj tko tvrdi suprotno dužan je to dokazati i na njemu leži teret dokaza.

Nadalje, onaj tko je nositelj stvarnog prava upisanog u zemljišnoj knjizi ovlašten je raspolagati tim pravom.

Na publicitetnoj funkciji upisa temelji se i zaštita povjerenja poštenih trećih osoba koje su postupale s povjerenjem u potpunost i istinitost  zemljišnoknjižnog stanja.

Zemljišnoknjižno stanje se smatra potpunim na način da se uzima kako su u zemljišnoj knjizi upisana sva prava koja postoje na određenoj nekretnini, odnosno da na toj nekretnini ne postoje prava koja nisu upisana.

Zemljišnoknjižno stanje se smatra istinitim kada se uzima da postoje upisana knjižna prava upravo u korist osobe koja je u zemljišnoj knjizi upisana kao njihov nositelj.

Vizualnom  kontrolom  „prijepisa  posjedovnog  lista“  javne  isprave , naglašavam,  DRUGOG  PRAVNOG  REDA koju  je  izdala   DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE  , sa  „prijepisom  zemljišno – knjižnog  uloška“ javne  isprave , naglašavam , PRVOG  PRAVNOG  REDA  koju  je  izdao nadležni  Općinski  sud  REPUBLIKE  HRVATSKE  pri  uočavanju   razlike  u   posjedniku  i  vlasniku  svaki   pojedini  vlasnik  može  i  smije , a  ja  osobno  smatram  da  je  i  obavezan  zatražiti  od   DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE   REPUBLIKE  HRVATSKE   usklađenje   posjedovnog  stanja  sa  vlasničkim  stanjem.

Svaki  pojedini  vlasnik  uz  predočenje  originala „prijepisa  zemljišno  knjižnog  uloška“ javne  isprave   PRVOG  PRAVNOG  REDA  može , smije  i  obavezan  je   zatražiti  od  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE  putem  Područnog  ureda  za  katastar  da  pogrešni  podatak  u   „posjedovnom  listu“  javnoj  ispravi  DRUGOG  PRAVNOG  REDA  uskladi – izmjeni  upisani  posjednik  u  posjedovnom  listu   sa  dokazom  o  vlasništvu  i  da   posjednika  zamjeni  sa  vlasnikom  nekretnine  koji  ima   isključivo  pravo  raspolaganja sa  nekretninom.

Inverzan – suprotan   postupak   nije  moguće  pravno  provesti.

„Prijepisom  posjedovnog  lista“   javnom  ispravom   DRUGOG  PRAVNOG  REDA  nije  moguće  djelovati  i  provoditi  promjenu  u  „prijepisu  zemljišno – knjižnom  ulošku“ – dokazu o vlasništvu. Činjenično posjednik  ne  može   mijenjati  vlasnika upisanog u  zemljišnoj  knjizi.

Navedene  pravne  relacije   definiraju  da  je   katastarski  operat  koji  je  povjeren  na  dužni  nadzor  održavanja  i  korištenja  DRŽAVNOJ  GEODETSKOJ  UPRAVI  ima  status  javne  isprave  iz  domene   prostornog  registra nekretnina  DRUGOG  PRAVNOG  REDA.

Prema   definiciji :  Katastar nekretnina  je :

Katastar nekretnina je evidencija u kojoj se nekretnine (čestice zemljine površine, katastarske čestice) opisuju prema njihovim tehničkim karakteristikama i time pojedinačno određuju. Zakon o državnoj izmjeri definira katastar kao “evidenciju o česticama zemljišne površine, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini”.

Najčešće   se  susrećemo  sa  javnim  ispravama : katastarskim  planom  i  posjedovnim  listom iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  DRUGOG  PRAVNOG  REDA  kojeg  izdaje   DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE   .

Prema  definiciji : Kopija katastarskog plana  je  javna  isprava  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina DRUGOG  PRAVNOG  REDA :

Područni uredi za katastar vode i održavaju katastarske planove na kojima su katastarske čestice prikazane tako da su vidljive njihove granice, zgrade koje su na njima izgrađene i brojevi katastarskih čestica. Kopija katastarskog plana izrađuje se precrtavanjem katastarske čestice za koju se traži kopija. Kopija katastarskog plana je javna isprava kojom se dokazuje kako je katastarska čestica prikazana na katastarskom planu.

Prema  definiciji : Prijepis  posjedovnog  lista  je  javna  isprava  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina DRUGOG  PRAVNOG  REDA :

U posjedovne listove upisuju se vlasnici i ovlaštenici prava na katastarskim česticama i unose pisani podaci o katastarskim česticama (broj, ime i prezime i OIB vlasnika ,  adresa, način uporabe, kultura , klasa , izgrađenost, površina  u „m²“). Prijepis posjedovnog lista je javna isprava kojom se dokazuje kako je pisanim podacima opisana neka katastarska čestica i tko je u katastru upisan kao njezin vlasnik (posjednik , korisnik , najamnik) odnosno ovlaštenik. Od  1996. godine  vlasnik  i  posjednik  moraju  biti  jedna  te  ista  osoba.  Do  1996. godine  bilo  je  dozvoljeno  da  je u  posjedovnom  listu    bila  registrirana  za  posjednika   druga  osoba  od  vlasnik.

IZNIMNO  BITNO :

Do donošenja Zakona o državnoj izmjeri u katastar zemljišta su se upisivali posjednici katastarskih čestica, a danas se upisuju vlasnici i ovlaštenici. Zakon o državnoj izmjeri propisuje da se promjene glede nositelja prava na zemljištu (upis vlasnika i ovlaštenika u posjedovne listove) provode u katastru nekretnina na temelju obavijesti kao što su rješenje zemljišnoknjižnog suda ili pravomoćno rješenje područnog ureda za katastar, odnosno ureda Grada Zagreba donesenog u upravnome postupku.

DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA   REPUBLIKE  HRVATSKE  je  nadležna  za  provedbu   geodetske  izmjere  teritorijalnog  prostora  REPUBLIKE  HRVATSKE.

DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE   isti  fizički  prostor dužna  je  u  sklopu   redovnog  održavanja   katastarskog  oprata  svakih  trideset (30)  do  trideset pet (35)  godina  ponoviti   geodetsku  izmjeru   istog  prostora  radi  usklađenja  promjena  u  fizičkom  prostoru  sa   prostornim  registrom  nekretnina  kojeg  vodi   DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  i   ZEMLJIŠNO – KNJIŽNI  odjel  nadležnog OPĆINSKOG  SUDA.

Ako  je  došlo  zbog   brze  razvojne  politike do  naglih  promjena  u  fizičkom  prostoru   DRŽAVNOJ  GEODETSKOJ  UPRAVI  REPUBLIKE  HRVATSKE   stoje  na  raspolaganju  tehničke  radnje : tehnička  reambulacija , urbana  komasacija , djelomična  komasacija  ili  komasacija  poljoprivrednog  zemljišta  za  potrebe  usklađenja  prostornog  registra  nekretnina   katastarskog  operata i zemljišno knjižnog  operata.

Ovo  što  sam  naveo  to  je  definirano  zakonom  ili  bi  se  reklo  TEORETSKI  DIO .

Kako  stoje  stvari  u  praksi ?

         Prva  i  jedina  sustavna  geodetska  izmjera  teritorijalnog  prostora  REPUBLIKE HRVATSKE  provedena  je  pod  upravom  AUSTRO – UGARSKE  MONARHIJE.

Kako  je  područje Republike  Hrvatske bilo administrativno dijelom pod  upravom Austrije , a dijelom pod  upravom Ugarske , izmjerom  su  jasno  definirana  ta  dva  područja. Izmjera je  izvršena grafičkom  metodom bez  projekcije , usvajanjem više  koordinatnih  sustava :

 • Toranj crkve KLOŠTAR IVANIĆ
 • Brdo „KRIM“ južno od Ljubljane
 • Toranj crkve „Sv. Stjepan“  u  Beču
 • „GELLERTHEGY“ u blizini Budimpešte  – trigonometrijska točka I. reda

Za  svako  područje posebno s  ciljem da posluži točno određenoj  svrsi.

Zemljišna knjiga pripadala je pod takozvano  „AUTONOMNO SUDSTVO“ pod  utjecajem bečke administracije i potpuno  neovisna.

Prva izmjera Zagreba izvedena je u sklopu katastarske izmjere Austro-Ugarske na osnovi Carskog patenta iz 1817. god., a na našem području je uspostava katastra zemljišta trajala od 1818. do 1884. godine. Nakon te detaljne katastarske izmjere izdan je 1878. god. plan grada iz kojega se može zorno vidjeti njegovo prostiranje u to doba. Za područja gdje nije poslije provedena numerička izmjera, a takvih područja u nadležnosti Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove grada Zagreba ima još dosta, još uvijek su u upotrebi podaci te grafičke katastarske izmjere.

Detaljna izmjera zemljišta započinjala je opisom granica katastarskih, odnosno poreznih općina. Prva katastarska izmjera, koja je u najvećem dijelu današnje Hrvatske obavljena između 1853. i 1864. godine, obuhvaćala je 1222 katastarske općine s ukupno 2 651 260 katastarskih čestica na površini od 3.353.718 jutara i 498 četvornih hvati. Bio je to golem posao obavljen za relativno kratko vrijeme, s relativno malim brojem geodetskih stručnjaka, ukupno 150.

 

„GRAFIČKA  GEODETSKA  IZMJERA“ – katastarski  i  zemljišno knjižni  operat  izrađen u  doba  AUSTRO – UGARSKE   MONARHIJE   „UPOTREBLJIV  PROSTORNI  PODATAK“  u  smislu ARHIVSKOG – ISTRAŽNOG  „povijesnog  pravnog  naslijeđa“  , a  nikako  pravno  valjanog  dokumenta  za  pravne  i  upravne  radnje  . Pri  tome   svjesno  i  namjerno  ispušta  se  „činjenica“  da  je  donesena  „UREDBA“ Ministra financija Države Srba , Hrvata  i Slovenaca od dana 17. 11. 1924.godine koja  „grafičku  geodetsku  izmjeru“ stavlja  VAN  SNAGE  UPORABE – (datum  „ZASTARE“  javnih  isprava  izrađenih  po  osnovi  „GRAFIČKE  GEODETSKE  IZMJERE“    je  17. 11. 1924. godine).

Nacrt rješenja ministra financija od 17. 11. 1924. godine  zasniva  se  na  odluci  komisije sastavljene od  predstavnika  VOJNO GEOGRAFSKOG INSTITUTA  i  GENERALNE DIREKCIJE KATASTRA , koja  je  donijela  21. 03. 1924. godine  odluku da  se  usvaja  konformna Gauss-Krügerove projekcije meridijanskih zona. Predviđa  se da  zone  budu  3°  geografske  dužine  sa  srednjim  meridijanima od  15° ; 18° ; 21° geografske  dužine istočno  od  Greenwicha , a  svaka zona  čini poseban  koordinatni sustav.

 

ARHIVSKO – povijesno  pravno  naslijeđe katastarski  plan mjerila prikaza  1:2880 ; 1:1440 ; 1:720 ; 1:2904  u  hvatnoj  mjeri  ili  1:2500 ; 1:1250  u  dekatskoj  mjeri  iz  vremena  AUSTRO-UGARSKE  MONARHIJE i geodetska grafička izmjera  od  1835 godine  , a  zemljišna  knjiga   iz vremena  od  1855 godine  pa  do  17. 11. 1924. godine   tada  je „naslijeđena“  u  paketu  i  „UREDBA“ Ministra financija Države Srba , Hrvata  i Slovenaca od dana 17. 11. 1924.godine  ARHIVSKO – povijesno  pravno  nasljeđe  koja  grafičku  geodetsku  izmjeru , i  ZEMLJIŠNU  KNJIGU izrađenu  po  osnovi  grafičke  geodetske  izmjere  i  sve  javne  isprave  proizašle iz  grafičke  geodetske  izmjere „GUP , PUP“  danom  17. 11. 1924.  godine  stavlja   VAN  SNAGE  OPORABE.

Suverena  i  samostalna   REPUBLIKA  HRVATSKA  po  osnovu   „UREDBE-UKAZA“  donesene  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od dana 01.01.2010. godine stavljena  je  VAN  SNAGE  UPORABE  u  status  ZASTARE  –  NIŠTAVNOST  – NEUPOTREBLJIVOSTI   za  bilo  koju  uporabu  ili  odlučivanje  u  pravnom  ili   upravnom  poslu Gauss-Krügerovu projekciju  meridijanskih  zona“  .

Navedena  „UREDBA / UKAZ“  definira  da  je  od  dana  01.01.2010. godine  osnovna  i  zakonita  HTRS96/TM  KARTOGRAFSKA  PROJEKCIJA  na  ozemlju  REPUBLIKE  HRVATSKE .

REPUBLIKA  HRVATSKA pravno-kazneno  i  materijalno  odgovara  za  valjanost  i  zakonitost   svih javnih  isprava  ovjerenih   žigom  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  potpisom  odgovorne  osobe  s  prenesenim   ovlastima.

„UREDBA-UKAZ“  donesena  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine  donesena  je  na  prijedlog  Ravnatelja  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  Prof. Dr. sc   ŽELJKO  BAČIĆ  koji  je  predložio  VLADI  REPUBLIKE  HRVATSKE  na  temelju  „ZNANSTVENE EKSPERTIZE“ nezavisnog  znanstvenog  tijela  GEODETSKOG  FAKULTETA  SVEUČILIŠTA  U  ZAGREBU  koju  su  sačinili  Prof. Dr. sc. TOMISLAV  BAŠIĆ , Prof. Dr. sc. LADISLAV  FAIL  i  Prof. Dr. sc. MILJENKO  LAPAINE  uvođenje  novog  kartografskog  prikaza  HTRS96/TM – KARTOGRAFSKA  PROJEKCIJA za  REPUBLIKU  HRVATSKU.

Predmetni  navod  isključuje  bilo  koji  iskaz  da  se  radi  o  „povijesnom  nasljeđu“  jer  uvođenje  osnovne  i  zakonite  HTRS96/TM  KARTOGRAFSKE  PROJEKCIJE  u  teritorijalni  prostor  REPUBLIKE  HRVATSKE   isključivo  je  ingerencija  odgovornosti   REPUBLIKE  HRVATSKE.

„UREDBA-UKAZ“  donesena  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine  je  „NEPOBITNA  PRAVNA  OSNOVA“  koja  je   GEODETSKU  IZMJERU (grafičku  geodetsku  izmjeru  i   geodetsku  izmjeru  u Gauss-Krügerovoj projekciji  meridijanskih  zona“ )   kao i ZEMLJIŠNU  KNJIGU   REPUBLIKE HRVATSKE koja  je  proizašla  iz   (grafičke  geodetske  izmjere  i  geodetske  izmjere  u Gauss-Krügerovoj projekciji  meridijanskih  zona“ )    u  cijelosti  stavila   VAN  SNAGE  UPORABE  u  status  ZASTARE   danom  01.01.2010.  godine.

Rješenje USTAVNOG   SUDA  REPUBLIKE  HRVATSKE  broj : Us-4642/1995. od 16. travnja 1998.  primjenjivo  je na  geodetske  izmjere :

 • Grafičku geodetsku  izmjeru
 • Geodetsku izmjeru za  potrebe  prikaza  mjernih  podataka   u Gauss-Krügerovoj projekciji  meridijanskih  zona“
 • Geodetsku izmjeru  za  potrebe  prikaza  mjernih  podataka   u  HTRS96/TM  kartografskoj projekciji

Svaka  geodetska  izmjera  određene   vremenske  epohe  podliježe  određenim  pravilima  geodetske  struke  koji  udovoljavaju   u  tom  trenutku   tehničke  uvjete  za  prikaz  geodetskih  podataka  na  katastarskim  planovima.

Prema  rješenju  USTAVNOG   SUDA  REPUBLIKE  HRVATSKE :

Prema rješenju  Us-4642/1995. od 16. travnja 1998.

ZAKON O GRAĐENJU  “Narodne novine”, broj 77/92., 82/92., 26/93., 33/95

Članak 32.

            Kada se u ponavljanju postupka odlučuje o građevnoj dozvoli, treba primijeniti propise koji su bili na snazi u vrijeme njezina donošenja što se odnosi i na prostorne planove i uvjete uređenja prostora.

Prezentirani  mjerni  geodetski  podatak  u  različitim  kartografskim  prikazima  može  se  i  smije  promatrati  isključivo  kao  podatak  te  epohe – trenutne  epohe  izrade  katastarskog  plana  i  zemljišne  knjige .

Katastarski  plan  se  može  i  smije  isključivo  održavati   onom  geodetskom  metodom  i  onim  matematičkim  modelom  koji  se  je  koristio  pri  izradi   katastarskog  plana . Mjerna  geodetska  točnost  mora  biti  onolika  koliko  je  bila  pri  izradi  izvornog  katastarskog  plana.

Različite  kartografske  projekcije  koje  služe  za  prezentaciju  mjernih  geodetskih  podataka   međusobno  nisu   kompatibilni   bez  obzira  što  predočavaju  isti  fizički  prostor  u  različitim  kartografskim  sustavima.

Matematički  modeli  različitih  kartografskih  projekcija  definiraju  da   mjerni  terenski  podatci  se   različito  obrađuju   i  različito  prezentiraju  iako  se  radi  o  istom  fizičkom  prostoru.

„UREDBA / UKAZ“ Ministra financija Države Srba , Hrvata  i Slovenaca 17. 11. 1924.  godine stavlja  sve  grafičke  i  numeričke  podatke (posjedovne listove)  van  snage  uporabe  iz  jednostavnih  razloga a to su  NEKOMPATIBILNOST   „GRAFIČKE  IZMJERE“ izrađene  u  hvatnoj  mjeri  sa  „Gauss-Krügerovom projekcijom  meridijanskih  zona“

„UREDBI-UKAZU“  donesenom  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od  01.01.2010. godine (Gauss-Krügerovu projekciju meridijanskih zona“)   stavlja    VAN  SNAGE  UPORABE  u  status  ZASTARE  –  NIŠTAVNOST  – NEUPOTREBLJIVOSTI   za  bilo  koju  uporabu  ili  odlučivanje  u  pravnom  ili   upravnom  poslu  zbog  NEKOMPATIBILNOSTI  sa    HTRS96/TM – KARTOGRAFSKOM  PROJEKCIJOM .

Nekompatibilnost   proizlazi  iz  slijedeće  činjenice :

 1. KARTOGRAFSKI SUSTAV  HTRS96/TM  definiran  je  na  rotacionom  elipsoidu  većih  dimenzija  WGS84   definiran  u  svojstvu  osnovne  i  zakonite  kartografske  projekcije  u  teritorijalnom  prostoru  REPUBLIKE  HRVATSKE

velika  poluos  a=6 378 137,0         ;

mala  poluos b=6 356 752,3142

 1. „Gauss-Krügerova projekcija meridijanskih  zona“  definirana  je  na  manjem  rotacionom  elipsoidu  popularno  nazvanom  BESSEL  1841 

velika  poluos a=6 377 397,2          ;

mala  poluos b=6 356 079,0

 1. Grafička izmjera  je  definirana  na  plohi  izmjere  – površini  planete Zemlja

 

VELIKA  POLUOS  ELIPSOIDA  a(BESSEL) = 6 377 397,2m  ≠  a(WGS 84) = 6 378 137,0m

MALA POLUOS  ELIPSOIDA  b(BESSEL) = 6 356 079,0m  ≠  b(WGS 84) = 6 356 752,3142m

Kod  prelaza podataka  iz  HTRS96/TM u  „Gauss-Krügerovu projekciju  meridijanskih  zona“  površina  i  oblik  katastarske  čestice će   se    smanjiti. Kod  prelaza  iz „Gauss-Krügerova projekcija  meridijanskih  zona“  u  kartografski  prostor  HTRS96/TM  kartografski  prikaz katastarske  čestice će   se   uvećati .  Zbog  navedenih  tehnički  radnji  dolazi  do   neupotrebljivosti  bilo  kakvog   tehničkog  podatka  iz  domene  registra  nekretnina.

Navedene  činjenice  definiraju   NEUPOTREBLJIVOST   JAVNIH  PODATAKA  iz  domene  PROSTORNOG  REGISTRA  NEKRETNINA  izrađenih  u :

 • Grafičku geodetsku  izmjeru
 • Geodetsku izmjeru za  potrebe  prikaza  mjernih  podataka   u Gauss-Krügerovoj projekciji  meridijanskih  zona“

 zbog  TEHNIČKIH  POGREŠAKA – POGREŠAKA  KARTOGRAFSKIH  MATEMATIČKIH MODELA  definira posljedicu ne kompatibilnost prostornih podataka u  različitim  kartografskim  sustavima .

Činjenica  da se  katastarska  čestica razlikuje   po  obliku  i  površini  u  GRAFIČKOJ  IZMJERI koja je  u  hvatnoj  mjeri  od prikaza  u   dekatskoj  izmjeri „Gauss-Krügerovoj projekciji  meridijanskih  zona“   znači  da  se  kartografska  projekcija  mora  proglasiti   nevažećom tj.  pravno  ništavnom  jer  ne  mogu  dva  različita  podatka  biti  pravno  valjani  za  jednu  te  istu  katastarsku  česticu.

Navedena  činjenica  vrijedi  i  za  usporedbu „Gauss-Krügerove projekcije  meridijanskih  zona“  i   HTRS96/TM – kartografske  projekcije.

„UREDBA / UKAZ“ Ministra financija Države Srba , Hrvata  i Slovenaca 17. 11. 1924.  godine stavlja „grafičku  geodetsku  izmjeru“  sve  grafičke  i  numeričke  podatke  van  snage  uporabe  iz  jednostavnih  razloga a to su  NEKOMPATIBILNOST   „GRAFIČKE  IZMJERE“ urađene  u  hvatnoj  mjeri  sa  „Gauss-Krügerovom projekcijom  meridijanskih  zona“

„UREDBI-UKAZU“  donesenom  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od  01.01.2010. godine (Gauss-Krügerova projekcija meridijanskih zona“)   stavlja  se  VAN  SNAGE  UPORABE  u  status  ZASTARE  –  NIŠTAVNOST  – NEUPOTREBLJIVOSTI   za  bilo  koju  uporabu  ili  odlučivanje  u  pravnom  ili   upravnom  poslu  zbog  NEKOMPATIBILNOSTI  sa    HTRS96/TM – KARTOGRAFSKOM  PROJEKCIJOM .

Grafička  geodetska  izmjera  iz  doba  AUSTRO – UGARSKE  MONARHIJE je jedina  sustavna  izmjera  REPUBLIKE HRVATSKE  , provodila  se  je  na našem teritorijalnom  području u  svrhu   uspostave katastra zemljišta provodila  se  je  od 1818. do 1884. godine. GRAFIČKA  GEODETSKA  IZMJERA  pokriva  , danas , 80%  teritorija  REPUBLIKE  HRVATSKE , a  to  znači  NIŠTAVNI upravni  i  pravni  akt  od  17. 11. 1924. godine ,  se  ovjerava  i  izdaje  za  potrebe  upravnog  ili  pravnog  posla  od  strane  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKER  u  80%  slučajeva.

Geodetska  izmjera  za  potrebe  prikaza  detalja  u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“  provodi  se  od  17. 11. 1924. godine   pa  do  01.01.2010. godine . U  navedenom  vremenskom periodu  DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE  kao  i  njeni  prednici  imali  su   katastrofalni  učinak  na  geodetsku  struku  i  prostorni  registar  nekretnina „katastarski  operat“  jer  je  u  vremenskom  periodu od  1924  godine  pa  do  2010. godine   geodetski  premjereno  i  tehnički  obrađeno  svega  20%   teritorija  REPUBLIKE  HRVATSKE ali  je  NIŠTAVNO  od  dana  01. 01. 2010. godine.

Ravnatelj  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  Prof. Dr. sc   ŽELJKO  BAČIĆ  je  predložio  VLADI  REPUBLIKE  HRVATSKE  na  temelju  „EKSPERTIZE“ nezavisnog  znanstvenog  tijela  GEODETSKOG  FAKULTETA  SVEUČILIŠTA  U  ZAGREBU  koju  su  sačinili  Prof. Dr. sc. TOMISLAV  BAŠIĆ , Prof. Dr. sc. LADISLAV  FAIL  i  Prof. Dr. sc. MILJENKO  LAPAINE  uvođenje  novog  kartografskog  prikaza  HTRS96/TM – KARTOGRAFSKA  PROJEKCIJA za  REPUBLIKU  HRVATSKU.

„UREDBu-UKAZ“  donosi  VLADA  REPUBLIKE  HRVATSKE  dana  04.08.2004.  godine s punom  pravnom  snagom , s  punim  pravnim  učinkom i  s  punom  pravnom  posljedicom  od  01.01.2010. godine  KLASA : 931-01/04-01/01  ;  URBROJ : 503015-04-1  o  uvođenju   HTRS96/TM  kartografske  projekcije u  svojstvu  osnovne  i  zakonite  kartografske  projekcije  na  teritorijalnom  prostoru  REPUBLIKE  HRVATSKE.

Nastupaju   problemi  od  04. 08. 2004. godine  DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE   pa  do  danas  ne  radi  DRŽAVNU  IZMJERU  REPUBLIKE  HRVATSKE , a  troši  novčana  sredsta  za  neizvršeni  geodetski  rad.

Novac  koji  je  dobiven  od   EUROPSKE  UNIJE  za  provedbu  izmjere  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  usklađenja  zemljišno – knjižnog  operata  i  katastarskog  operata  sa  stvarnim  stanjem  u  fizičkom  prostoru  a  radi  se  o  cifri većoj  od  pet (5) milijardi EUR – a. Da  bi  se  stekla  predodžba koliki  je  to  broj : 5.000.000.000,00EUR-a , tu  cifru  pomnožite  sa  1EUR-o = 7,4kn pa će  te  dobiti    iznos  s  kojim  je   DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA   i  ostala  ministarstva  raspolagala  za  potrebe  provedbe  geodetske  izmjere  REPUBLIKE  HRVATSKE.

Ministru  pravosuđa gospodinu  REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja  REPUBLIKE  HRVATSKE

DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA   REPUBLIKE  HRVATSKE

Ministarstvo   financija  REPUBLIKE  HRVATSKE

Ono  što  je  bitno  ovdje  naglasiti :

 • Grafička geodetska  izmjera  je   „plošna  izmjera“  i  mogu  se  koristiti  podatci  isključivo  u  originalu  u  svojstvu  ARHIVSKE – POVJESNE  građe prostornog  registra  nekretnina
 • Geodetska izmjera  za  potrebe  prikaza  detalja  u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“  je  grafo – analitička  metoda kod  koje  se  isključivo  podatci  mogu  koristiti  u  originalu . Numerički  podatci, koordinate  detaljnih  točaka  mogu  se  izračunati  isključivo  iz  originalnih  mjernih  podataka
 • Geodetska izmjera  za  potrebe  HTRS96/TM  kartografske  projekcije  je  numerička geodetska izmjera – digitalna geodetska  izmjera gdje  svaka   opažana  točka  ima  svoje  koordinate  u  geografskom  koordinatnom 

S  obzirom  na  navedene  činjenice   DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE je  u  velikom  problemu  jer  permanentno  svaki  dan  čini  kaznena  djela :

KRIVOTVORINA  JAVNE  ISPRAVE ,

KRIVOTVORINA  VRJEDNOSNICE  REPUBLIKE  HRVATSKE

STJECANJE  MATERIJALNE  DOBITI-NOVCA  BEZ  PRAVNE  OSNOVE

ZLOUPORABA  POLOŽAJA I  OVLASTI

To  su  teška  kaznena  djela  za  koje  je  zaduženo  DRŽAVNO  ODVJETNIŠTVO  REPUBLIKE  HRVATSKE  po  službenoj  dužnosti  da  provede  KAZNENI  PROGON.

NIŠTAVNE  javne  isprave  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina su  se  skenirali  i  digitalizirali  u :

 • GLINI – 50%   svih   ništavnih  javnih  isprava
 • SPLITU – 25% svih   ništavnih  javnih  isprava
 • VINKOVCIMA – 25% svih   ništavnih  javnih  isprava

U travnju 2006. godine osnovano je Povjerenstvo s ciljem uspostave Sustava digitalne arhive (SDA) i izrade strategije razvoja SDA Državne geodetske uprave. Projekt se provodio u okviru (SIDA-Švedska agencija za međunarodni razvoj) Projekta izgradnje kapaciteta u Hrvatskoj i Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra na dvije pilot lokacije, Vinkovci i Split.

U 2007. godini na pilot lokacijama izvršene su brojne aktivnosti. Preuređeni su postojeći arhivski prostori i spremišta katastara u Splitu i Vinkovcima za potrebe  smještaja sken centara i nabavljena je suvremena računalna oprema i skeneri. Obje su pilot lokacije opremljene jednim skenerom za skeniranje knjiga ( format A1) i  jednim rotacijskim skenerom (A3 formata) za skeniranje slobodnih listova.

Proces
U rujnu 2007. na pilot lokacijama uspostavljene su proizvodne linije za skeniranje. Svaki dokument prolazi  sljedeći postupak: 

Planiranje – u fazi planiranja Ispostave DGU odabiru materijal za skeniranje, vrše čišćenje i uređivanje dokumenata. Proces završava transportom u jedan od dva centra za konverziju podataka (CKP).

Registracija – potrebno je registrirati dokumente za skeniranje. Prilikom registracije svakom se dokumentu pridružuje određeni broj metapodataka (indexa). Ovi podaci predstavljaju minimalni skup podataka kojim se opisuju dokumenti. Neki od njih, kao npr. datum skeniranja ili ime operatera, služe za podršku poslovnome procesu. Drugi se, primjerice šifra ispostave ili tip dokumenta, upisuju kako bi se omogućilo traženje dokumenata.

Priprema – dobra priprema od ključne je važnosti za održavanje stope proizvodnje u cijeloj liniji proizvodnje. Strani predmeti i druge smetnje na materijalu mogu usporiti proces skeniranja i uzrokovati ozbiljna oštećenja, posebno na skenerima za dokumente. U fazi priprema odvajaju se dokumenti prema njihovim fizičkim karakteristikama (veličina, materijal, uvezanost i sl.) kako bi se mogli skenirati na odgovarajućem uređaju. Za skeniranje se koriste dvije vrste uređaja (Book skener i dokument skener). Neovisno o vrsti uređaja, dokumenti se provjeravaju na oštećenja, odvajaju se prazne stranice, uklanjaju se pečati i sl. Svi se dokumenti registriraju u bazi proizvodnje uz podatak o datumu pripreme i inicijalima operatera.

Skeniranje – Za sve dokumente koji ulaze u proces skeniranja obavezno je prethodno izvršiti pripremu. Dokumenti se prije skeniranja označe te se, ovisno o vrsti (knjige ili listovi), skeniraju na pripadajućem uređaju. Skeniranje se vrši aplikacijom koja je povezana s bazom proizvodnje 

Provjera – nakon procesa skeniranja potrebno je provjeriti kvalitetu skeniranoga materijala. Uspoređuje se skenirani materijal s originalom. Tehnički se provjeravaju datoteke,  kvaliteta slike i  sadržaj. Po završetku procesa provjere registriraju se skenirani dokumenti u bazi proizvodnje. Stavke koje nisu zadovoljile kriterij kvalitete vraćaju se u proces skeniranja.
Obrada – materijali se nakon skeniranja inicijalno pohranjuju u TIFF formatu. Nakon skeniranja  se obrađuju. Obrada obavezno uključuje kompresiju TIFF datoteke u DJVU format. Ovisno o želji naručitelja, moguća je i dodatna obrada, kao što je TIF-tag editiranje ili neki drugi proces. 

Pohrana – koristeći aplikaciju za proizvodnju, u procesu pohrane odabiru se datoteke za prijenos na vanjske tvrde diskove. Nakon završetka procesa, datoteke su u aplikaciji označene kao pohranjene na tvrdi disk. Nakon završetka procesa finalne TIFF i DJVU datoteke pohranjuju se na tvrde diskove.

Krajem 2008. godine, na temelju iskustava rada Pilot lokacija u Vinkovcima i Splitu, donesena je Strategija digitalnoga arhiva za DGU i Provedbeni plan SDA.
Strategija govori da će digitalni arhiv biti u potpunosti uspostavljen do kraja 2019. godine za DGU.

 Provedbenim je planom definiran popis zadataka koji će biti dovršen do 31.12.2011. godine.

Danas
Osnovana su tri Centra za konverziju podataka: CKP Glina, koji pokriva 50 % proizvodnih linija, CKP Vinkovci i CKP Split, koji pokrivaju svaki po 25 % proizvodnih linija.

Zgrade za CKP Glina i, prema projektnoj dokumentaciji, zgrada će biti stavljena u pogon u prvome kvartalu 2010. godine kada se planira završiti i kompletno opremanje  potrebnom ICT opremom.

CKP Vinkovci i CKP Split opremljeni su potrebnom opremom te u potpunosti obavljaju zadatke postavljene prema Strategiji i Provedbenom planu SDA DGU-a.
I na kraju, od rujna 2007. do 15.05.2009. godine  u Splitu je skenirano 277540 stranica u 25714 dokumenata katastra, a u Vinkovcima 282 543 stranica u 69115 dokumenata katastra.

 1. siječnja 2014. godine u Vinkovcima je otvoren Centar za konverziju Državne geodetske uprave u čiju je gradnju i opremanje uloženo 1,8 milijuna kuna iz zajma Svjetske banke. U njemu će se mjesečno skenirati oko 45.000 stranica katastarskih i drugih dokumenata. Centar je sagrađen u pola godine, a osim postojećih uposlit će i nekoliko dodatnih djelatnika na poslovima skeniranja koji su počeli 2007. godine i do sada je skenirano oko 780.000 stranica dokumenata katastarskih ureda Osijek, Požega, Vukovar i Slavonski Brod.

U VINKOVCIMA  će se u digitalni oblik prebaciti 50 milijuna katastarskih i drugih dokumenata.

135 godina katastarskog ureda u Splitu

Ove godine Katastarski ured u Splitu obilježava impresivnih 135 godina rada. Kako je i kada zapravo uspostavljen Katastarski ured u Splitu?

Svakako da 135 godina, naglašavam, neprekidnog rada, dakle i za vrijeme Prvog i za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali i Domovinskog rata, bilo koje institucije, a u ovom slučaju katastarskog ureda u Splitu, uz arhivu svih postupanja unatrag 135 godina, zavrjeđuje dužno poštovanje upućeno i svim onim prethodnim generacijama katastarskih službenika koji su uspjeli sačuvati za buduće generacije brojne izvorne katastarske dokumente, mape i skice nastale tijekom 19. i 20. stoljeća.

Što je prethodilo uspostavi katastarskog ureda u Splitu u tadašnjoj Dalmaciji? Dalmacija dolazi pod  upravnu vlast austrijske carevine 1797. godine, kojoj  je na par godina, 1806. -1813., prekinuta francuskom okupacijom, da bi Ukazom austrijskog cara 1817. godine započela izrada prvog stabilnog katastra za cijelu austrijsku carevinu. Bez dvojbe, radilo se za ono vrijeme o nevjerojatnoj zamisli, s financijskog, tehničkog i vremenskog aspekta. Zasigurno je jedan o važnih motiva austrijskog dvora bila i vojna komponenta istovremenog premjeravanja područja Dalmacije za potrebe izrade vojnih zemljovida. Kao što znamo, premjeravanje ili izmjeru zemljišta vrše geodeti, a zadaća geodezije, u najširem smislu je da premjeravanjem zemlje stvara planove i karte. Ovi su geodeti – Austrijanci, Talijani, Hrvati, Česi… uz pomoć lokalnog stanovništva u nepunih 16 godina izmjerili preko 2,3 milijuna čestica koje su prikazane na 6725 katastarskih mapa. Detaljno snimanje terena izvršeno je metodom tzv. geodetskog stola. Dalmacija, u čijem je sastavu bila i Boka Kotorska, bila je podijeljena i omeđena u 744 katastarsko-poreznih općina. S prekidima, sama izmjera zemljišta Dalmacije trajala je do 1839. godine, da bi, uz dopunska mjerenja, zatim izradu katastarskih operata za svaku katastarsku općinu s opisnim podacima za svaku katastarsku česticu, te konačno bonitiranje – procjenu kvalitete obradivosti čestica, do kraja 1845. godine bila završena prva katastarska izmjera Dalmacije. Teško je shvatljivo da je sve to napravljeno u ondašnjim uvjetima i za današnje pojmove, primitivnim mjernim alatima i da, i dandanas, tada izrađene mape i operate, sada digitalizirane, koristimo u svakodnevnom radu za preko 80% područja Dalmacije. Svakako treba pripomenuti da su katastarske mape austrijske izmjere, osim likovne privlačnosti, bile izrađene u neobičnom mjerilu 1:2880, dok su katastarski planovi iz novijeg doba uglavnom izrađeni u mjerilu 1:1000, što je tehnički pogodno brojnim korisnicima. Mjerilo 1:2880 proizašlo je temeljem odredbe Središnje direkcije za katastar da 1 bečki palac na mapi predstavlja 40 hvati u naravi. Kako se hvat dijelio na 6 stopa, a svaka stopa na 12 palaca, to je proizašlo da 1 palac na mapi predstavlja 2880 palaca u naravi. Zanimljivo je da je to mjerilo zapravo bilo nametnuto Središnjoj direkciji od strane austrijskih državnih tiskara koje su ga uvjetovale formatom papira na kojima se litografskim postupkom tiskala katastarska mapa. Za cijelu austrougarsku monarhiju mjerilo katastarskih mapa bilo je 1:2880, osim za zadarsko okružje, odnosno sjeverozapadnu Dalmaciju, gdje je uspostavljeno mjerilo 1:2904,17… Ovo neobično mjerilo nastalo je zbog greške pri geodetskim radovima visoke točnosti – triangulaciji, koji prethode detaljnom snimanju terena. Naime, tijekom austrijske triangulacije, istovremeno su Talijani, bez znanja austrijskih kolega, za svoja hidrografska opažanja nedaleko od austrijske piramide na otoku Lošinju postavili svoju piramidu sa signalom. Vršeći triangulacijska opažanja sa kopna, austrijski časnik, kapetan Hahn uvizirao je nehotice talijanski signal umjesto austrijskog i time narušio izračun osnovice Rab – Lošinj čime je nastala nepopravljiva pogreška u daljnjim triangulacijskim radovima. Greška je uočena kad je već bilo dovršeno detaljno snimanje terena zadarskog okružja, pa je preostalo ili prilagoditi mjerilo pogrešci ili ponoviti triangulaciju i sve ponovno snimiti. Kao praktični ljudi austrijanci su se odlučili za ovo prvo, odnosno izračunali su odgovarajuće mjerilo, a ono je 1:2904,17… Kapetan Hahn, koji je do svoje prerane smrti smatran krivcem za ovu pogrješku, rehabilitiran je nakon uporne borbe svoje udovice.

Iz  ovih   kratkih  navoda  razvidno  je  da  imamo   pogrešne   prostorne  podatke za  digitalnu  bazu  podataka što  za  posljedicu  ima  POGREŠNU , NETOČNU nadgradnju  prostornog  registra  nekretnina .

Jednom  netočan  podatak  je  uvijek  netočan  podatak.

Katastarski  planovi grafičke  geodetske  izmjere  i  katastarski  planovi  u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“  nisu  predviđeni  za  digitalni  prikaz  detalja  već  isključivo  za  prikaz  detalja  na  papirnatom  nosiocu  informacije.

Grafička  geodetska  izmjera  je  u  ZASTARI  odnosno  VAN  SNAGE  UPORABE  od  17. 11. 1924. godine , a  geodetska  izmjera  u  Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“  je  u  ZASTARI odnosno  VAN  SNAGE  UPORABE  od  dana  01. 01. 2010. godine . Digitalizacijom geodetskih  podataka u  ZASTARI  odnosno  VAN  SNAGE  UPORABE prijenosom  sa  papirnatog  medija   na  elektronski  mediji  nije  se  promijenila  NIŠTAVNOS  prostornog  podatka u  elektronski  oblik – medij NIŠTAVNOST prostornih  podataka   je  i  dalje  ostala  na  snazi.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović 01. veljače  2017. godine iznosi  zaključak Vijeća za gospodarska pitanja REPUBLIKE  HRVATSKE. Savjetodavno  tijelo   Predsjednice Republike  konstatiralo je  da  je  DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE  i MINISTARSTVO  PRAVOSUĐA  REPUBLIKE  HRVATSKE su u  cijelosti  odgovorni  za  NIŠTAVNOST  prostornog  registra nekretnina  na  teritorijalnom  prostoru  REPUBLIKE  HRVATSKE kao  i  nedostatak  političke  volje  da  se  problem  riješi.

S obzirom  na  činjenicu  da  su  BAZE  PODATAKA  prostornog  registra  nekretnina VAN  SNAGE  UPORABE , elektronski  geodetski  elaborati  koji  se  izrađuju  od  geodetskih  ovlaštenika  nemaju  neko  značenje jer nadogradnja   NIŠTAVNOG  PROSTORNOG  PODATKA  za  posljedicu  ima  NIŠTAVAN  PODATAK.

DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA REPUBLIKE  HRVATSKE za  provedbu  geodetske  izmjere  za  prikaz  prostornih  podataka o nekretninama  u  osnovnoj i  zakonitoj   HTRS96/TM  kartografskoj projekciji  odabrala GPS – SATELITSKU TRILATERACIJU.

Ništa  sporno nova  tehnologija  nova  dostignuća  treba  primijeniti u  praktičnoj primjeni.

Ono  o  čemu  se  ne  govori  a  to  je  da  je  DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE   samo  korisnik  „ZEMALJSKOG  MJERNOG  SUSTAVA   GPS – SATELITSKE  TRILATERACIJE“.

„RAČUNSKIM  SUSTAVOM“  ,  „SATELITSKIM  SUSTAVOM“ i „ZEMALJSKIM  MJERNIM  SUSTAVOM“  raspolažu  države  koje upravljaju  cjelovitim  mjernim  sustavom SATELITSKE  TRILATERACIJE  na  bazi  geocentričnih  koordinata.

DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA REPUBLIKE  HRVATSKE za  bazne  formule  matematičkog  modela  HTRS96/TM  kartografskog  sustava koristi  geografske  koordinate (φ ; λ) ,  a „GPS – SATELITSKA  TRILATERACIJA“ koristi  matematički  model  geocentričnih koordinata (φ° ; λ°) što  uvjetuje  uvođenja  transformacijskog  „T7D“ matematičkog modela .

Kako  geocentrične  koordinate  i  geografske  koordinate  nisu  kompatibilne , to  znači ne  postoji matematički  model  koji  može  povezati dva  različita  koordinatna  sustava  odnosno  ne  postoji matematički  model  koji  pretvara  geocentrične  koordinate  u  geografske  koordinate odnosno  ne  postoji matematički model  za  inverzni postupak  iz  geografskih  koordinata  ne  mogu  se  dobiti  polazne  geocentrične koordinate  dolazi  se  do  zaključka  da je  transformacijski  model  „T7D“  neki  približni  matematički  model  koji  daje  pogrešne  izlazne  podatke. Po  osnovi  matematičkog  modela „T7D“  dobivate  podatke  jednokratne  upotrebe – netočne  podatke.

Maksimalna  ostvarena  točnost  za  vojne  potrebe  po  „P(Y) – kodu“  i  „M – kodu“  ostvaruje  se po  jednoj  mjernoj  stazi  vremena   u  impresivnih  „m(p) = ± 0,63m“.

Mfd (MAKSIMALNA  TOČNOST) = 0,63 * (4)½ = ±1,26m

Mfd (MINIMALNA TOČNOST) = 0,63 * (12)½ = ±2,18m

POLOŽAJNA  TOČNOST  TOČKE  po  osnovi „P(Y) – kodu“  i  „M – kodu“

Definirana  je  u  intervalu

OD   ±1,26m  DO  ±2,18m

P(Y) – kod ostvaruje  točnost  od  ±2,2m  < m(položaj  točke  u  prostoru) <  do ±3,5m  . P(Y) – kod  koriste povlaštene  države  i  povlaštene  institucije  US ARMY.

C/A – kod  (približno  definirana  točnost jer  je  implementirana  selektivna  pogreška  u  izlazni  podatak  ) što znači  da  položajna  pogreška može  biti  i  veća  od   ±6,6m  < m(položaj  točke  u  prostoru) <  ±10,5m  ;  prema  drugoj grupacije  znanstvenika  C/A – kod  ima  interval  točnosti  od ±9m < m(položaj  točke  u  prostoru) <  ±15m  ;  prema  realnim  znanstvenicima C/A – kod  ima  interval  točnosti  od ±30m < m(položaj  točke  u  prostoru) <  ±60m

Navedene  točnosti  su  na snazi  do  2030.  godine do  kada  su  u  orbiti   GPS – SATELITI postavljeni  2014 godine   i 2015 godine.

DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE  iako  su  joj  poznate  navedene  tehničke  činjenice  i  dalje  tvrdi  da  ostvaruje  iznimno  visoku  točnost  po  osnovi  provedbe  GPS – SATELITSKE  TRILATERACIJE , citiram :

CROPOS – HRVATSKI POZICIJSKI SUSTAV

Članak 1.

CROPOS (Hrvatski pozicijski sustav) je državna mreža referentnih GNSS stanica Republike Hrvatske. Svrha sustava CROPOS je omogućiti određivanje položaja u realnom vremenu s točnošću od 2 cm u horizontalnom smislu te 4 cm u vertikalnom smislu na čitavom području države.

 

Testiranje CROPOS_VRS_HDKS usluge uspješno je obavljeno u suradnji sa Područnim uredima za katastar u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2011. godine na 1035 kontrolnih točaka. Testiranje je obavljeno koristeći sve tri CROPOS HDKS usluge ovisno o podrucju mjerenja:

 • CROPOS_VRS_HDKS (Istra, Dalmacija i Središnja Hrvatska),
 • CROPOS_VRS_HDKS_NW (Sjevero-zapadna Hrvatska) i
 • CROPOS_VRS_HDKS_NE (Istočna Hrvatska).

Kontrola novih usluga obavljena je usporedbom on-line rezultata i rezultata dobivenih aplikacijom T7D. Postignuta je točnost ( standardno odstupanje ) za položajne koordinate  σ (y I x) = ± 1.6 cm I za visine    σH = ± 0.9 cm.

Geodetska  metoda izmjere  „tahimetrija  sa  elektro – optičkim daljinomjerima“  ima  visoku i sofisticiranu  točnost  ±1-2mm + (± 1-2 ppm) u  tu  grupaciju  geodetskog  pribora  spadaju  „geodetski  roboti – prostorni skeneri“ koji  prostor  definiraju  sa  „oblakom  prostornih  točaka dovoljne gustoće“   što  običnim  rječnikom  znači  da  elektro  optički  daljinomjer i  geodetski robot  mjeri  dužinu  sa standardnom  točnošću  ±1-2mm sa  dodatnom  korekcijom  od  ± 1 – 2 mm po  kilometru što  je  iznimno  točno  i  zadovoljava  sve  geodetske izmjere  i  numeričke – digitalne  prezentacije  podataka.

Kako  je  osnova  geodetskog  rada  u  HTRS96/TM kartografskom  prikazu GPS – SATELITSKA  TRILATERACIJA , a  ona  je  netočna  za  geodetsku  izmjeru  bliskih  točaka ,  iz  navedenog  proizlazi  činjenica  nadogradnje da  kada  se  geodetska  osnova  odredi GPI – SATELITSKOM  TRILATERACIJOM , a  geodetska  izmjera  nastavi elektro – optičkim  daljinomjerima bez  obzira  na  njihovu  točnost   izlazni  digitalni  podatak  je  netočan.

U  povijesti  geodetskih  radova  uvijek  je  geodetski  izvođač    znao  i  mogao  izvršiti  izračun  mjernih  podataka  i  prikazat  ih  u  kartografskom  prikazu. Danas  isključivo  DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE  provodi  izračun  mjernih  geodetskih  podataka i  uštimava ih  na  netočne  digitalizirane  podatke  drugih  kartografskih  podloga.

Pogreška  digitalizacije  planova izrađenih u grafičkoj  geodetskoj  izmjeri  ide  do  po  osi y = ±24,8m , a  po  osi x = ±25,3m . Digitalizacija  katastarskih  planova  izrađenih  u Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ pogreška  digitalizacije  ide  do  po  osi y = ±14m , a  po  osi x = ±19,7m.

Netočnost  digitalnih  podataka  katastarskih  planova  najbolje  je  uočljivo  u  „DOF – u  11“  i  ne  podudaranju  kartografskih  podataka  sa  aero – fotogrametrijskim  snimcima  prostornog  detalja.

Kada  je  ulazni  podatak  u  matematičkom modelu „pogrešan  podatak“  tada  je  i  izlazni  računski  podatak „pogrešan  podatak“ . Nijedan matematički model  ne  može  pogrešan  podatak  pretvoriti  u  valjani  podatak.

U  REPUBLICI  HRVATSKOJ  ne  provode  se   sustavne  geodetske  izmjere ne  zbog  nedostatka  novca,  jer  novca  ima , već  iz  razloga  što  bi  geodetskom  izmjerom veće  površine izašlo  na  vidjelo , nestručnost , nemar , aljkavost i  neznanje DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE   REPUBLIKE  HRVATSKE  u  odabiru  kartografskog  sustava  i matematičkog  modela.

Svjetska  kartografija  prešla  je  u  UTM – kartografski  sustav – prikaz  , ako  ne znate , a  DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE  očito  ne zna ,  onda već  isprobani  kartografski sustav  PREPIŠETE.

Nezamislivo  je  da  geodetska  struka  u  REPUBLICI  HRVATSKOJ  raspolaže  znanjem  i  tehnologijom  u  privatnom  sektoru (tehnička oprema – geodetski instrumenti  i softveri) a  pri  tome nacionalni  sustav  geodetske  izmjere DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA   REPUBLIKE  HRVATSKE  ne  raspolaže  ni  jednim  valjanim  podatkom  prostornog  registra  nekretnina .

Svi  katastarski opretati , svi  zemljišno – knjižni  operati  na  teritorijalnom  prostoru   REPUBLIKE  HRVATSKE  su  NIŠTAVNI  za  bilo  koju  upravnu  ili  pravnu  radnju.

Isključivu  odgovornost  za  NIŠTAVNOST   PROSTORNOG  REGISTRA NEKRETNINA  snosi  DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE  .

BOŽIDAR  VIDUKA  magistar inženjer geodezije i geoinformatike.


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Pravosuđe