Podjeli

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

Zagreb,  19.  rujna 2022.

 

 

Predlagatelj: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Predmet: Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu – mišljenje Vlade

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PRIJEDLOG

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:        Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu – mišljenje Vlade

Veza:               Pismo Hrvatskog sabora, KLASE: 021-03/22-09/57, URBROJ: 65-22-03, od 29. lipnja 2021. godine

 

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.), Vlada Republike Hrvatske o Godišnjem izvješću o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu i Izvješću o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu, daje sljedeće mišljenje:

M I Š LJ E NJ E

 Hrvatske energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) je neovisno regulatorno tijelo s javnim ovlastima, s temeljnom zadaćom provođenja regulacije energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj s obvezama propisanim relevantnim zakonodavnim okvirom. Sukladno članku 33. stavku 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12 i 68/18) HERA je dužna jedanput godišnje podnijeti Hrvatskome saboru Izvješće o radu (u daljnjem tekstu: Izvješće), koje između ostalog sadrži i ostvarenje proračuna.

Iako je Vlada Republike Hrvatske, u prethodnom Izvješću o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020., skrenula pozornost Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji na sadržaj i strukturu Izviješća koje se nije bitno mijenjalo još od 2005. godine. Unatoč istome, ne uočava se znatna razlika u strukturi i sadržaju Izviješća. Nadalje, Izviješće ne prati ubrzane procese koji se odvijaju u energetskom sektoru, za koje je Vlada Republike Hrvatske predložila da je potrebno osuvremeniti, u smislu pružanja jasnijeg i razumljivijeg uvida uloge HERA-e u energetskom sektoru, a posebice u odnosu HERA- u i krajnjih kupaca. Iz dostavljenog Izvješća još uvijek nije razvidno da je upravo HERA nadležna institucija u Republici Hrvatskoj koja, kao neovisni regulator, svojim regulatornim odlukama utječe na politiku cijena energenata u Republici Hrvatskoj.

Isto tako, HERA, u svom Izviješću navodi da: „Kako bi pomogla tržišnim sudionicima u izvršavanju njihovih obveza u skladu s Uredbom REMIT, HERA sudionicima na tržištu na svojoj mrežnoj stranici omogućuje prijavu sumnjivih transakcija na veleprodajnim tržištima, prijavu iznimke zabrane trgovanja na temelju povlaštenih informacija te prijavu naknadne objave povlaštenih informacija. Također, HERA je u 2021. godini, u svrhu pružanja pravovremenih informacija relevantnim sudionicima na tržištu objavljivala relevantne informacije putem ,,REMlT HERA newsletter” koji služi za obavještavanje sudionika na tržištu elektroničkim putem.“

No, sukladno članku 7. stavku 2. Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (Tekst značajan za EGP) SL L 326/11, kojim je određeno da  nacionalna regulatorna tijela, odnosno HERA, surađuju na regionalnoj razini i s Agencijom, odnosno ACER-om, pri izvršavanju nadzora veleprodajnih tržišta energije, te u tu svrhu, nacionalna regulatorna tijela imaju pristup odgovarajućim informacijama, koje Agencija čuva i koje je prikupila, te također mogu nadzirati aktivnosti trgovanja veleprodajnim energetskim proizvodima na nacionalnoj razini. Isto tako sukladno članku 11. stavku 7. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, br. 121/12 i 68/18) određeno je da se za pitanja u vezi s obavljanjem energetskih djelatnosti na tržištu, koja nisu uređena ovim Zakonom, a koja se odnose na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja primjenjuje Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, a Agencija je dužna surađivati i pružati stručnu pomoć Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja i agenciji nadležnoj za nadzor financijskih usluga.

S obzirom da u dostavljenom Izviješću, posebice, u dijelu koje se odnosi na analizu učinkovitosti tržišta energije i tržišnog natjecanja i provedbu REMIT Uredbe, suradnje s agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja i agencijom nadležnoj za nadzor financijskih usluga nije posvećena dužna pozornost.

Zaključno smatramo, da u odnosu na mišljenje Vlade Republike Hrvatske, koje je dostavljeno za prošlogodišnje Izviješće HERA, nema znatnog napretka u izradi i sadržaju ovoga Izviješća, a uzimajući u obzir i kadrovske promjene, koje su se, u međuvremenu dogodile u Upravnom vijeću HERA-e, te zbog toga ne smatramo isto zadovoljavajućim.

 

Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, ministra gospodarstva i održivog razvoja, Ivu Milatića, Natašu Mikuš Žigman, dr. sc. Marija Šiljega i Milu Horvata, državne tajnike u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

 


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarstvo